Υπόλογοι, συνυπεύθυνοι

Έννοια συνυπεύθυνου – βαριάς – ελαφράς αμέλειας. Προϋποθέσεις εφαρμογής απαλλακτικών διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 93 του ν. 4745/2020. Η απαλλαγή αφορά σε διαδικασίες καταλογισμού που δεν έχουν περατωθεί, αναφέρεται δε όχι μόνον στην πληρωμή του εντάλματος αλλά στις προηγηθείσες αυτής διαχειριστικές πράξεις. Εξαιρούνται της ευεργετικής διάταξης όσοι δολίως προκάλεσαν τη θεώρηση των οικείων ενταλμάτων καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε έλλειμμα από τα αρμόδια όργανα κατασταλτικού ελέγχου. Προϋποθέσεις δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από απαλλακτικό ποινικό βούλευμα. Τεκμήριο αθωότητας και αρχή ne bis in idem.

Προέχον κριτήριο για τον καθορισμό του διοικητικού χαρακτήρα μιας διαφοράς είναι να προέρχεται από τη δραστηριότητα δημοσίου φορέα ευρισκόμενου σε υπερέχουσα θέση έναντι των διοικουμένων για την εκπλήρωση δημόσιου σκοπού. Το δε κριτήριο της υποκείμενης σχέσης προκειμένου να καθορισθεί ο ιδιωτικός ή διοικητικός χαρακτήρας μιας διαφοράς στο πλαίσιο του Συντάγματος, το οποίο δίνει προτεραιότητα στη φύση της εξουσίας που ασκείται και όχι του δικαιώματος που προσβάλλεται, εφαρμόζεται επικουρικά, μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διοικητική πράξη ή παράλειψη προς θεραπεία δημόσιου σκοπού, αλλά ειδική έννομη σχέση. Η έκδοση από όργανο της εκτελεστικής λειτουργίας καταλογιστικής πράξης που κατατείνει στο δημόσιο σκοπό της τακτοποίησης λογαριασμού δημόσιας διαχείρισης, κατ΄ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, συγκεντρώνει όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις της διοικητικής διαφοράς, μη εφαρμοζομένου συνεπώς του κριτηρίου της υποκείμενης σχέσης. Καταλογισμός μέλους διοικητικού συμβουλίου δημοτικής επιχείρησης – αναιρεί την αναιρεσιβαλλόμενη και αναπέμπει στο Δεύτερο Τμήμα προκειμένου να εξετασθεί λόγος έφεσης περί μη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας.

Άρθρο 144 παρ. 4 ν. 4820/2021. Τα πρόσωπα που έλαβαν μη νόμιμη απόφαση νομικής δέσμευσης, η οποία εκτελέστηκε, ευθύνονται για την πρόκληση ελλείμματος μόνο αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Καθιέρωση περιορισμένης ευθύνης των προσώπων αυτών, σε αντίθεση με αυτή των κατά τα άρθρα 142 και 143 λοιπών υπευθύνων για την αναπλήρωση του ελλείμματος προσώπων. Εφαρμογή διάταξης και επί εφέσεων κατά καταλογιστικών πράξεων που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Μη εφαρμογή της 10ετούς παραγραφής του άρθρου 39 του ν. 4509/2017, διότι η καταλογιστική πράξη εκδόθηκε πριν από τις 22.12.2017, ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω ρύθμισης. Διακοπή δίκης. Καταλογισμός κατά ανύπαρκτου προσώπου. Κρίση περί μη υπαγωγής των επίμαχων δαπανών στις νομιμοποιητικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3801/2009.

Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση. Εν όψει της προέλευσης της περιουσίας της από τον ιδρύσαντα αυτήν Δήμο, του δημόσιου σκοπού που κατά νόμο επιτελεί αλλά και του πλήρους διοικητικού ελέγχου που ασκεί επί αυτής το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου, συνιστά υπηρεσία του Δήμου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και, συνεπώς, τα χρήματα που διαχειρίζεται προς εκπλήρωση δημόσιου σκοπού δεν κατέστησαν ιδιωτική περιουσία αυτής, αλλά διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως δημόσιο χρήμα και περιουσία δημόσιου φορέα. Επομένως, οι διαχειριστές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν την ιδιότητα του διαχειριστή υπολόγου και υπόκεινται σε καταλογισμό για τυχόν διαπιστούμενο έλλειμμα στη διαχείριση της Επιχείρησης οφειλόμενο σε ενέργειές τους. Απαλλαγή υπολόγου με ευθεία εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Μετ’ αναίρεση δίκη. Αναπομπή στο Τμήμα προκειμένου αυτό να ερευνήσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης του ένδικου καταλογισμού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όχι μόνο στους βαρυνομένους με ελαφρά αμέλεια, αλλά και στην περίπτωση που για τη δημιουργία του ελλείμματος υφίσταται βαριά αμέλεια του υπολόγου.

