Ε΄ Κλιμάκιο (έργα)

Προγραμματική σύμβαση για την παροχής τεχνικής υποστήριξης από Δίκτυο Δήμων σε Δήμο: Πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύναψη αυτής. Δεν κωλύεται.

Ανάθεση δημοτικού έργου με διαγωνισμό: Ο αναιτιολόγητος αποκλεισμός της δυνατότητας κάλυψης της απαιτούμενης πιστοληπτικής κοινότητας αθροιστικά από δύο ή περισσότερα μέλη ένωσης οικονομικών φορέων αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Κωλύεται.

Συμπληρωματική σύμβαση έργου συνιστάμενου στη διάνοιξη δρόμων και στην κατασκευή μικρών τεχνικών έργων. Εφαρμογή του άρθρου 75 του ν.4782/2021. Οι εργασίες της δεν έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα καθόσον είναι αυτοτελείς σε σχέση με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. Κωλύεται.

Ανάθεση με δημόσιο διαγωνισμό του έργου της αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ. Δεν κωλύεται.

Συγχρηματοδοτούμενο έργο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων: Συνιστά μικτή σύμβαση με προέχοντα χαρακτήρα σύμβασης έργου υποκείμενη σε προσυμβατικό έλεγχο. Έλεγχος ήδη συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης στερούμενης οικονομικού αντικειμένου. Δεν κωλύεται.

Ανάθεση έργου με διαγωνισμό: Δάνεια εμπειρία. Επιτρέπεται, ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης, η κάλυψη των απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αθροιστικά από τον διαγωνιζόμενο και τον δανείζοντα. Δεν απαιτείται απόδειξη ότι ο δανείζων διαθέτει τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κωλύεται.

Μικτή σύμβαση με αντικείμενο τη συνολική αποκατάσταση, αποτύπωση και παράδοση δικτύου ομβρίων υδάτων, με προέχοντα χαρακτήρα σύμβασης έργου. Λόγω της δυνατότητας διαχωρισμού των επιμέρους αντικειμένων δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων πριν την έκδοση της διακήρυξης. Δεν κωλύεται.

Τροποποίηση σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ Περιφέρειας, Α.Ε. ειδικού σκοπού και Α.Ε. ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης: Δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις ούτε προκύπτει ζήτημα νόθευσης του ανταγωνισμού. Δεν κωλύεται.

Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας ανατεθέν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δεν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη στην επέλευση ακραίων καιρικών φαινομένων, καθόσον οι σχετικές εργασίες ικανοποιούν πάγιες ανάγκες, η δε ανάγκη εκτέλεσής τους είχε διαπιστωθεί πριν την επέλευση των εν λόγω φαινομένων. Κωλύεται.

Νομίμως ανατέθηκε δημοτικό έργο με αντικείμενο τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων με τη διαδικασία της σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο, η οποία προσιδιάζει στο εν λόγω συμβατικό αντικείμενο, καθόσον ο προγραμματισμός και η ακριβής προμέτρηση/περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών είναι δυσχερής. Δεν κωλύεται.

Έργο Περιφέρειας: Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης με τον αναδειχθέντα κατόπιν διαγωνισμού ανάδοχο με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, νομίμως ανατίθεται η εκτέλεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του ίδιου διαγωνισμού. Δεν κωλύεται.

Ανάθεση έργου από δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη διασύνδεση δικτύου τηλεθέρμανσης με μονάδα της ΔΕΗ: Παραδεκτώς υποβάλλεται για έλεγχο στο Ε΄ Κλιμάκιο. Ο όρος της Ε.Σ.Υ. περί της δυνατότητας ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στον ανάδοχο, θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 του ν. 4412/2016. Δεν κωλύεται.

Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο σύμβαση που δεν συνιστά συμπληρωματική σύμβαση έργου, αλλά σύμβαση συναπτόμενη σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης για την τακτοποίηση της δαπάνης της αμοιβής για την εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών, μη καταλειπομένου πεδίου άσκησης προσυμβατικού ελέγχου.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση της εγκατάστασης προκάτ αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης. Σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 24 του ν.4690/2020. Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα για τον Δήμο γεγονότα (καθιέρωση της διετούς προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έναρξη σχολικού έτους). Δεν κωλύεται.

Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο σύμβαση που δεν συνιστά συμπληρωματική σύμβαση έργου, αλλά σύμβαση συναπτόμενη σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για την τακτοποίηση της δαπάνης της αμοιβής για την εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών, μη καταλειπομένου πεδίου άσκησης προσυμβατικού ελέγχου.

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Ο ΤΟΕΒ εμπίπτει στην έννοια του δημοσίου φορέα του άρθρου 12 του ν.4412/2016 και άρα δύναται να συνάπτει προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 παρ. 1 του ν.3852/2010 με Περιφέρεια. Δεν κωλύεται.

Συμπληρωματική σύμβαση συγχρηματοδοτούμενου έργου: Απαραδέκτως εισάγεται προς έλεγχο, καθόσον η αξία της επιδιωκόμενης τροποποίησης είναι κατώτερη των σωρευτικώς  με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 τιθέμενων ορίων του άρθρου 5 του ίδιου νόμου και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Ανάθεση από Δήμο του έργου της κατασκευής κεντρικού δικτύου ύδρευσης: Οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν μεταβιβαστεί στον Δήμο από Δ.Ε.Υ.Α. με προγραμματική σύμβαση, η οποία στερείται οικονομικού αντικειμένου και, συνεπώς, δύναται να ελεγχθεί το πρώτον στο πλαίσιο ελέγχου της εκτελεστικής αυτής σύμβασης. Δεν κωλύεται.

Δεν υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και όχι από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς (ενωσιακούς) πόρους. Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο το σχετικό σχέδιο σύμβασης.

Έργο Δήμου: Αναβάλλεται η έκδοση οριστικής πράξης, διότι δεν υποβλήθηκε ενώπιον του Κλιμακίου απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί της κατακυρωτικής απόφασης.

Έργο Περιφέρειας: Αναβάλλεται η έκδοση οριστικής πράξης, διότι δεν υποβλήθηκε ενώπιον του Κλιμακίου απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί της κατακυρωτικής απόφασης.

Έργο της «Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («ΔΕΔΑ») συνιστάμενο στην κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Παραδεκτώς υπεβλήθη προς έλεγχο, καθόσον η «ΔΕΔΑ» αποτελεί νομικό πρόσωπο εξομοιούμενο με το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης προς αυτό. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Επιτρεπτώς συνάπτεται συμφωνία - πλαίσιο για την ανάθεση από Δήμο έργου συντήρησης δημοτικού οδικού δικτύου, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός και η ακριβής προμέτρηση/περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών είναι δυσχερής. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Δημοτικό έργο : Μετά από την έκπτωση του αρχικού αναδόχου, νομίμως προσκλήθηκε ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού, κατά τον οποίο είχε αναδειχθεί ο αρχικός ανάδοχος. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Δημοτικό έργο: Αναθεωρείται, οίκοθεν, προηγηθείσα θετική πράξη του Κλιμακίου, καθόσον δεν είχε τεθεί υπόψη του η ακύρωση από το εποπτεύον όργανο της απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Απαράδεκτη η υποβολή προς έλεγχο των σχετικών σχεδίων συμβάσεων.

Έργο Περιφέρειας: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Νομίμως ανατέθηκε σε ομάδα εργασίας η αξιολόγηση της αιτιολόγησης του ύψους των οικονομικών προσφορών. Με νόμιμη αιτιολογία κατακυρώθηκε τελικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην πέμπτη κατά σειρά μειοδοσίας επιχείρηση. Δεν κωλύεται.

