Έργα

Συµπληρωµατική σύµβαση: η αναγκαιότητά της πρέπει να οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγµατικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύµβασης. 

Συµπληρωµατική σύµβαση έργου: µη νοµίµως περιλαµβάνονται εργασίες που αφορούν σε εκ των υστέρων µεταβολή του φυσικού αντικειµένου του έργου (επέκταση του τεχνικού αντικειµένου του ή βελτίωση της ποιότητάς του). ∆εν συνιστούν ανεπίτρεπτη µεταβολή του φυσικού αντικειµένου του έργου οι αναγκαίες τροποποιήσεις που επιβάλλονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, εφόσον κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αντιµετώπισή τους και δεν µεταβάλλουν τον λειτουργικό προορισµό του αρχικού έργου. 

Υπαγωγή συμβάσεων εκκλησιαστικού νομικού προσώπου σε προσυμβατικό έλεγχο (άρθρο 324 του ν. 4700/2020). Διασφάλιση του χώρου εκτέλεσης του έργου ως στοιχείο ωριμότητας της σύμβασης (άρθρο 49 του ν. 4412/2016). Προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!