Παύση καταλογισμού  - εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 67 ν. 4735/2020 – η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή οριστική παύση κάθε διαδικασίας καταλογισμού εις βάρος αιρετών και υπαλλήλων ο.τ.α., αφορά σε καταλογιστικές διαδικασίες που κατά το χρόνο ισχύος της παραμένουν εκκρεμείς και εν εξελίξει και όχι σε διαδικασίες ήδη περατωθείσες με την έκδοση και κοινοποίηση στους υπόχρεους της οικείας καταλογιστικής πράξης. Tεκμήριο αθωότητας. Δέσμευση από απαλλακτικό βούλευμα.

Μετ’ αναίρεση έφεση - το Δικαστήριο υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση, άλλως υποπίπτει στον αναιρετικό λόγο της παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (άρθρο 170 ν. 4700/2020). – Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για μείωση του καταλογισμού – κριτήρια -  βαθμός της δημοσιονομικής διακινδύνευσης που προκλήθηκε από τις ενέργειες του καταλογισθέντος.

Υπόλογοι δήμων – δημοτικός ταμίας – εκκαθαριστής – η αφαίρεση των κρατήσεων από το καταβλητέο σε δικαιούχο ποσό, λαμβάνει χώρα κατά το αυτοτελές στάδιο της εκκαθάρισης της δαπάνης – οριοθέτηση ευθύνης δημοτικού ταμία για παράνομες εκταμιεύσεις (νομιμότητα εντελλομένης δαπάνης, υπέρβαση ορίων πίστωσης, πληρότητα  δικαιολογητικών που συνοδεύουν το ένταλμα, νομότυπο υπογραφής του εντάλματος, ταυτότητα εισπράττοντος με τον κατά το ένταλμα δικαιούχο)  - αν το έλλειμμα προκλήθηκε από ενέργεια του εκκαθαριστή την οποία ο ταμίας δεν υποχρεούτο ούτε εδικαιούτο να ελέγξει, τότε υπεύθυνος του ελλείμματος είναι ο εκκαθαριστής και όχι ο ταμίας.

Υπόλογοι Δήμων - παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου -οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υποχρεούμενοι εκ του νόμου σε είσπραξη δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας από τους συνδρομητές τους και σε περαιτέρω απόδοσή τους στους οικείους δήμους, διαχειρίζονται δημοτικό χρήμα και αποκτούν την ιδιότητα του υπολόγου, η δε παράλειψη απόδοσης των ποσών δημιουργεί έλλειμμα καταλογιστέο σε αυτούς – δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για εκδίκαση των σχετικών διαφορών - προηγούμενη ακρόαση.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα  - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης»  Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης».

Παραγραφή απαίτησης από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής λόγω παρέλευσης 20ετίας.

Χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανάλωση χρηματοδότησης σε διαφορετικούς από τους συμφωνηθέντες σκοπούς. Δημιουργία ελλείμματος. Καταλογισμός της ΜΚΟ, ως δημόσιου υπολόγου, από τον διατάκτη. Γεννάται δημοσιονομική διαφορά, που υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Καταλογισμός από την Α.Α.Δ.Ε. επόπτη ελέγχων Δ.Ο.Υ., ως συνευθυνόμενου λόγω εσφαλμένου, επί έλασσον, υπολογισμού φόρου εισοδήματος εταιρείας. Δημιουργία ελλείμματος λόγω της παράλειψης εισαγωγής εσόδων στη δημόσια διαχείριση. Περιπτώσεις. Η παράλειψη έκδοσης ή η πλημμελής έκδοση νόμιμου τίτλου συνεπεία ορισμένης ερμηνευτικής εκδοχής εφαρμοστέου κανόνα δικαίου δεν προκαλεί έλλειμμα αλλά ενδεχομένως αποθετική ζημία του Δημοσίου.

