Ανακοινώσεις

Ματαίωση δικασίμου Έκτου Τμήματος της 12ης Απριλίου 2024

Aλφαβητικoί πίνακες των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθμ. 18510/2022 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (1601 Β').
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οριστικός αλφαβητικός πίνακας εκλογέων των εκλογών της 12ης -06-2024 για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα  με την παρ. 6 του άρθρου 4 της αριθμ. 18510/2022 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (1601 Β').

 Πίνακας εκλογέων των εκλογών της 12ης-06-2024 για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα  με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. 18510/2022 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (1601 Β').

ΦΓ10/16888/20.3.2024 απόφαση της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Tροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/50999/28.6.2023 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2023 - 2024»

 

ΦΓ10/16595/19.3.2024 απόφαση της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1/19.06.2023 aπόφασης της Ολομέλειας (σε Συμβούλιο)

 

ΦΓ10/13491/4.3.2024 απόφαση της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/50999/28.6.2023 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των διακστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2023-2024”.

Ανακοίνωση επί συνταξιοδοτικών θεμάτων   

αφορά τις ώρες επικοινωνίας του κοινού με τα συνταξιοδοτικά Τμήματα του ΕλΣυν προς ενημέρωση .

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν - 3 Απριλίου 2024 

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) – Δικάσιμος Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 12.30. Με την 302/2024 απόφαση του Τετάρτου Τμήματος εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν αγωγή, προκειμένου να επιλυθεί ζήτημα γενικότερης σημασίας που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων (συνταξιούχοι βουλευτές που εμπίπτουν στο καθεστώς του ν.δ/τος 99/1974 και των προς αυτούς εξομοιούμενων) και ειδικότερα α) εάν οι συνταξιούχοι βουλευτές που εμπίπτουν στο ν.δ. 99/1974 εντάσσονται ή όχι στο ν. 4387/2016, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 55  του ν. 4387/2016, β) εάν η σύνταξή τους πρέπει να υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν.δ/τος 99/1974 και 8 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος της Βουλής και τις προβλέψεις της 16345/2015 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, συνυπολογιζομένων και των συνταγματικών περικοπών ή με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και γ) εάν στην περίπτωση που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμά τους και έχουν υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησής τους πριν από την θέση σε ισχύ του νέου νόμου, πρέπει η σύνταξή τους να υπολογισθεί όπως οι συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων βουλευτών ή με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων.

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) – Δικάσιμος Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00. Με την 1102/2023 απόφαση του Τετάρτου Τμήματος εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν αγωγή συνταξιούχου (βουλευτή), προκειμένου να επιλυθεί ζήτημα γενικότερης σημασίας που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, αναφορικά με τη συνταγματικότητα των διατάξεων (i) της περ. θ της Υποπαραγράφου Β1 της Παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και (ii) της Υποπαραγράφου Β3 της Παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των βουλευτικών συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 12.5.2016 έως 31.12.2018, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016." 

  Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) – Δικάσιμος Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00. Με την 1505/2023 απόφαση του Τετάρτου Τμήματος εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν αγωγή συνταξιούχου (βουλευτή), προκειμένου να επιλυθεί ζήτημα γενικότερης σημασίας που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων (συνταξιούχοι βουλευτές), ήτοι εάν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 περί επιβολής ανώτατου ορίου ποσού 2.000 ευρώ, είναι συμβατές προς τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 και 5, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.

 • Πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και μη εχόντων τα τυπικά προσόντα του Πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Απόφαση 4/2023 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • ΦΓ10/70793/28.12.2023 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3/15.9.2020 απόφασης της Ολομέλειας (σε Συμβούλιο) (Β΄ 4313/2.10.2020, όπως ισχύει».
 • ΦΓ8/69714/13.12.2023 Απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυνΠερί κατανομής των Αντιπροέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους ελάσσονες σχηματισμούς της Ολομέλειας αυτού για το δικαστικό έτος 2023-2024”.
 • Σύντμηση προθεσμίας επίδοσης κλήσεων δικασίμου Εβδόμου Τμήματος της 7ης Νοεμβρίου 2023.
 • Ματαίωση δικασίμου Εβδόμου Τμήματος της 17ης Οκτωβρίου 2023 ( Πράξη 3/2023 της Προέδρου )
 • ΦΓ8/53022/20.9.2023 Απόφαση Ολομέλειας ΕλΣυν "Συγκρότηση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2023-2024".
 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 16.9.2023.
 • ΦΓ10/51002/12.09.2023 απόφαση Προέδρου ΕλΣυν "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2023-2024".
 • ΦΓ8/50999/28.06.2023 απόφαση της Ολομέλειας "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2023-2024".
 • Η σημερινή 07-09-2023 δικάσιμος του Η΄ Τμήματος Διακοπών του ΕλΣυν ματαιώνεται. 
 • Απόφαση 1/2023 της Ολομέλειας του ΕλΣυν (σε Συμβούλιο) : Συγκρότηση της Μείζονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2023-2024.
 • Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 13ης Γεν. Συν. /23.5.2023 (Θέμα Α΄) της Ολομέλειας : Θερινά Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους 2023.
 • Λόγω της μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) για το διάστημα από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 9:00, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τους πολίτες που ζητούν κωδικούς Taxis δεν θα είναι διαθέσιμες κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
 • ΦΓ10/31674/18.5.2023 απόφαση του Προέδρου ΕλΣυν :Συμπλήρωση της 3/15.9.2020 απόφασης της Ολομέλειας(σε Συμβούλιο)(Β΄ 4313/2.10.2020),όπως ισχύει.
 • ΦΓ10/28356/4.5.2023 απόφαση του Προέδρου ΕλΣυν Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022 - 2023» και της ΦΓ10/38134/1.7.2022 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου  για το δικαστικό έτος 2022 - 2023».
 • ΦΓ10/24104/11.4.2023 απόφαση του Προέδρου ΕλΣυν : Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022-2023".
 • ΦΓ10/23319/6.4.2023 απόφαση του Προέδρου ΕλΣυν : Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022-2023".
 • ΦΓ8/18767/29.3.2023 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας ΕλΣυν«Καθορισμός οργάνων και διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των ποσών που παρακρατούνται από τις διαιτητικές αμοιβές δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται με σκοπό τη διανομή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 882Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας"»

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν- 21 Μαρτίου 2023  ​

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) – Δικάσιμος Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 13.00. Με την 179/2023 απόφαση του ΙΙ Τμήματος εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν έφεση τέως δημάρχου, προκειμένου να επιλυθεί ζήτημα γενικότερης σημασίας που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, αναφορικά με την ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αιρετών οργάνων α΄ βαθμού (δημάρχων) στο νόμο 4387/2016.

 • ΦΓ8/13946 Απόφαση Προέδρου   «Περί τροποποιήσεως της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών  του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022 - 2023"», όπως ισχύει.
 • ΦΓ10/6305/30.1.2023 απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023", όπως ισχύει.
 • ΦΓ8/12514/20.2.2023 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας ΕλΣυν: Περί τροποποιήσεως της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022 - 2023".
 • Ματαίωση δικασίμου Πρώτου Τμήματος της 7ης Φεβρουαρίου 2023
 • 'Ματαίωση δικασίμου Εβδόμου Τμήματος της 7ης Φεβρουαρίου 2023
 • Ανακοίνωση   6/02/2023

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 6η και την 7η Φεβρουαρίου 2023. Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης  1411 οικ./2023 ΦΕΚ 529/Β/5-2-2023

 • ΦΓ10/1042/10.1.2023: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/38134/1.7.2022 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023", όπως ισχύει.
 • ΦΓ10/66413/24.11.2022: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022-2023" και της ΦΓ10/38134/1.7.2022 "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023".
 • ΦΓ10/59299/24.10.2022  Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022-2023" και της ΦΓ10/38134/1.7.2022 "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023".
 • Πρακτικά της 14ης Γενικής Συνεδρίασης/20.6.2022 (Θέμα Α') της Πλήρους Ολομέλειας ΕλΣυν : Αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων συνταξιοδοτικών υποθέσεων που υπερβαίνουν τη δεκαετία

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν - 17 Οκτωβρίου 2022

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) – Δικάσιμος Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00. Με την 1051/2022 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου, προκειμένου να κριθεί αν η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4387/2016 περί επιβολής προσωρινού, μέχρι 31.12.2018, ανώτατου ορίου ποσού 2.000 ευρώ στις καταβαλλόμενες ατομικές μηνιαίες συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων με αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον 80%, που είχαν καταστεί συνταξιούχοι του Δημοσίου έως την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) – Δικάσιμος Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00. Με την 1287/2022 απόφαση του Τρίτου Τμήματος εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν έφεση τέως δικαστικού λειτουργού, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την προσμέτρηση στη συντάξιμη υπηρεσία δικαστικού λειτουργού του χρόνου πρακτικής άσκησης σε δικηγόρο και ειδικότερα αν για την προσμέτρηση της υπηρεσίας αυτής απαιτείται η καταβολή της οριζόμενης στο άρθρο 17 του ν. 2084/1992 συνταξιοδοτικής εισφοράς.

