Θεμελιωτικές

Κανονισμός σύνταξης ανδρός υπαλλήλου δυνάμει της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 56 ΚΠΣΣ, όπως ίσχυε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Η διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση ανδρών και γυναικών αναφορικά με το έτος συνταξιοδότησης (60ο έτος για τους άνδρες και 58ο για της γυναίκες) συνιστά δυσμενή διάκριση εις βάρος των πρώτων έναντι των δευτέρων, με μόνο κριτήριο το φύλο τους, η οποία δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος.

Μη νόμιμη η άρνηση της συνταξιοδοτικής διοίκησης να κανονίσει σύνταξη κατά μεταβίβαση στην εκκαλούσα ως διαζευγμένη άγαμη θυγατέρα του θανόντος πολιτικού συνταξιούχου πατρός της (πρώην εφημέριος). Όμως παρίσταται αλυσιτελής η αναπομπή της υπόθεσης στη διοίκηση καθότι η εκκαλούσα δεν πληρούσε κατά το χρόνο της επαγωγής το προβλεπόμενο από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, στην υπό κρίση περίπτωση, ηλικιακό όριο, προϋπόθεση που είναι αντικειμενική, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Τμήμα υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 ΕΣΔΑ.

Απόρριψη αιτήματος κανονισμού σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άγαμη θυγατέρα αποβιώσαντος πολιτικού υπαλλήλου. Ενόψει της σοβαρότητας του διακυβεύματος, και υπό το φως των άρθρων 3 και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 ΠΠΠ της Σύμβασης, η αιτούσα δύναται να αμφισβητήσει το ύψος του εισοδήματός της που προσδιορίστηκε από την συνταξιοδοτική διοίκηση τεκμαρτώς. Δεκτή η έφεση λόγω αοριστίας της αιτιολογίας ότι η εκκαλούσα διέθετε κατά το χρόνο της επαγωγής εισόδημα ανώτερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου.

 H διαζευγμένη θυγατέρα συνταξιούχου σιδηροδρομικού υπαλλήλου, ο πατέρας της οποίας απεβίωσε από 21.7.2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3865/2010) και εφεξής, δεν θεμελιώνει δικαίωμα εκ μεταβιβάσεως σύνταξης από το Δημόσιο. Οι εν λόγω διατάξεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

  Άγαμη αδελφή - όταν ο αποβιώσας υπάλληλος δεν καταλείπει σύζυγο και τέκνα η άγαμη αδελφή του δεν δικαιούται να της μεταβιβαστεί η σύνταξη του αδελφού της κατ’ άρθρο 6 Συντ. Κώδικα, εφόσον ο πατέρας της είναι εν ζωή και οι γονείς της δεν έχουν πάρει διαζύγιο – έννοια απορίας – εφόσον ο θάνατος υπαλλήλου Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. επέρχεται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4387/2016 (από 12.5.2016), η άγαμη αδελφή θανόντος υπαλλήλου δεν περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των προσώπων υπέρ των οποίων θεσπίζεται κατά μεταβίβαση συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς η ρύθμιση αυτή να αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (σεβασμός της αξίας του ανθρώπου), 21 (προστασία υγείας, προσώπων με ειδικές ανάγκες και οικογένειας) και 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου-καθήκον κοινωνικής αλληλεγγύης) - τα συνταξιοδοτικά όργανα δεν έχουν τη νόμιμη ευχέρεια, όταν κρίνουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του υπαλλήλου, κατ' άσκηση παρεμπίπτοντος ελέγχου, να μεταβάλλουν το ουσιαστικό περιεχόμενο της υπηρεσιακής του κατάστασης.

