Αποφάσεις Μείζονος Σπουδαιότητας

Εισάγετε τουλάχιστον τρείς χαρακτήρες και εν συνεχεία επιλέξτε το περιεχόμενο που αναζητάτε.

Καταλογισμός δημάρχου ως συνευθυνομένου.  Η παράλειψη άσκησης των εποπτικών καθηκόντων του Δημάρχου και η κατάδηλη ανοχή παρεκκλινουσών δημοσιολογιστικών ενεργειών και πρακτικών, για τις οποίες  έχει επανειλημμένως και αρμοδίως ενημερωθεί και οι οποίες επιφέρουν ζημιογόνα για τον φορέα αποτελέσματα, συνεπάγεται τη δημοσίου δικαίου ενοχή του προς αποκατάσταση της δημοσιολογιστικής ζημίας που επιφέρουν, καθιδρύοντας δημοσιολογιστική ευθύνη του.

Συνταγματικότητα ένταξης των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων στον Ε.Φ.Κ.Α. ενόψει του ειδικού συνταγματικού καθεστώτος αυτών. Είναι συνταγματική η ένταξη με την επιφύλαξη τήρησης εύλογης αναλογίας μεταξύ αποδοχών ενέργειας και σύνταξης. Έννοια της εύλογης αναλογίας.

Η προμήθεια εντύπων που ενσωματώνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ελλήνων πολιτών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 περ.δ του ν.3978/2011,  νομίμως εξαιρέθηκαν από το Β μέρος αυτού και ανατέθηκαν απευθείας με πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Δεν μπορεί πλημμέλεια της διακήρυξης να αποβεί σε βάρος διαγωνιζομένου ο οποίος συμμορφώθηκε σε όρο αυτής (αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης).Μη νομίμως έγινε δεκτή τεχνική προσφορά χωρίς πιστοποιητικό ISO 22000 ή ισοδύναμο  σύμφωνα με όρο της διακήρυξης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!