Αχρεωστήτως λαβόντες

Καταλογισμός αποδοχών συνεπεία αναδρομικής ανάκλησης απόφασης διορισμού, λόγω πλαστότητας του απολυτηρίου τίτλου σπουδών. Προϋποθέσεις δέσμευσης Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Τεκμήριο αθωότητας. Δεν παραβιάζεται το εν λόγω τεκμήριο, αφού η άγνοια του εκκαλούντος περί της πλαστότητας του απολυτηρίου του δεν επιδρά στην υποχρέωση, που πηγάζει από τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, να καταλογιστεί ως αχρεωστήτως λαβών. Δεν επιβάλλεται, εν προκειμένω, η παρεμπίπτουσα εξέταση της ανακλητικής πράξης του διορισμού του καταλογισθέντος διαδίκου. Ακύρωση του καταλογισμού κατ’ εφαρμογή της κατ’ άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας.

Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενες νομικές πλημμέλειες – στην έννοια της νομικής πλημμέλειας της προσβαλλόμενης πράξης, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εμπίπτει η μη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο αναγκαίων όρων για την έκδοση της πράξης – ακυρωτέα η προσβαλλόμενη πράξη λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού της ημερομηνίας έκπτωσης του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Δικαιοδοσία ΕλΣυν – καταλογιστική πράξη ερειδόμενη σε έννομη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μερών ως αντιδίκων σε δίκη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και εκδίδεται σε εκτέλεση απόφασης αυτών, δημιουργεί ιδιωτική διαφορά για την επίλυση της οποίας δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια.

 Δικαιοδοσία ΕλΣυν - Οι πράξεις παρακράτησης κατ΄ εφαρμογή του νέου μισθολογικού νόμου 4354/2015, με τις οποίες αναζητείται από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό η επιστροφή αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών, δεν αποτελούν πράξεις ελέγχου λογαριασμών, αλλά πράξεις που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποδοχών του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου και συνιστούν ως εκ τούτου διοικητικές διαφορές ουσίας  - παραπομπή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Οι πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων πάσχουν ακυρότητα, εφόσον δεν στηρίζονται σε νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του εσόδου. Ακύρωση προσβαλλόμενων πράξεων λόγω μη έκδοσης εκτελεστής πράξης με την οποία να προσδιορίζεται κατά ποσό και αιτία η απαίτηση του Δήμου για την επιστροφή των αχρεωτήτως ληφθεισών αποδοχών.

Μετ’ αναίρεση έφεση - το Δικαστήριο υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση, άλλως υποπίπτει στον αναιρετικό λόγο της παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (άρθρο 170 ν. 4700/2020). – Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για μείωση του καταλογισμού – κριτήρια -  βαθμός της δημοσιονομικής διακινδύνευσης που προκλήθηκε από τις ενέργειες του καταλογισθέντος.

Υπόλογοι δήμων – δημοτικός ταμίας – εκκαθαριστής – η αφαίρεση των κρατήσεων από το καταβλητέο σε δικαιούχο ποσό, λαμβάνει χώρα κατά το αυτοτελές στάδιο της εκκαθάρισης της δαπάνης – οριοθέτηση ευθύνης δημοτικού ταμία για παράνομες εκταμιεύσεις (νομιμότητα εντελλομένης δαπάνης, υπέρβαση ορίων πίστωσης, πληρότητα  δικαιολογητικών που συνοδεύουν το ένταλμα, νομότυπο υπογραφής του εντάλματος, ταυτότητα εισπράττοντος με τον κατά το ένταλμα δικαιούχο)  - αν το έλλειμμα προκλήθηκε από ενέργεια του εκκαθαριστή την οποία ο ταμίας δεν υποχρεούτο ούτε εδικαιούτο να ελέγξει, τότε υπεύθυνος του ελλείμματος είναι ο εκκαθαριστής και όχι ο ταμίας.

Υπόλογοι Δήμων - παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου -οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υποχρεούμενοι εκ του νόμου σε είσπραξη δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας από τους συνδρομητές τους και σε περαιτέρω απόδοσή τους στους οικείους δήμους, διαχειρίζονται δημοτικό χρήμα και αποκτούν την ιδιότητα του υπολόγου, η δε παράλειψη απόδοσης των ποσών δημιουργεί έλλειμμα καταλογιστέο σε αυτούς – δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για εκδίκαση των σχετικών διαφορών - προηγούμενη ακρόαση.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα  - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης»  Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης».

Μη νόμιμη η καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες, αν από τις αποφάσεις χορήγησης δεν προκύπτει, με επίκληση εγγράφων, η οικονομική τους αδυναμία, ενώ ούτε λειτουργική δαπάνη αποτελεί. Μη νόμιμη δικηγορική αμοιβή υψηλότερη της ελάχιστης νόμιμης, αν δεν καταρτίσθηκε ειδική προς τούτο συμφωνία λόγω της σοβαρότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της νομιμοποιητικής διάταξης του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3801/2009 για τις άνω δαπάνες.  Οι απαλλακτικές λόγω συγγνωστής  πλάνης διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009 είναι εφαρμοστέες για δαπάνες που  έλαβαν χώρα έως 1.7.2005. Δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Η μη περιέλευση ή τυχόν καθυστερημένη περιέλευση της ατομικής ειδοποιήσεως στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απωλέσει στάδιο δικαστικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτελέσεως, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του, οδηγεί σε ακύρωση της πράξης αυτής εκτελέσεως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός της μη περιέλευσης ή της μη έγκαιρης περιέλευσης σ’ αυτόν της ατομικής ειδοποίησης.

Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος. Επίδομα θέσης ευθύνης. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός του Δημοσίου. Μείωση καταλογισμού στο 20%, κατ’ εφαρμογή αρχής χρηστής διοίκησης.

Πάγια δικονομική αρχή της άπαξ άσκησης των ένδικων βοηθημάτων. Δεύτερη ανακοπή κατά της ίδιας πράξης διοικητικής εκτέλεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός εάν η πρώτη απορρίφθηκε για τυπικό λόγο, οπότε η δεύτερη ασκείται παραδεκτώς, εφόσον δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την άσκησή της.

Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης οφειλής. Δυνατότητα προβολής ισχυρισμού περί απόσβεσης απαίτησης λόγω καταβολής χρέους, εφόσον αποδεικνύεται άμεσα. Τέτοια άμεση απόδειξη αποτελεί και η ομολογία εξόφλησης εκ μέρους του επισπεύδοντος Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, ο σχετικός λόγος απόσβεσης της οφειλής συνιστά καταχρηστική ένσταση, λαμβανομένης υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, εφόσον τα πραγματικά περιστατικά που τον θεμελιώνουν προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου.

Ακυρώνεται ο καταλογισμός τη εκκαλούσας με αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές ενεργείας κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης.

Υπόλογοι ΟΤΑ - Τεκμήριο αθωότητας – ο δημοσιονομικός δικαστής δεσμεύεται από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου όταν υπάρχει σύμπτωση των πραγματικών περιστατικών και της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης του ποινικού αδικήματος με εκείνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής παράβασης – Δεν επεκτείνεται η ρυθμιστική ισχύς των νομιμοποιητικών διατάξεων των δαπανών ΟΤΑ πέραν του χρονικού πεδίου εφαρμογής τους κατ΄ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, λόγω του εξαιρετικού τους χαρακτήρα – μείωση καταλογισμού με απευθείας εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας – υποχρέωση συνεκτίμησης του χαρακτήρα του ελλείμματος και αθωωτικής ποινικής απόφασης για ορθό περιορισμό του καταλογισμού βάσει της άνω αρχής.

Καταλογισμός αποδοχών δικαστικού υπαλλήλου. Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης. Χρόνος επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων αυτής.

Καταλογισμός αποδοχών ενεργείας δημοσίου υπαλλήλου. Λύση υπαλληλικής σχέσης. Θέση σε διαθεσιμότητα. Αναρρωτικές άδειες.

Υπόλογος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ Β΄ Βαθμού - καθήκον  αυτού για έλεγχο των δικαιολογητικών με τα οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών του νομικού προσώπου και για συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων ή ατελειών των δικαιολογητικών αυτών – έννοια αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των αποδιδομένων στον υπόλογο πράξεων ή παραλείψεων και του δημιουργηθέντος ελλείμματος

Ανάκληση, εντός πενταετίας, παράνομου διορισμού δημοτικού αστυνομικού λόγω προσκόμισης πλαστού πτυχίου - καταλογισμός των αποδοχών του - μείωση του ποσού του καταλογισμού βάσει της αρχής της αναλογικότητας – κριτήρια

Σταθερές και διαρκούς χαρακτήρα δαπάνες. Αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων. Πληρωμή με μισθοδοτικές καταστάσεις, που συντάσσονται από τον εκκαθαριστή αποδοχών. Αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών. Ακύρωση πράξης καταλογισμού που εκδόθηκε αναρμοδίως από τον εκκαθαριστή αποδοχών

Μη νόμιμη η καταβολή δικηγορικής αμοιβής άνω του καθορισθέντος, με δικαστική απόφαση, ποσού. Μόνον οι υπόλογοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 105 του ν. 4129/2013 και όχι οι αχρεωστήτως λαβόντες - δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, καθόσον οι περιπτώσεις δεν είναι όμοιες.

Δεδικασμένο – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις - Η Διοίκηση, σε περίπτωση καταβολής χρηματικών απαιτήσεων δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, δεν δύναται να εκτιμήσει εκ νέου ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της εν λόγω απόφασης και, βάσει αυτής της εκτίμησης, να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη.

Μέλη Δ.Σ. δημοτικής επιχείρησης φέρουν ευθύνη υπολόγου για αποδοχές παρανόμως προσληφθέντος προσωπικού – αρχή  ne bis in idem – κριτήρια engel – ο καταλογισμός των ως άνω αποδοχών δεν έχει ποινικό χαρακτήρα – αρχή προηγούμενης ακρόασης.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!