Αίτηση αναστολής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης ποσού που αντιστοιχεί σε οφειλόμενο παράβολο, που καταλογίστηκε σε βάρος του αιτούντος με απόφαση του Ι Τμήματος του Δικαστηρίου. Αδρανοποίηση του νόμιμου τίτλου με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, που δέχεται την ασκηθείσα αίτηση αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Ι Τμήματος. Υποχρέωση της Διοίκησης να απέχει από τη λήψη κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναστολής κατά της ταμειακής βεβαίωσης ως άνευ αντικειμένου.

Οικονομικές ενισχύσεις ΕΛΓΑ. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι λαβόντες την ενίσχυση αναλαμβάνουν συμβατικώς, έναντι του ΕΛΓΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, συγκεκριμένες υποχρεώσεις αξιοποίησης της ενίσχυσης αυτής, υποκείμενοι σε έλεγχο και λογοδοσία και υποχρεούμενοι να επιστρέψουν το ποσό της ενίσχυσης σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, ως εκ τούτου, είναι δημόσιοι υπόλογοι.

Καταλογισμός δημάρχου ως συνευθυνομένου.  Η παράλειψη άσκησης των εποπτικών καθηκόντων του Δημάρχου και η κατάδηλη ανοχή παρεκκλινουσών δημοσιολογιστικών ενεργειών και πρακτικών, για τις οποίες  έχει επανειλημμένως και αρμοδίως ενημερωθεί και οι οποίες επιφέρουν ζημιογόνα για τον φορέα αποτελέσματα, συνεπάγεται τη δημοσίου δικαίου ενοχή του προς αποκατάσταση της δημοσιολογιστικής ζημίας που επιφέρουν, καθιδρύοντας δημοσιολογιστική ευθύνη του.

Καταλογισμός δημοσίου υπολόγου. Εκκρεμής ποινική διαδικασία. Προϋποθέσεις δέσμευσης από απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Αναστολή προόδου δίκης έως την έκδοση απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

Μη νόμιμη η καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες, αν από τις αποφάσεις χορήγησης δεν προκύπτει, με επίκληση εγγράφων, η οικονομική τους αδυναμία, ενώ ούτε λειτουργική δαπάνη αποτελεί. Μη νόμιμη δικηγορική αμοιβή υψηλότερη της ελάχιστης νόμιμης, αν δεν καταρτίσθηκε ειδική προς τούτο συμφωνία λόγω της σοβαρότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της νομιμοποιητικής διάταξης του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3801/2009 για τις άνω δαπάνες.  Οι απαλλακτικές λόγω συγγνωστής  πλάνης διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009 είναι εφαρμοστέες για δαπάνες που  έλαβαν χώρα έως 1.7.2005. Δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Καταλογισμός δημάρχου – υπόλογος –έλλειμμα –νομιμοποίηση δαπανών - εξωταμειακή διαχείριση: έλλειμμα μη δυνάμενο να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των νομιμοποιητικών διατάξεων των άρθρων 26 του ν.3274/04  και 34 του ν.3801/09. Με τον καταλογισμό δεν παραβιάζεται το διατακτικό αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ούτε η αρχή ne bis in idem.

Ακυρωτέα η καταλογιστική πράξη που εκδόθηκε κατά παράβαση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του εκκαλούντος, δύναται δε να επανεκδοθεί μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

Υπόλογοι ΕΛΚΕ ΑΕΙ - η εντολή πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων συνιστά προεχόντως άσκηση οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού, που τον καθιστά υπόλογο. Προηγούμενη ακρόαση. Αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης. Περιορισμός του καταλογισθέντος ποσού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν.3848/2010.  

