Αποκαταστατικές

Δικονομική αντιμετώπιση της αγωγής αποζημίωσης, κατ’ άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., για τη ζημία που υπέστη συνταξιούχος στρατιωτικός από τη μη αναπροσαρμογή της σύνταξής του, με βάση τις μισθολογικές προαγωγές των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 (όπως αντικαταστάθηκαν εν μέρει από το άρθρο 37 του ν. 3016/2002), για το χρονικό διάστημα για το οποίο η σωρευόμενη στο αυτό δικόγραφο έφεση γίνεται δεκτή και αναπροσαρμόζεται η σύνταξή του, με βάση τις ίδιες ως άνω διατάξεις. 

 Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος που αποστρατεύθηκαν, υπό το καθεστώς των διατάξεων του ν.δ.139/1969 (στο οποίο δεν προβλεπόταν κρίση αυτών ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους) λόγω προαγωγής νεότερου τους στην Αρχηγία του Λιμενικού Σώματος, δεν δικαιούνται την πρόσθετη μισθολογική προαγωγή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.2838/2000, οι οποίες εφαρμόζονται μόνο επί των αποστρατευθέντων ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους αξιωματικών, χωρίς αυτό να αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε σε άλλες συνταγματικές διατάξεις και αρχές.  

Άρθρο 8 του ν. 3408/2005: κατά το μέρος που με την εν λόγω διάταξη καταργήθηκαν γεννηθέντα ήδη, από 1.7.2000 έως 30.9.2005, δικαιώματα των στρατιωτικών συνταξιούχων περί αναπροσαρμογής των συντάξεων αυτών κατ’ εφαρμογή των ν.2838/2000 και 3016/2002, αυτή αντίκειται στα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

 Ανάκληση π.δ/τος αποστρατείας στρατιωτικού συνταξιούχου, σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ. Ο εκτός της υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ανακαθορισμός της σύνταξής του με βάση τα νέα δεδομένα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Χρόνος έναρξης πληρωμής της επανακαθοριζόμενης σύνταξης. Άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 Συντάγματος, 6 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α. και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α.

Πολιτικός συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός) – Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. - µειώσεις άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, 1 του ν. 4051/2012, της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 – παθητική νοµιµοποίηση Ελληνικού ∆ηµοσίου (και) µετά την υπαγωγή των πολιτικών συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α. – 164/2015 και 1/2018 αποφάσεις Ειδικού ∆ικαστηρίου άρθρου 88 Συντάγµατος.  

Επανακανονισµός κατά µεταβίβαση σύνταξης µητέρας αποβιώσαντος στρατιωτικού, ύστερα από τη µεταθανάτια προαγωγή του υιού της βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 4 και 8 του ν. 2592/1998. Χρόνος ορισµού ως πληρωτέας της κατ’ αύξηση σύνταξης. Μειοψηφία. 

Έφεση – Συντάξεις-συντάξιµος µισθός – Επίδοµα θέσης ευθύνης – Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) – ∆ιαδικασία τοποθέτησης – Άσκηση καθηκόντων κατ’ αναπλήρωση. 

 Παράβολο εφέσεως - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία - καταλογισµός µε τη δικαστική απόφαση του µη καταβληθέντος παραβόλου. ∆εν είναι συντάξιµος ο χρόνος της διαθεσιµότητας, συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης λόγω τέλεσης των αδικηµάτων της παθητικής δωροδοκίας και της παράβασης καθήκοντος - µη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του δικαιώµατος στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α). 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!