Υπηρεσίες

∆ικαίωµα προαίρεσης – προϋποθέσεις. 

​Προσυµβατικός έλεγχος-διαγωνιζόµενοι – Στήριξη στις ικανότητες τρίτου για την εκπλήρωση όρου που έχει τεθεί ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής – Υποχρέωση ελέγχου της συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπο του τρίτου – Προκαταρκτική απόδειξη µέσω υποβολής Ε.Ε.Ε.Σ. από τον τρίτο.  

Ανάθεση σε τρίτο υπηρεσιών που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα Δήμου. Τεκμηρίωση ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας. Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής και ναυαγοσώστη. 

Υπηρεσίες καθαριότητας. Καθορισμός κριτηρίων επιλογής σε συνάρτηση με το αντικείμενο της σύμβασης. Τρόπος απόδειξης κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Καθορισμός κριτηρίων ανάθεσης σε συνάρτηση με το αντικείμενο της σύμβασης και την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Ποιότητα προσωπικού ως κριτήριο ανάθεσης. Όρος διακήρυξης για την ύπαρξη έδρας ή υποκαταστήματος του διαγωνιζόμενου στην περιοχή όπου εδρεύει η αναθέτουσα αρχή. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη σύναψη της σύμβασης, αναθέτουσα αρχή που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κορωνοϊό COVID-19.   

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!