Συνταξιοδοτικά νομοσχέδια

Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α΄, β΄και ε΄της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016, Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων

​Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου-Τροποποίηση υποπερ.α) περ. Β) άρθρου 12 παρ.4 ν.4387/2016

Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4387/2016 με την προσθήκη διάταξης με την οποία ρυθμίζονται συνταξιοδοτικά ζητήματα ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση (άρθρο 73 ν. 4915/2022)

Γνωμοδότηση επί του νομοσχεδίου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση.

Γνωμοδότηση επί διατάξεων για τη Μεταφορά αναλογιστικού ισοδύναμου μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού συνταξιοδοτικού συστήματος (άρθρα 139 επ. ν. 4808/2021).

 Μεταβιβάσεις συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και λογοτεχνών/καλλιτεχνών" (άρθρο 43 του ν. 4797/2021).

Απασχόληση συνταξιούχων - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016.

Γνωμοδότηση επί τροπολογίας για την καταβολή στους συνταξιούχους ποσών προς αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις κατά το διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν.  4387/2016, κατ' εφαρμογή επιμέρους διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4051/2012.

Γνωμοδότηση επί τροπολογίας, με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 που αφορούν στην απασχόληση των συνταξιούχων.

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)". Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016.

Τροποποίηση του ν. 4387/2016 ως προς το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης για τους προ την 31η.2.2016 συνταξιοδοτηθέντες (άρθρο 120 του ν. 4623/2019).

Τροποποίηση του ν. 4387/2016 ως προς τις συντάξεις λόγω θανάτου και αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τα μέλη ΔΕΠ (ν. 4611/2019).

Τροποποίηση του ν. 4387/2016 ως προς τους επιζώντες και τους διαζευγμένους συζύγους (ν. 4499/2017).

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 (ν. 4488/2017).

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4472/2017 ως προς το ύψος των καταβαλλόμενων από 1.1.2013 συντάξεων (ν. 4475/2017).

Τροποποιήσεις του ν. 4387/2016 (ν. 4472/2017).

Τροπολογίες για τροποποίηση του ν. 4387/2016 (ν.4461/2017).

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου "Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος". Σύσταση Ε.Φ.Κ.Α.

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου (ν. 4337/2015).

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου (ν. 4336/2015).

Ρυθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου (ν. 4336/2015).

Τροποποίηση στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου - Προκαταβολή σύνταξης - Κατάργηση συνταξιοδοτικών Επιτροπών - Αναστολή καταβολής σύνταξης (ν. 4151/2013).

Ορθή η κύρωση με νόμο διατάξεων συνταξιοδοτικού περιεχομένου που είχαν τεθεί σε ισχύ με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του ΕλΣυν (ν.4111/2013).

Συνταξιοδοτικά θέματα υπαλλήλων της Βουλής (ν. 4111/2013).

Τροποποίηση διατάξεων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου για περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης (ν. 4093/2012).

Τροποποίηση διατάξεων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου για περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης (ν. 4093/2012).

Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Κατάργηση Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ν. 4151/2013).

Τροπολογία στο ανωτέρω σχέδιο νόμου για την τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Περικοπές συντάξεων του Δημοσίου (ν. 4051/2012).

Επιμέρους τροποποιήσεις συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (ν. 4024/2011).

Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Αναδιάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων" (ν.4002/2011).

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου (άρθρο 22 παρ. 4 ν. 3865/2010).

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου (ν. 3865/2010).

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου (ν. 3865/2010).

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου (ν. 3865/2010).

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου (ν. 3865/2010).

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα (ν. 3863/2010).

Διευκρινιστική προσθήκη - τροπολογία επί του σχεδίου νόμου για τον επανακαθορισμό των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Επανακαθορισμός επιδομάτων εορτών και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου (ν. 3845/2010).

"Τροποποίηση διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κώδικα ως προς την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας απασχολούμενων στο ΕΚΑΒ".

"Αύξηση συντάξεων Δημοσίου από το έτος 2008 και άλλες διατάξεων - Επίδομα εξομάλυνσης (ν. 3670/2008)".

"Γνωμοδότηση επί τροπολογίας που ρυθμίζει τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τις γυναίκες δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και για τις γυναίκες που ανήκουν στο κύριο προσωπικό του ΝΣΚ (μ. 3670/2008)".

