Αποφάσεις Μείζονος Σπουδαιότητας

Εισάγετε τουλάχιστον τρείς χαρακτήρες και εν συνεχεία επιλέξτε το περιεχόμενο που αναζητάτε.

Δεν μπορεί πλημμέλεια της διακήρυξης να αποβεί σε βάρος διαγωνιζομένου ο οποίος συμμορφώθηκε σε όρο αυτής (αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης).Μη νομίμως έγινε δεκτή τεχνική προσφορά χωρίς πιστοποιητικό ISO 22000 ή ισοδύναμο  σύμφωνα με όρο της διακήρυξης.

Το δικαίωμα προαίρεσης πρέπει να προβλέπεται σε όρο, στο σώμα της διακήρυξης. Η αναφορά του δικαιώματος στο εξώφυλλο αυτής δε συνιστά τέτοια πρόβλεψη.

Απαιτείται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για την άσκησή της. Για το ποσό του παραβόλου κρίσιμος ο χρόνος άσκησης του ενδίκου μέσου. Η άσκηση παρέμβασης ενώπιον της προσβαλλόμενης απόφασης του VI Τμ. Ε.Σ καθιστά διάδικο τον παρεμβαίνοντα.

Προσφυγή αναθεώρησης ν.4700/20. Πλημμελής η διαδικασία τροποποίησης ελεγχόμενης από το Ε.Σ σύμβασης παραχώρησης χωρίς την προβλεπόμενη στο νόμο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Δεν κωλύονται οι δικαστές της Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης που επιλήφθηκαν για την άρση αμφιβολίας σε υπόθεση του VI Τμ Ε.Σ να μετέχουν στη σύνθεση της Ολομέλειας σε συναφή υπόθεση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!