Υπόλογοι ΟΤΑ - Τεκμήριο αθωότητας – ο δημοσιονομικός δικαστής δεσμεύεται από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου όταν υπάρχει σύμπτωση των πραγματικών περιστατικών και της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης του ποινικού αδικήματος με εκείνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής παράβασης – Δεν επεκτείνεται η ρυθμιστική ισχύς των νομιμοποιητικών διατάξεων των δαπανών ΟΤΑ πέραν του χρονικού πεδίου εφαρμογής τους κατ΄ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, λόγω του εξαιρετικού τους χαρακτήρα – μείωση καταλογισμού με απευθείας εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας – υποχρέωση συνεκτίμησης του χαρακτήρα του ελλείμματος και αθωωτικής ποινικής απόφασης για ορθό περιορισμό του καταλογισμού βάσει της άνω αρχής.

: Καταλογισμός ΜΚΟ με χρηματική συνδρομή για την υλοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ιδιότητα δημοσίου υπολόγου. Διαχείριση δημόσιου χρήματος βάσει σύμβασης. Παραβίαση αρχής αναλογικότητας. Μη δυνατότητα υπολογισμού τόκων υπερημερίας.

Yπόλογοι ν.π.δ.δ. O.T.A. – καταλογισμός – στενή ερμηνεία νομιμοποιητικών διατάξεων –μη εφαρμοστέες επί νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. που δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτές – αιτιολογία καταλογιστικής πράξης.

Υπόλογοι – Καταλογισμός από Ε.Σ. και από άλλα διοικητικά όργανα – σε περίπτωση καταλογισμού ελλείμματος από το Ε.Σ. σε βάρος ορισμένων προσώπων, τα λοιπά διοικητικά όργανα νομίμως προβαίνουν σε καταλογισμό και άλλων προσώπων – μη ανατροπή του ελέγχου του Ε.Σ. σχετικά με την ορθότητα των ελεγχθέντων από αυτό λογαριασμών και το ύψος του μετενεκτέου χρηματικού υπολοίπου τους. Έννοια de facto υπολόγου – αιτιολογία  καταλογιστικής πράξης – παραγραφή-  συγγνωστή πλάνη- προϋποθέσεις εφαρμογής νομιμοποιητικών διατάξεων άρθρων 26 του ν. 3274/2004 και 34 του ν. 3801/2009. Περιορισμός στο 1/10 του καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Tυπικό έλλειμμα – συνευθυνόμενος - διενέργεια πληρωμών δήμων βάσει ειδικών εντολών χωρίς έκδοση ΧΕ-  τυπικό έλλειμμα, για το οποίο ευθύνεται ο Δήμαρχος ως συνευθυνόμενος, αφού, αν και μεταβίβασε τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλο όργανο, παραμένει γενικώς εποπτεύων των υπηρεσιών του δήμου - προϋποθέσεις δεσμευτικής ισχύος αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου - υποχρέωση συνεκτίμησης αυτής - μείωση του καταλογισμού πέραν του 1/10 που ορίζεται στο νόμο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Υπόλογος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ Β΄ Βαθμού - καθήκον  αυτού για έλεγχο των δικαιολογητικών με τα οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών του νομικού προσώπου και για συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων ή ατελειών των δικαιολογητικών αυτών – έννοια αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των αποδιδομένων στον υπόλογο πράξεων ή παραλείψεων και του δημιουργηθέντος ελλείμματος

Υπόλογοι ΕΛΚΕ - οι υπεύθυνοι Τμήματος συμβάσεων Γ.Ε.Λ. φέρουν την ιδιότητα του υπολόγου όταν υπογράφουν επιταγές και χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων αυτού – Αρχή αμεροληψίας - πλήττεται όταν τα απαιτούμενα προσόντα και οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη από πρόσωπο που ακολούθως υποβάλλει υποψηφιότητα στη σχετική διαδικασία ως διαγωνιζόμενος. 

Υπόλογοι ΕΛΚΕ – η εντολή πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων συνιστά προεχόντως άσκηση οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού, που τον καθιστά υπόλογο -  Αρχή αμεροληψίας - πλήττεται όταν τα απαιτούμενα προσόντα και οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη από πρόσωπο που ακολούθως υποβάλλει υποψηφιότητα στη σχετική διαδικασία ως διαγωνιζόμενος. Περιορισμός καταλογισθέντος ποσού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3484/2010. 

