Οργανόγραμμα Διοίκησης

  • Υπηρεσία Επιτρόπου "Εσωτερικός Έλεγχος"
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων 
  • Γραφείο Τύπου

Υπηρεσία Γενικού Συντονιστή  "Διοίκηση"

  • Υπηρεσία Επιτρόπου "Γραμματεία"

Αποτελείται από δώδεκα τμήματα, όπου εντάσσονται και δύο γραφεία εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών και δικαστικών συμβουλίων του Δικαστηρίου.Καθήκοντα Γραμματέα Τμήματος ή Κλιμακίου ασκεί ο προϊστάμενος της αντίστοιχης γραμματείας ή, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθμό από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ίδια γραμματεία και, μεταξύ ομοιοβάθμων, εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό.

  • Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας

Αποτελείται από τρία τμήματα.

Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, για τη διεξαγωγή του έργου του, επικουρείται από προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι θέσεις των υπαλλήλων της Υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου πληρούνται από το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  • Υπηρεσία Επιτρόπου "Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα"

Αποτελείται από δύο τμήματα. Στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα", λειτουργεί αυτοτελές γραφείο Πρωτοκόλλου.

  • Υπηρεσία Επιτρόπου "Οικονομική Διαχείριση"

Αποτελείται από τέσσερα τμήματα

  • Υπηρεσία Επιτρόπου "Πληροφορική Διοίκησης" 
  • Υπηρεσία Επιτρόπου "Αρχείο"

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!