Ανακοινώσεις

 • Απόφαση ΦΓ8/52264/1.10.2021 Μείζονος Ολομέλειας ΕλΣυν για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναστολών Ολομέλειας για το δικαστικό έτος 2021-2022.
 • Απόφαση ΦΓ10/49532/27.9.2021 Προέδρου ΕλΣυν για την συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2021-2022
 • Απόφαση ΦΓ8/49367/23.9.2021 Ολομέλειας ΕλΣυν για την κατανομή των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2021 - 2022
 • Απόφαση ΦΓ10/47396/14.9.2021 Προέδρου ΕλΣυν για την παράταση ισχύος όμοιας απόφασης περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων ΕλΣυν δικ. έτους 2020-2021

Συγκρότηση Ελασσόνων Δικαστικών Σχηματισμών της Ολομέλειας του ΕλΣυν. AΠΟΦΑΣΗ 10-09-2021.

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν- 20 Αυγούστου 2021

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση συνταξιούχου πρώην καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να κριθεί αν οι διατάξεις της περ. 24 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των εν λόγω συντ/χων λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, αντίκεινται σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά αγωγή συνταξιούχων πρώην καθηγητών ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να κριθεί αν η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 13 του ν.4387/16 περί επιβολής μέχρι τις 31.12.18 ανωτάτου ορίου ποσού 2.000 ευρώ στις καταβαλλόμενες συντάξεις μεταξύ άλλων και της εν λόγω κατηγορίας συντ/χων οι οποίοι είχαν καταστεί συνταξιούχοι έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αντίκειται σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος.
 • Προδικαστικά Ερωτήματα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί α) αν η προβλεπόμενη απ’ το άρθρο 33 του ν.4734/20 και της σχετικής κ.υ.α καταβολή στους συντ/χους του δημοσίου των ποσών της περικοπής της υποπ/φου Β3 της παρ/φου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/12 επιδρούν στο νόμω βάσιμο των αγωγών του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ που ασκούνται μετά την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων και β)αν η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 33 ν.4734/20 σύμφωνα με την οποία η καταβολή των ανωτέρω ποσών για το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως 12.5.2016 επιφέρει αυτοδικαίως την απόσβεση κάθε άλλης αξίωσης ερειδόμενης στο ν.4093/12 που δεν είχε επιδιωχθεί δικαστικά ως την ισχύ του εν λόγω νόμου, αντίκεινται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν.

  Εισάγεται στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικάσιμος 15ης Σεπτεμβρίου 2021) κατόπιν αναβολής συζήτησης (δικάσιμος 30ης Ιουνίου 2021, πιν. 7) προδικαστικό ερώτημα, προκειμένου να κριθεί α) η συμβατότητα ή μη i) των διαδοχικών περικοπών  των ν.4024/11, 4051/12 και 4093/13 στις συντάξεις του δημοσίου και ii) της αλλαγής που επήλθε στη βάση υπολογισμού αυτών λόγω των περικοπών και παρακρατήσεων, με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και αρχές και β) η επίδραση επί των εκκρεμών δικών των διατάξεων του άρθρου 33 ν.4734/20.

Προηγούμενες Ανακοινώσεις

 • Παραπομπή συνταξιοδοτικού ζητήματος στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί α) η συμβατότητα ή μη i) των διαδοχικών περικοπών  των ν.4024/11 4051/12 και 4093/13 στις συντάξεις του δημοσίου και ii) της αλλαγής που επήλθε στη βάση υπολογισμού αυτών λόγω των περικοπών και παρακρατήσεων, με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και αρχές και β) η επίδραση επί των εκκρεμών δικών των διατάξεων του άρθρου 33 ν.4734/20
 • «Ανακοίνωση Έκτου Τμήματος» 11/06/2021.

H συζήτηση των αγωγών σε δημόσια συνεδρίαση της 11/6/2021 θα γίνει μετά το πέρας της συζήτησης των υποθέσεων της Δίκαιης Ικανοποίησης στην αίθουσα της ολομελείας.

 • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν,  προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων  του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και κατ’ επέκταση των συνταξιούχων μετακλητών ή επί θητεία νομαρχών α΄ ειδικών θέσεων, λόγω μείωσης του βασικού μισθού των εν ενεργεία Γεν. Γραμ. Υπουργείων, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση συνταξιούχου πρώην Ερευνητή βαθμίδας Α΄ του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", προκειμένου να κριθεί αν οι διατάξεις της περ. 22 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντίκεινται σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος».
 • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί  η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών του καλλιτεχνικού προσωπικού της Κεντρικής Ορχήστρας Αθηνών, λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • « Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση-αγωγή πρώην καθηγητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • « Προδικαστικό Ερώτημα  (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • «Ανακοίνωση Πέμπτου Τμήματος» 10/05/2021.

Οι υποθέσεις της δικασίμου της 2ας Απριλίου 2021.

 • «Ανακοίνωση Πέμπτου Τμήματος» 16/04/2021

«Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19, η γραμματεία του Πέμπτου Τμήματος, θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας».

Αναβολή υποθέσεων της δικασίμου 6ης Απριλίου 21.

 • Ανακοίνωση Έκτου Τμήματος 29-03-2021.

Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19, η γραμματεία του Έκτου Τμήματος, θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

 • Εξυπηρέτηση Κοινού.

Λόγω υποχρεωτικής μείωσης προσωπικού με αυτοπρόσωπη παρουσία εξαιτίας της πανδημίας λόγω COVID-19, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για παροχή πληροφοριών από τις Γραμματείες των Συνταξιοδοτικών Τμήμάτων, ήτοι Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο και Έκτο θα γίνεται τις ώρες από 13.00 έως 15.00.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!