Οργανόγραμμα κεντρικών και αποκεντρωμένων Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Έλεγχος Ι"

  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Προγραμματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων Ι"

Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Προγραμματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων Ι" υπάγεται η προετοιμασία των πολυετών και των ετήσιων προγραμμάτων ελέγχων, η αξιολόγηση της εκτέλεσης αυτών, η ανάλυση και εξέταση των καταγγελιών που απευθύνονται, περιήλθαν ή κατέστησαν γνωστές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύνταξη ερωτηματολογίων ελέγχου, καθώς και η τήρηση του Μητρώου ελεγχόμενων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου της αυτής Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή φορέων.

  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Έλεγχος Ποιότητας Ι"

Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Έλεγχος Ποιότητας Ι" ανήκει η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των ελεγκτικών προτύπων, εγχειριδίων ελέγχου και ερωτηματολογίων από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες ελέγχου και η επίλυση σχετικών αμφισβητήσεων, καθώς και η προπαρασκευή έκθεσης σχετικά με την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται και η επιθεώρηση των υπηρεσιών που υπάγονται στη συγκεκριμένη Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή.

  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Πολυθεσία"

Στην Υπηρεσία  Επιτρόπου "Πολυθεσία" υπάγεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Τεκμηρίωση και Μεθοδολογία"

Η Υπηρεσία Επιτρόπου "Τεκμηρίωση και Μεθοδολογία", αποτελείται από τρία τμήματα:

(i) τμήμα παρακολούθησης της νομοθεσίας και νομολογίας σε ζητήματα ελέγχων,

(ii) τμήμα παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της ελεγκτικής επιστήμης και των τεχνικών ελέγχου των ομόλογων θεσμών, καθώς και διαρκούς αναπροσαρμογής του Εγχειριδίου Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τήρηση των νεότερων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και

(iii) τμήμα προπαρασκευής της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  •  Υπηρεσίες Επιτρόπου στις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών της χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή "Έλεγχος ΙΙ"

  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Προγραμματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων ΙΙ"

Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Προγραμματισμός και Υποστήριξη Ελέγχων ΙΙ" υπάγεται η προετοιμασία των πολυετών και των ετήσιων προγραμμάτων ελέγχων, η αξιολόγηση της εκτέλεσης αυτών, η ανάλυση και εξέταση των καταγγελιών που απευθύνονται, περιήλθαν ή κατέστησαν γνωστές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύνταξη ερωτηματολογίων ελέγχου, καθώς και η τήρηση του Μητρώου ελεγχόμενων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου της αυτής Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή φορέων.

  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ"

Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ" ανήκει η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των ελεγκτικών προτύπων, εγχειριδίων ελέγχου και ερωτηματολογίων από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες ελέγχου και η επίλυση σχετικών αμφισβητήσεων, καθώς και η προπαρασκευή έκθεσης σχετικά με την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται και η επιθεώρηση των υπηρεσιών που υπάγονται στη συγκεκριμένη Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή.

  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Πληροφορική Ελέγχου"
  • Υπηρεσία  Επιτρόπου "Έλεγχος του Απολογισμού και  του Ισολογισμού του Κράτους"  

Αντικείμενο της Υπηρεσίας Επιτρόπου "Έλεγχος Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους" είναι η σύνταξη της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 167 του ν. 4270/2014. Η Υπηρεσία Επιτρόπου "Έλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους" αποτελείται από δύο τμήματα, το τμήμα "Έλεγχος Απολογισμού" και το τμήμα "Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων".

  • Υπηρεσίες Επιτρόπου στην Περιφέρεια  Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!