Αχρεωστήτως λαβόντες

Ακυρώνεται ο καταλογισμός τη εκκαλούσας με αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές ενεργείας κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης.

Ανάκληση, εντός πενταετίας, παράνομου διορισμού δημοτικού αστυνομικού λόγω προσκόμισης πλαστού πτυχίου - καταλογισμός των αποδοχών του - μείωση του ποσού του καταλογισμού βάσει της αρχής της αναλογικότητας – κριτήρια

Δεδικασμένο – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις - Η Διοίκηση, σε περίπτωση καταβολής χρηματικών απαιτήσεων δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, δεν δύναται να εκτιμήσει εκ νέου ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της εν λόγω απόφασης και, βάσει αυτής της εκτίμησης, να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!