Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (15-04-2020)

18/05/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση τoυ έργου «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (CPV 50710000-5) του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) με ΦΠΑ».

30/12/2019

Διευκρινήσεις για το με αριθ. πρωτ. 73029/6.12.2019 2019 κείμενο που αφορά τη Διακήρυξη για την Ανάθεση των Υπηρεσιών Καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην Αττική και σε Υπηρεσίες Επιτρόπων στην Περιφέρεια, καθώς και των συνημμένων στο Ανωτέρω κείμενο Διευκρινήσεων.

13/12/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: Υπηρεσίες καθαρισμού του κτιρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των αποθηκών αυτού στο Στρατόπεδο «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στα Γλυκά Νερά, των γραφείων στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, των γραφείων στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και των γραφείων Υπηρεσιών Επιτρόπων σε Νομούς της Χώρας.

09/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 11 ΡΟΛΛΕΡ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

09/12/2019

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!