Αιρετός πρόεδρος κοινότητας που δεν έχει συμπληρώσει συνολική πραγματική υπηρεσία προέδρου και κοινοτικού συμβούλου είκοσι (20) ετών, εκ των οποίων μία πλήρη τετραετία αιρετού προέδρου, δεν δικαιούται μηνιαία χορηγία από το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 19 του ν.3513/2006. Ναι μεν με τις διατάξεις αυτές δεν προσδόθηκε συνταξιοδοτική συνέπεια στη θητεία όσων διετέλεσαν τοπικοί σύμβουλοι όπως σ’ αυτούς που διετέλεσαν κοινοτικοί σύμβουλοι, όμως η διαφορετική αυτή μεταχείριση είναι δικαιολογημένη, καθόσον ανταποκρίνεται προς τα πραγματικά δεδομένα των συγκεκριμένων ανόμοιων περιπτώσεων.

Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γυναικών (άρθρο 56 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, ως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από 1.1.2011 με το ν. 3865/2010 και εφαρμόζεται επί όσων είχαν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31η.12.2010). Παραβίαση της αρχής της ισότητας (άρθρα 4 παρ. 1 Συντάγματος, 157 παρ. 2 ΣΛΕΕ). Επεκτατική εφαρμογή επί των ανδρών υπαλλήλων (μειοψηφία).

Κανονισμός χορηγίας - προϋποθέσεις. Δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο αιτούμενος χορηγία παρείχε δημόσια υπηρεσία και ο οποίος υπολογίσθηκε για τον κανονισμό της σύνταξής του ως δημοσίου υπαλλήλου.

Έφεση – Συντάξεις-προϋποθέσεις συνταξιοδότησης– Προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπό τον ν.2084/1992 – Όριο ηλικίας ως προϋπόθεση θεμελίωσης - υπάλληλος γονέας ανήλικου τέκνου – αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνου και χρόνου άδειας άνευ αποδοχών λόγω ανατροφής τέκνου – χρονικό διάστημα λογιζόμενο ως συντάξιμος χρόνος ολόκληρου έτους

Άρθρα 62 περ. β και 63 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (όπως ίσχυαν πριν τροποποιηθούν με τα άρθρα 3 του ν.4151/2013, καθώς και 2 και 5 του ν.4488/2017). Οριστική απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος - πλήρης αναστολή του έως τη λήξη επιβληθείσας ποινής κάθειρξης. Οι διατάξεις αυτές αντίκεινται στα άρθρα 25 παρ 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Κρίση ουσίας του Δικαστηρίου επί αιτήματος συνταξιοδότησης στρατιωτικού ως παθόντος προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας της υπηρεσίας, ένεκα αλλεπάλληλων πλημμελώς αιτιολογημένων γνωματεύσεων της ΑΣΥΕ.

Θάνατος αστυνομικού, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας αυτής. Κανονισμός εκ μεταβιβάσεως σύνταξης στον πατέρα του. Έννοια διατεταγμένης υπηρεσίας. Μπορεί να παρασχεθεί και κατά τη διάρκεια κανονικής άδειας.

Πενταετής αποσβεστική προθεσμία άσκησης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (άρθρο 3 παρ. 3 και 12 του ν. 3075/2002): οι σχετικές διατάξεις αντίκεινται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες.

Άρθρο 12 του ν. 3863/2010: προϋπόθεση για εκ μεταβιβάσεως σύνταξη επιζώντος συζύγου θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου του Δημοσίου, που είχε την ιδιότητα αυτή κατά την τέλεση του γάμου, από τον οποίο δεν αποκτήθηκε τέκνο: πενταετούς διάρκειας έγγαμη συμβίωση, στην οποία δεν προσμετράται τυχόν προηγηθείσα μακροχρόνια ελεύθερη συμβίωση των μετέπειτα συζύγων, εκτός εάν υπήρχε νομικό κώλυμα για την τέλεση του επιγενόμενου γάμου. Τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση αναπηρίας του επιζώντος συζύγου. Οι εν λόγω διατάξεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος και 12 και 14 της Ε.Σ.Δ.Α..