Συμπληρωματική σύμβαση έργου συνιστάμενου στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης: Ανεπίτρεπτη εκ των υστέρων μεταβολή και επέκταση του τεχνικού αντικειμένου. Ανεπαρκής αιτιολόγηση της συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων που δικαιολογούν την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών. Κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση έργου από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε»: Σε εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποκλείστηκε ο πρώτος μειοδότης, καθόσον δήλωσε ανακριβώς ότι δεν είχε συμμετάσχει σε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση της εκτέλεσης έργου για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων επί του Β.Ο.Α.Κ.. Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα για τον Δήμο γεγονότα (αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα). Δεν κωλύεται.

Τροποποίηση συνιστάμενη σε μεταβολή του αντικειμένου μη υποβληθείσας προς έλεγχο προγραμματικής σύμβασης: Θεωρείται το πρώτον υποβαλλόμενη για έλεγχο μαζί με την αρχική σύμβαση. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σε φορέα με διαχειριστική επάρκεια. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση από τον ΕΔΣΝΑ της μελέτης, κατασκευής έργων για την α΄ φάση αποκατάστασης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων: Νομίμως αποφασίστηκε η προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση λόγω της ειδικής φύσης των δημοπρατηθέντων έργων και υπηρεσιών. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση έργου κατασκευής προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016, ως προς τις οποίες το άρθρο 24 του ν.4690/2020 λειτουργεί συμπληρωματικά. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της επέκτασης υπάρχοντος Υποσταθμού: Νομίμως ανατέθηκε με διαπραγμάτευση διότι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα για την αναθέτουσα αρχή. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Δημοπράτηση της μελέτης και της κατασκευής δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων: Διαδικασία σύναψης σύμβασης με αξιολόγηση μελέτης, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. Δεν κωλύεται η υπογραφή, υπό τον όρο ότι θα  επικαιροποιηθεί η ως άνω γνωμοδότηση.

Συμπληρωματική σύμβαση έργου: Απαραδέκτως υποβάλλεται προς έλεγχο, διότι έχει ήδη υπογραφεί και διότι το συμβατικό τίμημα υπολείπεται των προβλεπόμενων στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 337 του ν.4412/2016 ορίων υποβολής στον έλεγχο των τροποποιητικών-συμπληρωματικών συμβάσεων.

2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Εγνατία Οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Aυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α29 και Α25 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)»: Υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης της δαπάνης της αρχικής σύμβασης. Αναβολή για την υποβολή στοιχείων και για την παροχή διευκρινίσεων.

Δημόσια έργα: Αντίκειται στο άρθρο 76 του ν. 4412/2016 η θέσπιση ως προϋπόθεσης συμμετοχής στο διαγωνισμό της εγγραφής του υποψηφίου σε συγκεκριμένη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να εξετάζεται αν πληροί τις τιθέμενες προϋποθέσεις οικονομικής και τεχνικής επάρκειας.

Συμπληρωματική σύμβαση: Υπάγεται στον έλεγχο, όταν το συμβατικό ποσό, αθροιζόμενο με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της συγχρηματοδοτούμενης κύριας σύμβασης, που δεν υποβλήθηκε στον έλεγχο λόγω ποσού, υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ (ν. 4700/2020). Προϋποθέσεις σύναψης. Δεν κωλύεται η υπογραφή της.

Συμπληρωματική σύμβαση: Υπάγεται στον έλεγχο του Επιτρόπου, όταν το συμβατικό ποσό, αθροιζόμενο με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της μη συγχρηματοδοτούμενης κύριας σύμβασης, που ελέγχθηκε από τον Επίτροπο, δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 ευρώ (ν. 4700/2020). Παραπέμπει στον αρμόδιο Επίτροπο.

Δημόσια έργα: Η υποβολή της ενημερότητας πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκδόθηκε. Παράταση της ισχύος βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ.. Μη νόμιμος αποκλεισμός οικονομικού φορέα κατόπιν απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!