Ζ΄ Κλιμάκιο (υπηρεσίες)

 

Ανάθεση με διαγωνισμό υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Πρέπει να υπολογίζεται εύλογο διοικητικό-λειτουργικό κόστος και να καταλείπεται περιθώριο κέρδους.  Μη νομίμως έγινε αποδεκτή η οικονομική προσφορά της αναδόχου αναφορικά με τα προβλεπόμενα διοικητικά κόστη και κόστη αναλωσίμων. Κωλύεται.

Διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής, ποσοστού 67%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία». Δεν κωλύεται.

Ανάθεση μελέτης για αντιπλημμυρικά έργα με διαπραγμάτευση κατ’ επίκληση ακραίων καιρικών φαινομένων: Δεν αφορά σε αποκατάσταση ζημιών αλλά σε έργα πάγιου χαρακτήρα. Μεσολάβησε χρονικό διάστημα ικανότατο για τη διενέργεια διαγωνισμού, στον οποίο πιθανολογείται ότι θα προσφέρονταν πολύ χαμηλότερες τιμές. Κωλύεται.

Ουσιώδεις πλημμέλειες της διακήρυξης. Η απαίτηση ορισμένου ύψους κύκλου εργασιών πρέπει να αναφέρεται και στο έτος που προηγείται της δημοσίευσης αυτής. Δυσανάλογες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας. Σύγκριση με προηγούμενο διαγωνισμό με όμοιο αντικείμενο του ίδιου φορέα. Κωλύεται.

Απευθείας ανάθεση της εξυπηρέτησης δρομολογιακής γραμμής έως την ολοκλήρωση ανοικτού διαγωνισμού. Η έλλειψη πόρων δεν δικαιολογεί την καθυστερημένη δρομολόγηση ανοιχτής διαδικασίας, κατά την οποία χορηγήθηκε μη επαρκής χρόνος για υποβολή προσφοράς στους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης φορείς. Μειοψηφία. Κωλύεται.

Ουσιώδεις πλημμέλειες της διακήρυξης. Οι απαιτήσεις ορισμένου ύψους κύκλου εργασιών και μη εμφάνισης ζημίας πρέπει να αναφέρονται και στο έτος που προηγείται της δημοσίευσης αυτής. Δυσανάλογες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Δεν παρατίθεται με σαφήνεια ο τρόπος εξαγωγής του προϋπολογισμού. Κωλύεται.

Ουσιώδεις πλημμέλειες της διακήρυξης. Οι απαιτήσεις ορισμένου ύψους κύκλου εργασιών και επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναφέρονται και στο έτος που προηγείται της δημοσίευσης αυτής. Δυσανάλογες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Ανάληψη ποσού υπολειπόμενου της συμβατικής δαπάνης. Κωλύεται.

Σύμβαση άρθρου 155 παρ. 4 ν.4759/2020 και ν.4872/2021: Απαραδέκτως υποβάλλεται καθ’ ο μέρος αφορά σε εξαγορά εταιρείας από δημόσιο φορέα. Κωλύεται καθ’ ο μέρος αφορά σε εργασίες εντός πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης λόγω αοριστίας του αντικειμένου της και διότι συνεπάγεται τη διενέργεια μη νόμιμων απευθείας αναθέσεων.

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και ΔΕΥΑ. Έργα ύδρευσης. Δεν κωλύεται υπό τον όρο ότι θα απαλειφθούν ως αντίθετοι στις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία της υγείας οι όροι περί της διακοπής της παροχής ύδατος στο δίκτυο σε περίπτωση μη καταβολής οφειλών και περί της δυνατότητας καταγγελίας της σύμβασης.

Ανάθεση από τον ΟΠΕΚΑ της παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές: Αναβάλλει για 31 τμήματα της υπηρεσίας μέχρι τη δημοσίευση αποφάσεων επί εκκρεμών αιτήσεων αναστολής. Κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων για τα λοιπά 33 τμήματα λόγω της θέσπισης υπέρμετρα περιοριστικού όρου συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ανάθεση υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης: Μη νομίμως δεν αποκλείσθηκε η προσφέρουσα εταιρεία, καθώς δεν υπέβαλε δικαιολογητικά για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της μόνης μετόχου αυτής ανώνυμης εταιρείας. Ουσιώδης πλημμέλεια. Κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση υπηρεσιών: Η παράλειψη της αναθέτουσας αρχής να αιτιολογήσει ρητά στα έγγραφα της σύμβασης την επιλογή της να μην υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε τμήματα συνιστά εν προκειμένω μη ουσιώδη πλημμέλεια, καθόσον η σχετική αιτιολογία προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Μειοψηφία. Δεν κωλύεται.