 

 • Πρακτικά της 17ης Γενικής Συνεδρίασης της Πλήρους Ολομέλειας του ΕλΣυν: Προϋποθέσεις επεξεργασίας και εκφορά γνώμης επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων που με βάση το περιεχόμενό τους δεν υπάγονται στην υποχρεωτική γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΕλΣυν των άρθρων 73 παρ. 2 και 97 παρ. 1 περ. δ' του Συντάγματος.
 • ΦΓ8/55259/28.09.2022: "Συγκρότηση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023"
 • Απόφαση 3/2022 της Α' Ελάσσονος Ολομέλειας (σε Συμβούλιο). Συγκρότηση του μείζονος σχηματισμού της Ολομέλειας του Δικαστηρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023.
 • ΦΓ10/52349/22.09.2022: Συμπλήρωση της 3/15.9.2020 απόφασης της Ολομέλειας (σε Συμβούλιο) (Β΄4313/2.10.2020), όπως ισχύει
 • ΦΓ10/52395/22.09.2022: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/38134/1.7.2022 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023" 
 • ΦΓ10/52501/22.09.2022: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022-2023"
 • ΦΓ10/52618/22.09.2022: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/37694/15.6.2022 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2022-2023" και της ΦΓ10/38134/1.7.2022 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2022-2023" 

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν - 25 Μαΐου 2022.

 • Πρότυπη Δίκη άρθρου 163 ν. 4700/2020 – Δικάσιμος Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ.. Εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν έφεση τέως δικαστικού λειτουργού προκειμένου να κριθεί το γενικότερου ενδιαφέροντος νομικό ζήτημα εάν η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις κρίσεις της 255/21 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην οποία δεν κατέστη μεν διάδικος αλλά την επικαλείται ως κρίσιμη νομολογία για την συνταξιοδοτική του κατάσταση, είναι νόμιμη και σύμφωνη με τη θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, τα  άρθρα 20 παρ.1, 26και 95 παρ.5 του Συντάγματος καθώς και τα άρθρα 6 παρ.1 και 13 της Ε.Σ.Δ.Α.

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν - 18 Μαΐου 2022.

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση-αγωγή πολιτικού συνταξιούχου πρώην βουλευτή, προκειμένου να κριθεί η δικονομική αντιμετώπιση αγωγής αποζημιώσεως κατ’ άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ, για ζημία που υπέστη από τη μη αναπροσαρμογή της σύνταξής του με βάση την αναβαθμισμένη βουλευτική αποζημίωση (βλ. άρθρο 57 ν. 3691/2008), για χρονικό διάστημα για το οποίο η σωρευόμενη στο ίδιο δικόγραφο έφεση γίνεται δεκτή.
 • Πρότυπη Δίκη άρθρου 163 ν. 4700/2020 – Δικάσιμος Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 10π.μ.. Εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν έφεση τέως δικαστικού λειτουργού κατά της σιωπηρής απόρριψης από τον ΕΦΚΑ αίτησής του για επανακαθορισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξής του καθώς και τον επαναπροσδιορισμό του συνόλου αυτής. Υποχρέωση ή μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις κρίσεις της απόφασης 255/2021 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος σύμφωνα με την αρχή του κράτους δικαίου, το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α.
 • Πρότυπη Δίκη άρθρου 163 ν. 4700/2020 – Δικάσιμος Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 10π.μ.. Εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν έφεση τέως δικαστικού λειτουργού προκειμένου να κριθεί η συνταγματικότητα ή μη της υπαγωγής των δικαστικών λειτουργών στις  διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, και 8 του ν. 4387/2016 και η εφαρμογή και εξειδίκευση των κρίσεων που διαλαμβάνονται στις 1/2018, 255/2021 και 256/2021 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως δικαστήριο της ουσίας.

