Αποτελέσματα προσυμβατικών ελέγχων (πράξεις Κλιμακίων)

Έργο Περιφέρειας: Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης με τον αναδειχθέντα κατόπιν διαγωνισμού ανάδοχο με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, νομίμως ανατίθεται η εκτέλεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του ίδιου διαγωνισμού. Δεν κωλύεται.

Ανάθεση έργου από δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη διασύνδεση δικτύου τηλεθέρμανσης με μονάδα της ΔΕΗ: Παραδεκτώς υποβάλλεται για έλεγχο στο Ε΄ Κλιμάκιο. Ο όρος της Ε.Σ.Υ. περί της δυνατότητας ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στον ανάδοχο, θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 του ν. 4412/2016. Δεν κωλύεται.

Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο σύμβαση που δεν συνιστά συμπληρωματική σύμβαση έργου, αλλά σύμβαση συναπτόμενη σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης για την τακτοποίηση της δαπάνης της αμοιβής για την εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών, μη καταλειπομένου πεδίου άσκησης προσυμβατικού ελέγχου.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση της εγκατάστασης προκάτ αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης. Σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 24 του ν.4690/2020. Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα για τον Δήμο γεγονότα (καθιέρωση της διετούς προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έναρξη σχολικού έτους). Δεν κωλύεται.

Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο σύμβαση που δεν συνιστά συμπληρωματική σύμβαση έργου, αλλά σύμβαση συναπτόμενη σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για την τακτοποίηση της δαπάνης της αμοιβής για την εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών, μη καταλειπομένου πεδίου άσκησης προσυμβατικού ελέγχου.

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Ο ΤΟΕΒ εμπίπτει στην έννοια του δημοσίου φορέα του άρθρου 12 του ν.4412/2016 και άρα δύναται να συνάπτει προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 παρ. 1 του ν.3852/2010 με Περιφέρεια. Δεν κωλύεται.

Συμπληρωματική σύμβαση συγχρηματοδοτούμενου έργου: Απαραδέκτως εισάγεται προς έλεγχο, καθόσον η αξία της επιδιωκόμενης τροποποίησης είναι κατώτερη των σωρευτικώς  με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 τιθέμενων ορίων του άρθρου 5 του ίδιου νόμου και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Ανάθεση από Δήμο του έργου της κατασκευής κεντρικού δικτύου ύδρευσης: Οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν μεταβιβαστεί στον Δήμο από Δ.Ε.Υ.Α. με προγραμματική σύμβαση, η οποία στερείται οικονομικού αντικειμένου και, συνεπώς, δύναται να ελεγχθεί το πρώτον στο πλαίσιο ελέγχου της εκτελεστικής αυτής σύμβασης. Δεν κωλύεται.

Δεν υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και όχι από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς (ενωσιακούς) πόρους. Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο το σχετικό σχέδιο σύμβασης.

Ανάθεση υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης: Μη νομίμως δεν αποκλείσθηκε η προσφέρουσα εταιρεία, καθώς δεν υπέβαλε δικαιολογητικά για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της μόνης μετόχου αυτής ανώνυμης εταιρείας. Ουσιώδης πλημμέλεια. Κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση υπηρεσιών: Η παράλειψη της αναθέτουσας αρχής να αιτιολογήσει ρητά στα έγγραφα της σύμβασης την επιλογή της να μην υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε τμήματα συνιστά εν προκειμένω μη ουσιώδη πλημμέλεια, καθόσον η σχετική αιτιολογία προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Μειοψηφία. Δεν κωλύεται.

Ανάθεση από σωματείο υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο επί των δημοσίων συμβάσεων. Αναβολή για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του σωματείου ώστε να κριθεί εάν συνιστά οργανισμό δημοσίου δικαίου.

Υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Κλιμακίου συμβάσεις της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων με τίμημα άνω των 500.000 ευρώ, πλην της διάθεσης µετοχών ή κινητών αξιών εισηγμένων σε Οργανωµένη Αγορά. Απαραδέκτως εισάγεται η εκμίσθωση χώρων χιονοδρομικού κέντρου με τίμημα μικρότερο του ως άνω ποσού.

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δικτύου Δήμων για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. Δεν προσδιορίζονται οι ανατιθέμενες υπηρεσίες σε συνάρτηση με εντοπισμένες δράσεις, στις οποίες οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να ανταποκριθούν. Κωλύεται η υπογραφή.

Υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Κλιμακίου συμβάσεις της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων με τίμημα άνω των 500.000 ευρώ, πλην της διάθεσης µετοχών ή κινητών αξιών εισηγμένων σε Οργανωµένη Αγορά. Σύμβαση παραχώρησης ακινήτου σε Δήμο: Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση από Πανεπιστήμιο με διαγωνισμό της μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών: Παραδεκτώς εισάγεται για έλεγχο, καθόσον αφορά στην απόκτηση υπηρεσιών στέγασης. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Απευθείας αγορά δύο ακινήτων από Δήμο: Δικαιολογείται η μη διενέργεια δημοπρασίας, καθόσον προκύπτει η ωφέλεια του Δήμου από την αγορά και η μοναδικότητά τους για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου δημοτικού σκοπού (εφαρμογή πράξης αναλογισμού για τη ρυμοτόμηση οδού). Δεν κωλύεται.

Σχέδιο τροποποίησης σύμβασης ΦΟΔΣΑ: Νομίμως αυξήθηκαν οι ποσότητες για το Τμήμα Α΄ αυτής (Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ) λόγω συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων (ισχυρή βροχόπτωση που είχε το χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης) και μειώθηκαν οι ποσότητες για το Τμήμα Β΄ (Μονάδες εξάτμισης). Δεν κωλύεται.

Δεν κωλύεται η υπογραφή πέντε σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 9.400.000 ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing.

Έργο Δήμου: Αναβάλλεται η έκδοση οριστικής πράξης, διότι δεν υποβλήθηκε ενώπιον του Κλιμακίου απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί της κατακυρωτικής απόφασης.

Έργο Περιφέρειας: Αναβάλλεται η έκδοση οριστικής πράξης, διότι δεν υποβλήθηκε ενώπιον του Κλιμακίου απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί της κατακυρωτικής απόφασης.

Έργο της «Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («ΔΕΔΑ») συνιστάμενο στην κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Παραδεκτώς υπεβλήθη προς έλεγχο, καθόσον η «ΔΕΔΑ» αποτελεί νομικό πρόσωπο εξομοιούμενο με το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης προς αυτό. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Επιτρεπτώς συνάπτεται συμφωνία - πλαίσιο για την ανάθεση από Δήμο έργου συντήρησης δημοτικού οδικού δικτύου, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός και η ακριβής προμέτρηση/περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών είναι δυσχερής. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Δημοτικό έργο: Αναθεωρείται, οίκοθεν, προηγηθείσα θετική πράξη του Κλιμακίου, καθόσον δεν είχε τεθεί υπόψη του η ακύρωση από το εποπτεύον όργανο της απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Απαράδεκτη η υποβολή προς έλεγχο των σχετικών σχεδίων συμβάσεων.

Έργο Περιφέρειας: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Νομίμως ανατέθηκε σε ομάδα εργασίας η αξιολόγηση της αιτιολόγησης του ύψους των οικονομικών προσφορών. Με νόμιμη αιτιολογία κατακυρώθηκε τελικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην πέμπτη κατά σειρά μειοδοσίας επιχείρηση. Δεν κωλύεται.

Συμπληρωματική σύμβαση έργου συνιστάμενου στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης: Ανεπίτρεπτη εκ των υστέρων μεταβολή και επέκταση του τεχνικού αντικειμένου. Ανεπαρκής αιτιολόγηση της συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων που δικαιολογούν την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών. Κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση της παρασκευής και διανομής σχολικών γευμάτων: Νομίμως απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εμπειρία σε ζεστά γεύματα, όχι όμως και εμπειρία ειδικά σε γεύματα μαθητών. Μη ουσιώδης πλημμέλεια. Απορριπτέα οικονομική προσφορά υπερβαίνουσα τον προϋπολογισμό. Δεν κωλύεται η υπογραφή των λοιπών συμβάσεων.

Ανάθεση από ΥΠΕ της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού των υπαγόμενων σε αυτή δημοσίων δομών: Η δημιουργία στρατηγικού αποθέματος δεν συνιστά εν προκειμένω κατεπείγουσα ανάγκη που δικαιολογεί την προσφυγή σε διαπραγμάτευση. Η πλημμέλεια αυτή δεν διακωλύει εν προκειμένω την υπογραφή των ελεγχόμενων συμβάσεων.

Ανάθεση, με διαγωνισμό, από την ΟΣΥ ΑΕ της προμήθειας λεωφορείων με τριετή χρηματοδοτική μίσθωση: Κατά παράβαση της διακήρυξης (α) δεν απορρίφθηκε εναλλακτική προσφορά και (β) δεν απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές παρότι απέκλιναν από τις τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα παράθυρα των λεωφορείων. Κωλύεται η υπογραφή.