"Γνωμοδότηση επί τροπολογίας που ρυθμίζει θέματα πολεμικών συνταξιούχων και αναπήρων ειρηνικής περιόδου (ν. 3670/2008)".

"Γνωμοδότηση επί τροπολογίας που αφορά τους έμμισθους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ που παραιτούνται προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή στο βουλευτικό αξίωμα (ν. 3670/2008)".

"Αύξηση χρόνου βουλευτικής θητείας για θεμελίωση βουλευτικής σύνταξης (ν. 3670/2008)".

"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την Υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς (ν. 3660/2008)".

"Σχέδιο νόμου περί της κύρωσης της από 29.8.2007 ΠΝΠ με τίτλο "Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές".

"Γνωμοδότηση επί τροπολογίας περί παροχής δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο όσων διατελούν Γενικοί Γραμματείς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής, Υπουργείων, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Περιφερειών, καθώς και Διεθνών Οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα".

"Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου που επανακατατέθηκε ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά την τροποποίησή του βάσει των παρατηρήσεων της Ολομέλειας στην 1η Ειδική Συνεδρίαση 2007 ".

"Σχέδιο νόμου για την αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου για το έτος 2007 και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων η ρύθμιση θεμάτων συντάξεων λογοτεχνών - καλλιτεχνών (ν. 3620/2006)".

"Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Αύξηση επιδόματος εξομάλυνσης " (ν. 3513/2006).

          "Γνωμοδότηση επί τροπολογίας με την οποία καθορίζεται ο συντάξιμος μισθός στρατιωτικών συνταξιούχων" (ν. 3408/2005).

 "Γνωμοδότηση επί τροπολογίας με την οποία ορίζεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας μέχρι μίας τετραετίας σε θέση επιστημονικού προσωπικού των ανεξάρτητων διεθνών Οργανισμών  και Ιδρυμάτων προσμετράται για τη θεμελίωση και την προσαύξηση της σύνταξης υπό τον όρο της εξαγοράς" (ν. 3408/2005).        

 "Σχέδιο νόμου για την επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Δημοσίου και του λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ)" (ν. 3408/2005).

 "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου" (ν. 3408/2005).

"Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων" (ν. 3245/2004).

 "Σχέδιο νόμου για την αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου - Ρύθμιση θεμάτων Κώδικα Συντάξεων Σιδηροδρομικών - Συντάξεις παθόντων από βίαιο συμβάν - Διατάξεις             διαδοχικής ασφάλισης - Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαζευγμένων - Θέματα συνταξιοδότησης εργαζομένων σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες του Δημοσίου" (ν. 3234/2004).

Γνωμοδότηση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος με τίτλο "Δικαιολογητικά αναγνώρισης δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο .

Προσθήκες - Τροπολογίες που αφορούν στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και το προσωπικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Γνωμοδότηση επί ρύθμισης για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των Προϊσταμένων Διαχειριστικών Αρχών  (ν. 3234/2004).

Γνωμοδότησης επί ρύθμισης για τον υπολογισμό σύνταξης χήρας συζύγου και τέκνου  (ν. 3234/2004).

Γνωμοδότησης επί ρύθμισης για υπαλλήλους ΕΟΤ που έχουν μεταταγεί στη Γ.Γ. Τουρισμού με βάση τις διατάξεις του ν. 2738/1999.

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου για το έτος 2003 και άλλες διατάξεις τροποποίησης της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας  (ν. 3245/2004).

Ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων δικηγόρων και νομικών συμβούλων υπηρετούντων σε νπδδ και δημόσιες επιχειρήσεις  (ν. 3075/2002).

Ρύθμιση θεμάτων συντάξιμου μισθού και αναπροσαρμογής συντάξεων  ( ν. 3075/2002).

Προσαύξηση σύνταξης αξιωματικών που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως (ν. 3075/2002).

Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου  (ν. 3075/2002).

Συνταξιοδότηση λογοτεχνών - καλλιτεχνών  (ν. 3075/2002).

Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών διορισθέντων και καταταγέντων στο Δημόσιο μέχρι 21.12.1992 που αποχωρούν από 1.1.2006 και εφεξής. Ρυθμίσεις ασφαλισθέντων για πρώτη φορά από 1.1.1993 - Κατώτατα όρια συντάξεων  (ν. 3029/2002)

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!