 

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν- 21 Φεβρουαρίου 2022.

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση-αγωγή πολιτικού συνταξιούχου πρώην ερευνήτριας του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, προκειμένου να κριθεί αν οι διατάξεις της περ. 23 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με την  οποία, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 του π.δ/τος 169/07, μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην ερευνητών του Κ.Ε.Π.Ε. λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά στην επίλυση των ζητημάτων α) περί εμπροθέσμου ή μη άσκησης έφεσης ενώπιον του ΕλΣυν κατά τεκμαιρομένων σιωπηρών απορρίψεων ενστάσεων από την Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων που συντελέστηκαν μετά τις 10.4.2012 (6μηνη σύμφωνα με το εν ισχύει άρθρο 6 ν.4002/2011 προθεσμία) ενόψει και της μετά την κατάργηση της εν λόγω Επιτροπής με το άρθρο 2 παρ.1α του ν.4151/13 προβλεπόμενης ειδικής ετήσιας προθεσμίας της παρ. 5 α του ίδιου άρθρου και β) αν δικαιολογείται η κάμψη του κανόνα του άρθρου 14 παρ. 1 ΣΚ ως προς το χρόνο έναρξης υπολογισμού συντάξιμης υπηρεσίας, αντί της ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων -όταν αυτή λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ διορισμού- της προβλεπόμενης στο ίδιο άρθρο χρονολογίας της δημοσίευσης του  διορισμού σε ΦΕΚ.
 • Απόφαση ΦΓ10/4810/03.02.2022 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/49532/27.9.2021 απόφασης του Προέδρου του ΕλΣυν "Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2021-2022", όπως ισχύει
 • Απόφαση 1/2022 της Ολομέλειας του ΕλΣυν (Α' Ελάσσων - Σε Συμβούλιο): Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3/2021 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο)
 • Ανακοίνωση Εβδόμου Τμήματος 25.01.2022
 • Απόφαση ΦΓ10/1924/17.1.2022 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3/15.9.2020 απόφασης της Ολομέλειας (σε Συμβούλιο) (φ.4313/2.10.2020 Β΄), όπως ισχύει
 • Απόφαση ΦΓ10/64129/10.12.2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/49367/23.9.2021 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2021 - 2022»
 • Απόφαση ΦΓ10/60194/29.11.2021 Προέδρου ΕλΣυν για την τροποποίηση της ΦΓ8/49367/23.9.2021 απόφασης της Ολομέλειας περί κατανομής των δικαστικών λειτουργών του ΕλΣυν στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2021-2022
 • Aπόφαση ΦΓ10/59299/19.11.2021 Προέδρου του ΕλΣυν για συμπληρωματική κατανομή Συμβούλων στους ελάσσονες σχηματισμούς της Ολομέλειας.
 • Απόφαση ΦΓ8/52264/01.10.2021 Μείζονος Ολομέλειας ΕλΣυν για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναστολών Ολομέλειας για το δικαστικό έτος 2021-2022.
 • Απόφαση ΦΓ10/49532/27.9.2021 Προέδρου ΕλΣυν για την συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2021-2022
 • Απόφαση ΦΓ8/49367/23.9.2021 Ολομέλειας ΕλΣυν για την κατανομή των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα αυτού για το δικαστικό έτος 2021 - 2022
 • Απόφαση ΦΓ10/47396/14.9.2021 Προέδρου ΕλΣυν για την παράταση ισχύος όμοιας απόφασης περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων ΕλΣυν δικ. έτους 2020-2021

Συγκρότηση Ελασσόνων Δικαστικών Σχηματισμών της Ολομέλειας του ΕλΣυν. AΠΟΦΑΣΗ 10-09-2021.

