Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις εις βάρος υπόχρεων δημόσιας λογοδοσίας

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Αποκαταστατικός χαρακτήρας. Αιτιολογία δημοσιονομικής διόρθωσης. Έννοια μη επιλέξιμης δαπάνης. Έννοια ουσιώδους παρατυπίας. Ουσιώδης τροποποίηση φυσικού αντικειμένου δημόσιας σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. Επί έλαττον δαπάνες. Αρχή αναλογικότητας κατά το ενωσιακό δίκαιο. Μη συνδρομή των προυποθέσεων υποβολής προδικαστικού ερωτήματος σύμφωνα με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ. 

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Αποκαταστατικός χαρακτήρας. Ολική ανάκτηση χρηματοδότησης. Κρίσιμος χρόνος για τη νομιμότητα απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Δεσμευτικότητα οδηγού εφαρμογής. Σοβαρή παρατυπία (μειοψ.). Ουσιώδης τροποποίηση αντικειμένου δημόσιας σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. Αρχή αναλογικότητας

Δημοσιονομική διόρθωση. Αιτιολογία διόρθωσης. Χρόνος έναρξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του αποδέκτη. Τροποποίηση της επένδυσης και έννοια αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Μίσθωση τουριστικής κατοικίας και μεταβίβαση εξοπλισμού σε συγγενικά πρόσωπα του αποδέκτη. Διατήρηση του σκοπού της επένδυσης.

Δημοσιονομική διόρθωση. Γνήσια αντικειμενική ευθύνη αχρεωστήτως λαβόντος. Ανωτέρα βία. Υλοποίηση μέρους τουριστικής επένδυσης. Αρχή αναλογικότητας κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 

Δημοσιονομική διόρθωση. Νέος γεωργός. Ανωτέρα βία. Αρχή αναλογικότητας. Καλοπιστία, οικονομική αδυναμία, λόγοι προσωπικής επιείκειας του λήπτη της ενίσχυσης. 

Δημοσιονομική διόρθωση. Μη ολοκλήρωση διδακτορικών διατριβών (ΠΕΝΕΔ). Αρχή προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20 παρ. 2 Συντάγματος). Αρχή αναλογικότητας. Αρχή ισότητας. Προστασία επιστημονικής έρευνας (άρθρο 16 Συντάγματος).

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ενδοστρεφής δίκη (Δημόσιο). Έννοια παρατυπίας. Αρχές αναλογικότητας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης και επίκλησή τους από το Δημόσιο (μειοψ.).   

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ενδοστρεφής δίκη (Δημόσιο). Έννοια παρατυπίας. Αρχές αναλογικότητας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης και επίκλησή τους από το Δημόσιο (μειοψ.).   

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ειδικός λογαριασμός αξιοποίησης κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ. Επαρκής διαδρομή ελέγχου. Απευθείας ανάθεση σύμβασης. Πλημμέλειες της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης που δεν ασκούν επιρροή στο διατακτικό της. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης

Δημοσιονομική διόρθωση. Τεκμηρίωση επιλέξιμων δαπανών με νόμιμα δικαιολογητικά. Εικονικά παραστατικά.Δέσμευση από δεδικασμένο απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. Αρχές αναλογικότητας, καλής πίστης και χρηστής διοίκησης. Λόγοι προσωπικής επιείκειας. 

Δημοσιονομική διόρθωση. Εικονικά παραστατικά. Παραγραφή δικαιώματος για την έκδοση πράξης ανάκτησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και επιρροή σε αυτό φορολογικού ελέγχου. Αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.  

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης. Αιτιολογία δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης. Έννοια μη επιλέξιμης δαπάνης. Εισκομισθέντα υλικά από ανάδοχο κατά την εκτέλεση δημοσίου έργου.  

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!