Ανάθεση από σωματείο υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο επί των δημοσίων συμβάσεων. Αναβολή για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του σωματείου ώστε να κριθεί εάν συνιστά οργανισμό δημοσίου δικαίου.

Υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Κλιμακίου συμβάσεις της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων με τίμημα άνω των 500.000 ευρώ, πλην της διάθεσης µετοχών ή κινητών αξιών εισηγμένων σε Οργανωµένη Αγορά. Απαραδέκτως εισάγεται η εκμίσθωση χώρων χιονοδρομικού κέντρου με τίμημα μικρότερο του ως άνω ποσού.

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δικτύου Δήμων για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. Δεν προσδιορίζονται οι ανατιθέμενες υπηρεσίες σε συνάρτηση με εντοπισμένες δράσεις, στις οποίες οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να ανταποκριθούν. Κωλύεται η υπογραφή.

Υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Κλιμακίου συμβάσεις της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων με τίμημα άνω των 500.000 ευρώ, πλην της διάθεσης µετοχών ή κινητών αξιών εισηγμένων σε Οργανωµένη Αγορά. Σύμβαση παραχώρησης ακινήτου σε Δήμο: Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Ανάθεση από Πανεπιστήμιο με διαγωνισμό της μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών: Παραδεκτώς εισάγεται για έλεγχο, καθόσον αφορά στην απόκτηση υπηρεσιών στέγασης. Δεν κωλύεται η υπογραφή.

Απευθείας αγορά δύο ακινήτων από Δήμο: Δικαιολογείται η μη διενέργεια δημοπρασίας, καθόσον προκύπτει η ωφέλεια του Δήμου από την αγορά και η μοναδικότητά τους για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου δημοτικού σκοπού (εφαρμογή πράξης αναλογισμού για τη ρυμοτόμηση οδού). Δεν κωλύεται.

Σχέδιο τροποποίησης σύμβασης ΦΟΔΣΑ: Νομίμως αυξήθηκαν οι ποσότητες για το Τμήμα Α΄ αυτής (Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ) λόγω συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων (ισχυρή βροχόπτωση που είχε το χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης) και μειώθηκαν οι ποσότητες για το Τμήμα Β΄ (Μονάδες εξάτμισης). Δεν κωλύεται.

Ανάθεση της παρασκευής και διανομής σχολικών γευμάτων: Νομίμως απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εμπειρία σε ζεστά γεύματα, όχι όμως και εμπειρία ειδικά σε γεύματα μαθητών. Μη ουσιώδης πλημμέλεια. Απορριπτέα οικονομική προσφορά υπερβαίνουσα τον προϋπολογισμό. Δεν κωλύεται η υπογραφή των λοιπών συμβάσεων.

Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών Δήμου: Δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έως 31.12.2020: Δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Διαγωνισμός για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων δημόσιας επιχείρησης: Tο Κλιμάκιο δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί έγγραφου ερωτήματος Υπουργού αν η σχετική σύμβαση υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου.

«Συμπληρωματική» σύμβαση με αντικείμενο τη συντήρηση – λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου: Δεν αναφέρεται σε τροποποίηση της «αρχικής» σύμβασης, αλλά σε νέα, αυτοτελή απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, μη υπαγόμενη, λόγω ποσού, στον προσυμβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου.

Υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» : Δεν κωλύεται η υπογραφή έξι σχετικών συμβάσεων εκτελεστικών συμφωνίας – πλαίσιο.

Ανάθεση με διαπραγμάτευση υπηρεσιών σίτισης στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε Κ.Υ.Τ.: Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη. Δεν κωλύεται η υπογραφή. Πρέπει να δρομολογηθεί η διενέργεια διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/16, που κατισχύουν του τεκμηρίου συνδρομής κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 122 του ν. 4636/19).

Ανάθεση, με διαγωνισμό, υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ: Μη νομίμως δεν απαιτήθηκε από τους διαγωνιζομένους να παραθέσουν στις οικονομικές τους προσφορές τα στοιχεία του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.3863/2010. Μη νόμιμη η αύξηση, κατά την κατακύρωση, της ποσότητας των υπηρεσιών. Κωλύεται η υπογραφή.

Απευθείας ανάθεση σε ΚΤΕΛ της εκτέλεσης δρομολογίων αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Δεν αποτελεί σύμβαση παραχώρησης, αλλά παροχής υπηρεσιών. Συνδρομή επείγουσας ανάγκης (COVID-19). Υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο μόνο η δυνατότητα ετήσιας παράτασης, όχι δε και η αρχική διετής διάρκεια της σύμβασης. Μειοψηφία. Δεν κωλύεται η υπογραφή υπό όρο.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!