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου λόγω παιδιών ως χρόνου «πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας» γυναικών υπαλλήλων (άρθρο 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4002/2011): οι διατάξεις αυτές δεν καταλαμβάνουν τις γυναίκες υπαλλήλους που είχαν ήδη αποχωρήσει κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους από την υπηρεσία (21.7.2010), ανεξαρτήτως αν η αποχώρησή τους ήταν εκούσια ή ακούσια, χωρίς να έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (μειοψηφία).

Κατά μεταβίβαση σύνταξη πρώην συζύγου αποβιώσαντος στρατιωτικού συνταξιούχου: προϋπόθεση η κατά τον χρόνο θανάτου του πρώην
συζύγου λήψη απ’ αυτόν διατροφής, ορισθείσας με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση μεταξύ αυτών (άρθρο 4 του ν. 3232/2004). Μειοψηφία.

Σύνταξη χήρας και τέκνων στρατιωτικού, ο οποίος απεβίωσε στην υπηρεσία από τραύμα ή νόσο που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας αυτής - Προϋποθέσεις.

Ισότητα των φύλων. Άρθρα 4 και 116 παρ.2 Σ και 157 ΣυνθΛΕΕ. Οι διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 περ. β΄ εδ. β΄ του Σ.Κ. είναι εφαρμοστέα, όσον αφορά την προσμέτρηση, και στους άνδρες στρατιωτικούς με τρία τουλάχιστον παιδιά που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, βάσει της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1β΄ του ν. 3865/2010, στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας τους σε μονάδες εκστρατείας ή τις λοιπές μονάδες και υπηρεσίες της παρ. 5 του άρθρου 40 του Σ.Κ., χωρίς τον πρόσθετο όρο της συμπλήρωσης 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας, που προβλέπεται με το τρίτο εδάφιο μετά από την περ. γ΄ της ίδιας παραγράφου και που τίθεται, ανεπιτρέπτως κατά την αρχή της μη διάκρισης των δύο φύλων, μόνον σε βάρος των ανδρών (μειοψηφία).

Μη υπολογισμός ως συντάξιμου του χρόνου κατά τον οποίο ο εκκαλών είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, οφειλόμενη σε πειθαρχικό παράπτωμα που
οδήγησε στην απόταξή του. Τεκμήριο αθωότητας (άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ).

Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το εθνικό σύστημα συνταξιοδότησης στο συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων του ΝΑΤΟ.

άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002 – πενταετής προθεσμία για την άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: οι εν λόγω διατάξεις αντίκεινται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Τεκμήριο κοινοποίησης των συνταξιοδοτικών πράξεων - σύμφωνη με τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ερμηνεία. Απαράδεκτο το αίτημα που υποβάλλεται το πρώτον με την έφεση. Η απόρριψη συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω μη συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων δεν συνιστά επιβολή ποινής κατά την έννοια των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 4 του Έβδομου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής.

Νομίμως κανονίστηκε στρατιωτική και όχι πολεμική σύνταξη σε χήρα αποβιώσαντος Υποπλοίαρχου του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος τελούσε σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.

Κατά μεταβίβαση σύνταξη άγαμης θυγατέρας αποβιώσαντος στρατιωτικού συνταξιούχου - τεκμαρτό εισόδημα (περίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3865/2010). Εφαρμογή των άρθρων 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 αυτής και το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. Μειοψηφία.

Υπηρεσία στρατιωτικού που επανήλθε ως έφεδρος στην ενεργό υπηρεσία ύστερα από παραίτησή του προς ανακήρυξη αυτού ως υποψηφίου σε βουλευτικές εκλογές – η μη αναγνώρισή της ως συντάξιμης αντίκειται στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Σύνταξη πατρικής οικογένειας στρατιωτικού - προϋποθέσεις.

Σύνταξη μητέρας στρατιωτικού λόγω θανάτου του υιού της - προϋπόθεση η απορία αυτής. Σύμφωνη με τα άρθρα 2 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος ερμηνεία.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!