Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις εις βάρος υπόχρεων δημόσιας λογοδοσίας

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Αποκαταστατικός χαρακτήρας. Αιτιολογία δημοσιονομικής διόρθωσης. Έννοια μη επιλέξιμης δαπάνης. Έννοια ουσιώδους παρατυπίας. Ουσιώδης τροποποίηση φυσικού αντικειμένου δημόσιας σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. Επί έλαττον δαπάνες. Αρχή αναλογικότητας κατά το ενωσιακό δίκαιο. Μη συνδρομή των προυποθέσεων υποβολής προδικαστικού ερωτήματος σύμφωνα με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ. 

Δημοσιονομική διόρθωση. Νέος γεωργός. Ανωτέρα βία. Αρχή αναλογικότητας. Καλοπιστία, οικονομική αδυναμία, λόγοι προσωπικής επιείκειας του λήπτη της ενίσχυσης.  

Δημοσιονομική διόρθωση. Αιτιολογία διόρθωσης. Χρόνος έναρξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του αποδέκτη. Τροποποίηση της επένδυσης και έννοια αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Μίσθωση τουριστικής κατοικίας και μεταβίβαση εξοπλισμού σε συγγενικά πρόσωπα του αποδέκτη. Διατήρηση του σκοπού της επένδυσης.

Δημοσιονομική διόρθωση. Γνήσια αντικειμενική ευθύνη αχρεωστήτως λαβόντος. Ανωτέρα βία. Υλοποίηση μέρους τουριστικής επένδυσης. Αρχή αναλογικότητας κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.  

Δημοσιονομική διόρθωση. Τεκμηρίωση επιλέξιμων δαπανών με νόμιμα δικαιολογητικά. Εικονικά παραστατικά.Δέσμευση από δεδικασμένο απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. Αρχές αναλογικότητας, καλής πίστης και χρηστής διοίκησης. Λόγοι προσωπικής επιείκειας. 

Δημοσιονομική διόρθωση. Εικονικά παραστατικά. Παραγραφή δικαιώματος για την έκδοση πράξης ανάκτησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και επιρροή σε αυτό φορολογικού ελέγχου. Αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.  

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης. Αιτιολογία δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης. Έννοια μη επιλέξιμης δαπάνης. Εισκομισθέντα υλικά από ανάδοχο κατά την εκτέλεση δημοσίου έργου.  

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!