Αποτελέσματα προσυμβατικών ελέγχων (πράξεις Κλιμακίων)

Ανάθεση, με διαγωνισμό, από την ΟΣΥ ΑΕ της προμήθειας λεωφορείων με τριετή χρηματοδοτική μίσθωση: Κατά παράβαση της διακήρυξης (α) δεν απορρίφθηκε εναλλακτική προσφορά και (β) δεν απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές παρότι απέκλιναν από τις τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα παράθυρα των λεωφορείων. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό: Δυσανάλογες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Συνιστούν ουσιώδεις πλημμέλειες. Κωλύεται η υπογραφή.

Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών Δήμου: Δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαγωνισμός για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων δημόσιας επιχείρησης: Tο Κλιμάκιο δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί έγγραφου ερωτήματος Υπουργού αν η σχετική σύμβαση υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου.

«Συμπληρωματική» σύμβαση με αντικείμενο τη συντήρηση – λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου: Δεν αναφέρεται σε τροποποίηση της «αρχικής» σύμβασης, αλλά σε νέα, αυτοτελή απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, μη υπαγόμενη, λόγω ποσού, στον προσυμβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση υπηρεσιών σίτισης στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε Κ.Υ.Τ.: Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη. Δεν κωλύεται η υπογραφή. Πρέπει να δρομολογηθεί η διενέργεια διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/16, που κατισχύουν του τεκμηρίου συνδρομής κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 122 του ν. 4636/19).

Ανάθεση, με διαγωνισμό, υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ: Μη νομίμως δεν απαιτήθηκε από τους διαγωνιζομένους να παραθέσουν στις οικονομικές τους προσφορές τα στοιχεία του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.3863/2010. Μη νόμιμη η αύξηση, κατά την κατακύρωση, της ποσότητας των υπηρεσιών. Κωλύεται η υπογραφή.

Απευθείας ανάθεση σε ΚΤΕΛ της εκτέλεσης δρομολογίων αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Δεν αποτελεί σύμβαση παραχώρησης, αλλά παροχής υπηρεσιών. Συνδρομή επείγουσας ανάγκης (COVID-19). Υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο μόνο η δυνατότητα ετήσιας παράτασης, όχι δε και η αρχική διετής διάρκεια της σύμβασης. Μειοψηφία. Δεν κωλύεται η υπογραφή υπό όρο.

Δημοπράτηση της μελέτης και της κατασκευής δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων: Διαδικασία σύναψης σύμβασης με αξιολόγηση μελέτης, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. Δεν κωλύεται η υπογραφή, υπό τον όρο ότι θα  επικαιροποιηθεί η ως άνω γνωμοδότηση.

Συμπληρωματική σύμβαση έργου: Απαραδέκτως υποβάλλεται προς έλεγχο, διότι έχει ήδη υπογραφεί και διότι το συμβατικό τίμημα υπολείπεται των προβλεπόμενων στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 337 του ν.4412/2016 ορίων υποβολής στον έλεγχο των τροποποιητικών-συμπληρωματικών συμβάσεων.

Δημόσιες προμήθειες: Μη νομίμως προβλέφθηκε στη διακήρυξη ότι ο διαγωνισμός διενεργείται σε ένα ενιαίο στάδιο και αποσφραγίσθηκαν πρόωρα οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Οι ως άνω πλημμέλειες δεν επηρέασαν ουσιωδώς το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια 2.000.000 rapid test ταχέως συστήματος (point of care) για αντιγόνο SARS-CoV-2 για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Δεν κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ύστερα από την αναβλητική 415/20 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου.

Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια 800.000 rapid test ταχέως συστήματος (point of care) για αντιγόνο SARS-CoV-2 για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έως 31.12.2020: Δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» : Δεν κωλύεται η υπογραφή έξι σχετικών συμβάσεων εκτελεστικών συμφωνίας – πλαίσιο.

2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Εγνατία Οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Aυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α29 και Α25 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)»: Υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης της δαπάνης της αρχικής σύμβασης. Αναβολή για την υποβολή στοιχείων και για την παροχή διευκρινίσεων.

Προμήθεια από Δήμο συστήματος για τη συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη του συστήματος ύδρευσης: Ελλιπής αιτιολόγηση του τρόπου βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια υγρών καυσίμων: Κωλύεται η υπογραφή λόγω μη υποβολής/εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.

Δημόσιες προμήθειες: Η ανάδοχος δεν είχε την απαιτούμενη με βάση τη διακήρυξη εμπειρία. Μη νομίμως προσκλήθηκε να υποβάλει την προβλεπόμενη στην από 13.4.2020 Π.Ν.Π. υπεύθυνη δήλωση, αντί των οριζόμενων στη διακήρυξη δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση ήταν ανακριβής. Κωλύεται η υπογραφή.

Δημόσιες προμήθειες: Μη νομίμως αποσφραγίστηκαν οι προσφορές, ενώ είχε παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών. Μη νομίμως ζητήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της διακήρυξης ενδεικτικές τιμές από οικονομικούς φορείς, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν. 4412/2016. Μειοψηφία. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια μέρους του εξοπλισμού εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ: Αναρμοδίως οι πράξεις του διαγωνισμού εκδόθηκαν από το Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Δεν προσκομίσθηκε κανένα στοιχείο για την τεκμηρίωση του ύψους του προϋπολογισμού. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού από Δήμο: Μη νομίμως η Επιτροπή Διαγωνισμού αρκέστηκε στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, χωρίς να ελέγξει τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων και χωρίς να αποκλείσει όσους δεν υπέβαλαν τεχνικές προσφορές. Κωλύεται η υπογραφή.

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων από Δήμο: Δεν αιτιολογείται νομίμως η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας, καθόσον παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής. Κωλύεται η υπογραφή.

Δημόσια έργα: Αντίκειται στο άρθρο 76 του ν. 4412/2016 η θέσπιση ως προϋπόθεσης συμμετοχής στο διαγωνισμό της εγγραφής του υποψηφίου σε συγκεκριμένη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να εξετάζεται αν πληροί τις τιθέμενες προϋποθέσεις οικονομικής και τεχνικής επάρκειας.

Συμπληρωματική σύμβαση: Υπάγεται στον έλεγχο, όταν το συμβατικό ποσό, αθροιζόμενο με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της συγχρηματοδοτούμενης κύριας σύμβασης, που δεν υποβλήθηκε στον έλεγχο λόγω ποσού, υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ (ν. 4700/2020). Προϋποθέσεις σύναψης. Δεν κωλύεται η υπογραφή της.

Συμπληρωματική σύμβαση: Υπάγεται στον έλεγχο του Επιτρόπου, όταν το συμβατικό ποσό, αθροιζόμενο με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της μη συγχρηματοδοτούμενης κύριας σύμβασης, που ελέγχθηκε από τον Επίτροπο, δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 ευρώ (ν. 4700/2020). Παραπέμπει στον αρμόδιο Επίτροπο.

Δημόσια έργα: Η υποβολή της ενημερότητας πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκδόθηκε. Παράταση της ισχύος βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ.. Μη νόμιμος αποκλεισμός οικονομικού φορέα κατόπιν απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!