Στ΄ Κλιμάκιο (προμήθειες)

 

Συμφωνία – πλαίσιο με αντικείμενο την ανάθεση της προμήθειας συστημάτων θερμομέτρησης από Δίκτυο Δήμων, ενεργώντας ως Κεντρική Αρχή Αγορών: Αναρμοδιότητα του Δικτύου ελλείψει σχετικής πρόβλεψης στο νόμο και στο καταστατικό του. Θέσπιση αδικαιολόγητα περιοριστικών όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Κωλύεται.

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας, Λιμενικών Ταμείων και Δικτύου Δήμων για την ίδρυση υδατοδρομίων: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 που ανατίθεται χωρίς διαγωνισμό. Υπέρβαση νομίμου ορίου διοικητικού κόστους. Παραβίαση των αρχών της χρηστής διαχείρισης και της οικονομικότητας. Μη νόμιμη έμμεση επιχορήγηση. Κωλύεται.

Δεν κωλύεται η υπογραφή πέντε σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 9.400.000 ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing.

Ανάθεση από ΥΠΕ της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού των υπαγόμενων σε αυτή δημοσίων δομών: Η δημιουργία στρατηγικού αποθέματος δεν συνιστά εν προκειμένω κατεπείγουσα ανάγκη που δικαιολογεί την προσφυγή σε διαπραγμάτευση. Η πλημμέλεια αυτή δεν διακωλύει εν προκειμένω την υπογραφή των ελεγχόμενων συμβάσεων.

Ανάθεση, με διαγωνισμό, από την ΟΣΥ ΑΕ της προμήθειας λεωφορείων με τριετή χρηματοδοτική μίσθωση: Κατά παράβαση της διακήρυξης (α) δεν απορρίφθηκε εναλλακτική προσφορά και (β) δεν απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές παρότι απέκλιναν από τις τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα παράθυρα των λεωφορείων. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια από Δήμο μηχανολογικού εξοπλισμού (κυρίως οχημάτων): Τεκμηριώνεται το κόστος της προμήθειας, καθόσον αιτιολογείται η αναγκαιότητά της και η επιλογή της διενέργειάς της με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας 5 ετών και τεκμηριώνεται με βάση συγκριτικά στοιχεία το ύψος του προϋπολογισμού. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια από Δήμο οχημάτων καθαριότητας: Δεν αιτιολογείται η επιλογή της διενέργειάς της με χρηματοδοτική μίσθωση ούτε τεκμηριώνεται το ύψος του προϋπολογισμού. Δεν αποδείχθηκε η πιστοληπτική ικανότητα του μοναδικού μετασχόντος φορέα. Δεν αιτιολογήθηκε λεκτικά η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό: Δυσανάλογες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Συνιστούν ουσιώδεις πλημμέλειες. Κωλύεται η υπογραφή.

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ δύο Υπουργείων: Απαραδέκτως υποβάλλεται προς έλεγχο, διότι έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση προμηθειών του Δημοσίου, που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ποσό του προϋπολογισμού της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ (άρθρο 324 παρ. 3 και 4 του ν. 4700/2020).

Δημόσιες προμήθειες: Μη νομίμως προβλέφθηκε στη διακήρυξη ότι ο διαγωνισμός διενεργείται σε ένα ενιαίο στάδιο και αποσφραγίσθηκαν πρόωρα οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Οι ως άνω πλημμέλειες δεν επηρέασαν ουσιωδώς το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια 2.000.000 rapid test ταχέως συστήματος (point of care) για αντιγόνο SARS-CoV-2 για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Δεν κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ύστερα από την αναβλητική 415/20 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου.

Επείγουσα επαναληπτική διαδικασία ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας από Υγειονομική Περιφέρεια: Είναι αυτοτελής από την προηγηθείσα ευρύτερη διαδικασία προμήθειας. Απαραδέκτως υπεβλήθη για έλεγχο, καθόσον ο προϋπολογισμός της υπολείπεται των 900.000 ευρώ (άρθρο τριακοστό έβδομο παρ. 3 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.).

Δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από Υγειονομική Περιφέρεια αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 προς κάλυψη των αναγκών δύο Νοσοκομείων, υπό τον όρο της έκδοσης απόφασης ανάληψης της σχετικής δημοσιονομικής υποχρέωσης.

Προμήθεια από Δήμο συστήματος για τη συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη του συστήματος ύδρευσης: Ελλιπής αιτιολόγηση του τρόπου βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια υγρών καυσίμων: Κωλύεται η υπογραφή λόγω μη υποβολής/εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.

Δημόσιες προμήθειες: Η ανάδοχος δεν είχε την απαιτούμενη με βάση τη διακήρυξη εμπειρία. Μη νομίμως προσκλήθηκε να υποβάλει την προβλεπόμενη στην από 13.4.2020 Π.Ν.Π. υπεύθυνη δήλωση, αντί των οριζόμενων στη διακήρυξη δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση ήταν ανακριβής. Κωλύεται η υπογραφή.

Δημόσιες προμήθειες: Μη νομίμως αποσφραγίστηκαν οι προσφορές, ενώ είχε παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών. Μη νομίμως ζητήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της διακήρυξης ενδεικτικές τιμές από οικονομικούς φορείς, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν. 4412/2016. Μειοψηφία. Κωλύεται η υπογραφή.

Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια 800.000 rapid test ταχέως συστήματος (point of care) για αντιγόνο SARS-CoV-2 για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Ανάθεση, με διαγωνισμό, από Δήμο της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμών δικτύου ύδρευσης: Δεν κωλύεται η υπογραφή. Πρέπει να απαλειφθεί ο όρος περί της μη επιβάρυνσης του τιμήματος με ΦΠΑ, ο οποίος δεν τίθεται νομίμως σε μεικτές συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, όπως η ελεγχόμενη.

Προμήθεια μέρους του εξοπλισμού εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ: Αναρμοδίως οι πράξεις του διαγωνισμού εκδόθηκαν από το Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Δεν προσκομίσθηκε κανένα στοιχείο για την τεκμηρίωση του ύψους του προϋπολογισμού. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού από Δήμο: Μη νομίμως η Επιτροπή Διαγωνισμού αρκέστηκε στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, χωρίς να ελέγξει τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων και χωρίς να αποκλείσει όσους δεν υπέβαλαν τεχνικές προσφορές. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων από Δήμο: Δεν αιτιολογείται νομίμως η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας, καθόσον παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής. Κωλύεται η υπογραφή.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!