Ανακοινώσεις Ολομέλειας ΕλΣυν- 20 Αυγούστου 2021

 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση συνταξιούχου πρώην καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να κριθεί αν οι διατάξεις της περ. 24 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των εν λόγω συντ/χων λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, αντίκεινται σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά αγωγή συνταξιούχων πρώην καθηγητών ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να κριθεί αν η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 13 του ν.4387/16 περί επιβολής μέχρι τις 31.12.18 ανωτάτου ορίου ποσού 2.000 ευρώ στις καταβαλλόμενες συντάξεις μεταξύ άλλων και της εν λόγω κατηγορίας συντ/χων οι οποίοι είχαν καταστεί συνταξιούχοι έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αντίκειται σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος.
 • Προδικαστικά Ερωτήματα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί α) αν η προβλεπόμενη απ’ το άρθρο 33 του ν.4734/20 και της σχετικής κ.υ.α καταβολή στους συντ/χους του δημοσίου των ποσών της περικοπής της υποπ/φου Β3 της παρ/φου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/12 επιδρούν στο νόμω βάσιμο των αγωγών του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ που ασκούνται μετά την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων και β)αν η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 33 ν.4734/20 σύμφωνα με την οποία η καταβολή των ανωτέρω ποσών για το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως 12.5.2016 επιφέρει αυτοδικαίως την απόσβεση κάθε άλλης αξίωσης ερειδόμενης στο ν.4093/12 που δεν είχε επιδιωχθεί δικαστικά ως την ισχύ του εν λόγω νόμου, αντίκεινται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν.

  Εισάγεται στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικάσιμος 15ης Σεπτεμβρίου 2021) κατόπιν αναβολής συζήτησης (δικάσιμος 30ης Ιουνίου 2021, πιν. 7) προδικαστικό ερώτημα, προκειμένου να κριθεί α) η συμβατότητα ή μη i) των διαδοχικών περικοπών  των ν.4024/11, 4051/12 και 4093/13 στις συντάξεις του δημοσίου και ii) της αλλαγής που επήλθε στη βάση υπολογισμού αυτών λόγω των περικοπών και παρακρατήσεων, με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και αρχές και β) η επίδραση επί των εκκρεμών δικών των διατάξεων του άρθρου 33 ν.4734/20.

Προηγούμενες Ανακοινώσεις

 • Παραπομπή συνταξιοδοτικού ζητήματος στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί α) η συμβατότητα ή μη i) των διαδοχικών περικοπών  των ν.4024/11 4051/12 και 4093/13 στις συντάξεις του δημοσίου και ii) της αλλαγής που επήλθε στη βάση υπολογισμού αυτών λόγω των περικοπών και παρακρατήσεων, με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και αρχές και β) η επίδραση επί των εκκρεμών δικών των διατάξεων του άρθρου 33 ν.4734/20
 • «Ανακοίνωση Έκτου Τμήματος» 11/06/2021.

H συζήτηση των αγωγών σε δημόσια συνεδρίαση της 11/6/2021 θα γίνει μετά το πέρας της συζήτησης των υποθέσεων της Δίκαιης Ικανοποίησης στην αίθουσα της ολομελείας.

 • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν,  προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων  του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και κατ’ επέκταση των συνταξιούχων μετακλητών ή επί θητεία νομαρχών α΄ ειδικών θέσεων, λόγω μείωσης του βασικού μισθού των εν ενεργεία Γεν. Γραμ. Υπουργείων, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση συνταξιούχου πρώην Ερευνητή βαθμίδας Α΄ του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", προκειμένου να κριθεί αν οι διατάξεις της περ. 22 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντίκεινται σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος».
 • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί  η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών του καλλιτεχνικού προσωπικού της Κεντρικής Ορχήστρας Αθηνών, λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • « Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση-αγωγή πρώην καθηγητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • « Προδικαστικό Ερώτημα  (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
 • «Ανακοίνωση Πέμπτου Τμήματος» 10/05/2021.

Οι υποθέσεις της δικασίμου της 2ας Απριλίου 2021.

 • «Ανακοίνωση Πέμπτου Τμήματος» 16/04/2021

«Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19, η γραμματεία του Πέμπτου Τμήματος, θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας».

Αναβολή υποθέσεων της δικασίμου 6ης Απριλίου 21.

 • Ανακοίνωση Έκτου Τμήματος 29-03-2021.

Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19, η γραμματεία του Έκτου Τμήματος, θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

 • Εξυπηρέτηση Κοινού.

Λόγω υποχρεωτικής μείωσης προσωπικού με αυτοπρόσωπη παρουσία εξαιτίας της πανδημίας λόγω COVID-19, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για παροχή πληροφοριών από τις Γραμματείες των Συνταξιοδοτικών Τμήμάτων, ήτοι Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο και Έκτο θα γίνεται τις ώρες από 13.00 έως 15.00.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!