Δημοτικό έργο : Μετά από την έκπτωση του αρχικού αναδόχου, νομίμως προσκλήθηκε ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού, κατά τον οποίο είχε αναδειχθεί ο αρχικός ανάδοχος. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση έργου από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε»: Σε εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποκλείστηκε ο πρώτος μειοδότης, καθόσον δήλωσε ανακριβώς ότι δεν είχε συμμετάσχει σε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Τροποποίηση συνιστάμενη σε μεταβολή του αντικειμένου μη υποβληθείσας προς έλεγχο προγραμματικής σύμβασης: Θεωρείται το πρώτον υποβαλλόμενη για έλεγχο μαζί με την αρχική σύμβαση. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σε φορέα με διαχειριστική επάρκεια. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια από Δήμο μηχανολογικού εξοπλισμού (κυρίως οχημάτων): Τεκμηριώνεται το κόστος της προμήθειας, καθόσον αιτιολογείται η αναγκαιότητά της και η επιλογή της διενέργειάς της με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας 5 ετών και τεκμηριώνεται με βάση συγκριτικά στοιχεία το ύψος του προϋπολογισμού. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια από Δήμο οχημάτων καθαριότητας: Δεν αιτιολογείται η επιλογή της διενέργειάς της με χρηματοδοτική μίσθωση ούτε τεκμηριώνεται το ύψος του προϋπολογισμού. Δεν αποδείχθηκε η πιστοληπτική ικανότητα του μοναδικού μετασχόντος φορέα. Δεν αιτιολογήθηκε λεκτικά η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό: Δυσανάλογες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Συνιστούν ουσιώδεις πλημμέλειες. Κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση από τον ΕΔΣΝΑ της μελέτης, κατασκευής έργων για την α΄ φάση αποκατάστασης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων: Νομίμως αποφασίστηκε η προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση λόγω της ειδικής φύσης των δημοπρατηθέντων έργων και υπηρεσιών. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση έργου κατασκευής προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016, ως προς τις οποίες το άρθρο 24 του ν.4690/2020 λειτουργεί συμπληρωματικά. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της επέκτασης υπάρχοντος Υποσταθμού: Νομίμως ανατέθηκε με διαπραγμάτευση διότι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα για την αναθέτουσα αρχή. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ δύο Υπουργείων: Απαραδέκτως υποβάλλεται προς έλεγχο, διότι έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση προμηθειών του Δημοσίου, που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ποσό του προϋπολογισμού της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ (άρθρο 324 παρ. 3 και 4 του ν. 4700/2020).

Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών Δήμου: Δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαγωνισμός για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων δημόσιας επιχείρησης: Tο Κλιμάκιο δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί έγγραφου ερωτήματος Υπουργού αν η σχετική σύμβαση υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου.

«Συμπληρωματική» σύμβαση με αντικείμενο τη συντήρηση – λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου: Δεν αναφέρεται σε τροποποίηση της «αρχικής» σύμβασης, αλλά σε νέα, αυτοτελή απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, μη υπαγόμενη, λόγω ποσού, στον προσυμβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση υπηρεσιών σίτισης στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε Κ.Υ.Τ.: Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη. Δεν κωλύεται η υπογραφή. Πρέπει να δρομολογηθεί η διενέργεια διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/16, που κατισχύουν του τεκμηρίου συνδρομής κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 122 του ν. 4636/19).

Ανάθεση, με διαγωνισμό, υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ: Μη νομίμως δεν απαιτήθηκε από τους διαγωνιζομένους να παραθέσουν στις οικονομικές τους προσφορές τα στοιχεία του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.3863/2010. Μη νόμιμη η αύξηση, κατά την κατακύρωση, της ποσότητας των υπηρεσιών. Κωλύεται η υπογραφή.

Απευθείας ανάθεση σε ΚΤΕΛ της εκτέλεσης δρομολογίων αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Δεν αποτελεί σύμβαση παραχώρησης, αλλά παροχής υπηρεσιών. Συνδρομή επείγουσας ανάγκης (COVID-19). Υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο μόνο η δυνατότητα ετήσιας παράτασης, όχι δε και η αρχική διετής διάρκεια της σύμβασης. Μειοψηφία. Δεν κωλύεται η υπογραφή υπό όρο.

Δημοπράτηση της μελέτης και της κατασκευής δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων: Διαδικασία σύναψης σύμβασης με αξιολόγηση μελέτης, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. Δεν κωλύεται η υπογραφή, υπό τον όρο ότι θα  επικαιροποιηθεί η ως άνω γνωμοδότηση.

Συμπληρωματική σύμβαση έργου: Απαραδέκτως υποβάλλεται προς έλεγχο, διότι έχει ήδη υπογραφεί και διότι το συμβατικό τίμημα υπολείπεται των προβλεπόμενων στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 337 του ν.4412/2016 ορίων υποβολής στον έλεγχο των τροποποιητικών-συμπληρωματικών συμβάσεων.

Δημόσιες προμήθειες: Μη νομίμως προβλέφθηκε στη διακήρυξη ότι ο διαγωνισμός διενεργείται σε ένα ενιαίο στάδιο και αποσφραγίσθηκαν πρόωρα οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Οι ως άνω πλημμέλειες δεν επηρέασαν ουσιωδώς το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια 2.000.000 rapid test ταχέως συστήματος (point of care) για αντιγόνο SARS-CoV-2 για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Δεν κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ύστερα από την αναβλητική 415/20 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου.