Υπόλογοι ΕΛΚΕ - οι υπάλληλοι της Γραμματείας ΕΛΚΕ φέρουν την ιδιότητα του υπολόγου όταν υπογράφουν επιταγές και χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων αυτού – Αρχή αμεροληψίας - πλήττεται όταν τα απαιτούμενα προσόντα και οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη από πρόσωπο που ακολούθως υποβάλλει υποψηφιότητα στη σχετική διαδικασία ως διαγωνιζόμενος. Περιορισμός καταλογισθέντος ποσού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3484/2010. 

Υπόλογοι – Καταλογισμός από Ε.Σ. και από άλλα διοικητικά όργανα – σε περίπτωση καταλογισμού ελλείμματος από το Ε.Σ. και κήρυξης κατά τα λοιπά ως ορθώς εχόντων των λογαριασμών της οικείας διαχείρισης, τα λοιπά διοικητικά όργανα ελέγχου διαχειρίσεων δεν δύνανται να προβούν ευθέως στον καταλογισμό τυχόν επιπλέον ελλείμματος.

Μη νόμιμη η καταβολή δικηγορικής αμοιβής άνω του καθορισθέντος, με δικαστική απόφαση, ποσού. Μόνον οι υπόλογοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 105 του ν. 4129/2013 και όχι οι αχρεωστήτως λαβόντες - δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, καθόσον οι περιπτώσεις δεν είναι όμοιες.

Στη δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όπως η διάταξη του άρθρου 36 του ν. 4389/2016. Σύμφωνα με την τελευταία, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. είναι το όργανο που εκπροσωπεί, αντί του Υπουργού Οικονομικών, το Δημόσιο, στις δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ανεξάρτητης αυτής αρχής ή τις έννομες σχέσεις που την αφορούν.  

Διαχείριση Δήμου – Έννοια υπολόγου . ΦΠΑ - δημοτικές επιχειρήσεις – ενωσιακή αρχή ουδετερότητας ΦΠΑ. Μέγιστα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης καυσίμων Δήμου.

Μέλη Δ.Σ. δημοτικής επιχείρησης φέρουν ευθύνη υπολόγου για αποδοχές παρανόμως προσληφθέντος προσωπικού – αρχή  ne bis in idem – κριτήρια engel – ο καταλογισμός των ως άνω αποδοχών δεν έχει ποινικό χαρακτήρα – αρχή προηγούμενης ακρόασης.

Aνακοπή - πράξη ταμειακής βεβαίωσης οφειλής – παραχρήμα απόδειξη απόσβεσης αυτής συνεπάγεται αυτεπάγγελτη ακύρωση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης από το Δικαστήριο. Απορρίπτεται σωρευόμενη έφεση λόγω καταβολής ελλιπούς παραβόλου.

Αίτηση Αναθεώρησης – λόγοι αναθεώρησης - Έννοια νέων κρίσιμων εγγράφων – Έννοια τυπικού ελλείμματος – Περιορισμός καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Ανταποδοτικά δημοτικά τέλη – καταλογισμός αυτών – μη νόμιμη η πληρωμή δαπανών άσχετων με την υπηρεσία χάριν της οποίας τα τέλη αυτά εισπράχθησαν- έννοια τυπικού ελλείμματος - μείωση καταλογισμού με απευθείας εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

: Δικαιοδοσία Ε.Σ.- διαχείριση ν.π.ι.δ.- καταλογιστικές διαφορές κατόπιν ελέγχου ν.π.ι.δ. που διαχειρίζονται χρήματα, προερχόμενα είτε από επιχορηγήσεις ή κρατικές ενισχύσεις, είτε από αντίτιμο παροχής υπηρεσιών, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ε.Σ.

Dejure υπόλογοι - παράλειψη εκπλήρωσης των εκ του νόμου καθηκόντων αυτών αποτελεί ανάμειξη στη διαχειριστική διαδικασία συντελούσα στη δημιουργία του ελλείμματος.Περιορισμός καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 παρ.1 του ν. 3801/2009.

Καταλογισμός Δημάρχου-παράλειψη άσκησης εποπτείας στα όργανα του Δήμου δεν θεμελιώνει ευθύνη του Δημάρχου για τη δημιουργία ελλείμματος, όταν η άσκηση της διαχείρισης έχει μεταβιβασθεί σε άλλο όργανο και δεν προσδιορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο ανάμειξή του στην εν λόγω διαχείριση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!