ΕΣΔΑ και πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτής

Άρθρο 12 του ν. 3863/2010: προϋπόθεση για εκ μεταβιβάσεως σύνταξη επιζώντος συζύγου θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου του Δημοσίου, που είχε την ιδιότητα αυτή κατά την τέλεση του γάμου, από τον οποίο δεν αποκτήθηκε τέκνο: πενταετούς διάρκειας έγγαμη συμβίωση, στην οποία δεν προσμετράται τυχόν προηγηθείσα μακροχρόνια ελεύθερη συμβίωση των μετέπειτα συζύγων, εκτός εάν υπήρχε νομικό κώλυμα για την τέλεση του επιγενόμενου γάμου. Τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση αναπηρίας του επιζώντος συζύγου. Οι εν λόγω διατάξεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος και 12 και 14 της Ε.Σ.Δ.Α..

Πενταετής αποσβεστική προθεσμία άσκησης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (άρθρο 3 παρ. 3 και 12 του ν. 3075/2002): οι σχετικές διατάξεις αντίκεινται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες. 

Αποστολή δικογράφου έφεσης μέσω ταχυδρομείου σε δημόσια αρχή. Απαράδεκτη η έφεση που δεν ασκείται με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ/τος 1225/1981, οι οποίες δεν αντίκεινται στο άρθρα 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. (μειοψηφία).

Απαράδεκτη λόγω αοριστίας η αγωγή εάν δεν προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής απαίτησης ως αντικείμενο της διαφοράς στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο. Η έλλειψη δεν θεραπεύεται με το υπόμνημα. Ο χαρακτηρισμός της ένδικης αγωγής ως αόριστης δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.  

Μη νόμιμη άσκηση έφεσης με αποστολή δικογράφου στη γραμματεία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών δεν αποτελεί παραδεκτό τρόπο κατάθεσης αυτού (μειοψηφία) Η θέσπιση διαδικαστικών προϋποθέσεων δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α

Άρθρο 8 του ν. 3408/2005: κατά το μέρος που με την εν λόγω διάταξη καταργήθηκαν γεννηθέντα ήδη, από 1.7.2000 έως 30.9.2005, δικαιώματα των στρατιωτικών συνταξιούχων περί αναπροσαρμογής των συντάξεων αυτών κατ’ εφαρμογή των ν.2838/2000 και 3016/2002, αυτή αντίκειται στα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Ανάκληση π.δ/τος αποστρατείας στρατιωτικού συνταξιούχου, σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ. Ο εκτός της υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ανακαθορισμός της σύνταξής του με βάση τα νέα δεδομένα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Χρόνος έναρξης πληρωμής της επανακαθοριζόμενης σύνταξης. Άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 Συντάγματος, 6 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α. και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α..  

Άρθρα 62 περ. β και 63 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (όπως ίσχυαν πριν τροποποιηθούν με τα άρθρα 3 του ν.4151/2013, καθώς και 2 και 5 του ν.4488/2017). Οριστική απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος - πλήρης αναστολή του έως τη λήξη επιβληθείσας ποινής κάθειρξης. Οι διατάξεις αυτές αντίκεινται στα άρθρα 25 παρ 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. 

Πολιτικός συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός) – Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. - µειώσεις άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, 1 του ν. 4051/2012, της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 – παθητική νοµιµοποίηση Ελληνικού ∆ηµοσίου (και) µετά την υπαγωγή των πολιτικών συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α. – 164/2015 και 1/2018 αποφάσεις Ειδικού ∆ικαστηρίου άρθρου 88 Συντάγµατος. 

Έφεση – Συντάξεις-συντάξιµος µισθός – Επίδοµα θέσης ευθύνης – Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) – ∆ιαδικασία τοποθέτησης – Άσκηση καθηκόντων κατ’ αναπλήρωση.

άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002 – πενταετής προθεσµία για την άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος: οι εν λόγω διατάξεις αντίκεινται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.

Μη υπολογισµός ως συντάξιµου του χρόνου κατά τον οποίο ο εκκαλών είχε τεθεί σε διαθεσιµότητα, οφειλόµενη σε πειθαρχικό παράπτωµα που οδήγησε στην απόταξή του. Τεκµήριο αθωότητας (άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣ∆Α).  

Δεδικασμένο – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις - Η Διοίκηση, σε περίπτωση καταβολής χρηματικών απαιτήσεων δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, δεν δύναται να εκτιμήσει εκ νέου ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της εν λόγω απόφασης και, βάσει αυτής της εκτίμησης, να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη.

Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης - η διαπίστωση της παραβίασης του δικαιώµατος του αιτούντος σε ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης αποτελεί εν προκειµένω επαρκή επανόρθωση της ηθικής βλάβης αυτού.

Παράβολο εφέσεως - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία - καταλογισµός µε τη δικαστική απόφαση του µη καταβληθέντος παραβόλου. ∆εν είναι συντάξιµος ο χρόνος της διαθεσιµότητας, συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης λόγω τέλεσης των αδικηµάτων της παθητικής δωροδοκίας και της παράβασης καθήκοντος - µη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του δικαιώµατος στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α). 

Τεκµήριο κοινοποίησης των συνταξιοδοτικών πράξεων - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία. Απαράδεκτο το αίτηµα που υποβάλλεται το πρώτον µε την έφεση. Η απόρριψη συνταξιοδοτικού αιτήµατος λόγω µη συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων δεν συνιστά επιβολή ποινής κατά την έννοια των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α και 4 του Έβδοµου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α και δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής.  

Κατά µεταβίβαση σύνταξη άγαµης θυγατέρας αποβιώσαντος στρατιωτικού συνταξιούχου - τεκµαρτό εισόδηµα (περίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3865/2010). Εφαρµογή των άρθρων 6 παρ.1 της ΕΣ∆Α, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 αυτής και το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. Μειοψηφία. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 5 - ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!