Επείγουσα επαναληπτική διαδικασία ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας από Υγειονομική Περιφέρεια: Είναι αυτοτελής από την προηγηθείσα ευρύτερη διαδικασία προμήθειας. Απαραδέκτως υπεβλήθη για έλεγχο, καθόσον ο προϋπολογισμός της υπολείπεται των 900.000 ευρώ (άρθρο τριακοστό έβδομο παρ. 3 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.).

Δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από Υγειονομική Περιφέρεια αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 προς κάλυψη των αναγκών δύο Νοσοκομείων, υπό τον όρο της έκδοσης απόφασης ανάληψης της σχετικής δημοσιονομικής υποχρέωσης.

Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια 800.000 rapid test ταχέως συστήματος (point of care) για αντιγόνο SARS-CoV-2 για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Ανάθεση, με διαγωνισμό, από Δήμο της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμών δικτύου ύδρευσης: Δεν κωλύεται η υπογραφή. Πρέπει να απαλειφθεί ο όρος περί της μη επιβάρυνσης του τιμήματος με ΦΠΑ, ο οποίος δεν τίθεται νομίμως σε μεικτές συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, όπως η ελεγχόμενη.

Παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έως 31.12.2020: Δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» : Δεν κωλύεται η υπογραφή έξι σχετικών συμβάσεων εκτελεστικών συμφωνίας – πλαίσιο.

2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Εγνατία Οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Aυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α29 και Α25 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)»: Υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης της δαπάνης της αρχικής σύμβασης. Αναβολή για την υποβολή στοιχείων και για την παροχή διευκρινίσεων.

Προμήθεια από Δήμο συστήματος για τη συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη του συστήματος ύδρευσης: Ελλιπής αιτιολόγηση του τρόπου βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια υγρών καυσίμων: Κωλύεται η υπογραφή λόγω μη υποβολής/εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.

Δημόσιες προμήθειες: Η ανάδοχος δεν είχε την απαιτούμενη με βάση τη διακήρυξη εμπειρία. Μη νομίμως προσκλήθηκε να υποβάλει την προβλεπόμενη στην από 13.4.2020 Π.Ν.Π. υπεύθυνη δήλωση, αντί των οριζόμενων στη διακήρυξη δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση ήταν ανακριβής. Κωλύεται η υπογραφή.

Δημόσιες προμήθειες: Μη νομίμως αποσφραγίστηκαν οι προσφορές, ενώ είχε παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών. Μη νομίμως ζητήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της διακήρυξης ενδεικτικές τιμές από οικονομικούς φορείς, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν. 4412/2016. Μειοψηφία. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια μέρους του εξοπλισμού εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ: Αναρμοδίως οι πράξεις του διαγωνισμού εκδόθηκαν από το Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Δεν προσκομίσθηκε κανένα στοιχείο για την τεκμηρίωση του ύψους του προϋπολογισμού. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού από Δήμο: Μη νομίμως η Επιτροπή Διαγωνισμού αρκέστηκε στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, χωρίς να ελέγξει τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων και χωρίς να αποκλείσει όσους δεν υπέβαλαν τεχνικές προσφορές. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων από Δήμο: Δεν αιτιολογείται νομίμως η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας, καθόσον παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής. Κωλύεται η υπογραφή.

Δημόσια έργα: Αντίκειται στο άρθρο 76 του ν. 4412/2016 η θέσπιση ως προϋπόθεσης συμμετοχής στο διαγωνισμό της εγγραφής του υποψηφίου σε συγκεκριμένη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να εξετάζεται αν πληροί τις τιθέμενες προϋποθέσεις οικονομικής και τεχνικής επάρκειας.

Συμπληρωματική σύμβαση: Υπάγεται στον έλεγχο, όταν το συμβατικό ποσό, αθροιζόμενο με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της συγχρηματοδοτούμενης κύριας σύμβασης, που δεν υποβλήθηκε στον έλεγχο λόγω ποσού, υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ (ν. 4700/2020). Προϋποθέσεις σύναψης. Δεν κωλύεται η υπογραφή της.

Συμπληρωματική σύμβαση: Υπάγεται στον έλεγχο του Επιτρόπου, όταν το συμβατικό ποσό, αθροιζόμενο με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της μη συγχρηματοδοτούμενης κύριας σύμβασης, που ελέγχθηκε από τον Επίτροπο, δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 ευρώ (ν. 4700/2020). Παραπέμπει στον αρμόδιο Επίτροπο.

Δημόσια έργα: Η υποβολή της ενημερότητας πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκδόθηκε. Παράταση της ισχύος βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ.. Μη νόμιμος αποκλεισμός οικονομικού φορέα κατόπιν απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!