Υπόλογοι, συνυπεύθυνοι

Καταλογισμός δημάρχου ως συνευθυνομένου.  Η παράλειψη άσκησης των εποπτικών καθηκόντων του Δημάρχου και η κατάδηλη ανοχή παρεκκλινουσών δημοσιολογιστικών ενεργειών και πρακτικών, για τις οποίες  έχει επανειλημμένως και αρμοδίως ενημερωθεί και οι οποίες επιφέρουν ζημιογόνα για τον φορέα αποτελέσματα, συνεπάγεται τη δημοσίου δικαίου ενοχή του προς αποκατάσταση της δημοσιολογιστικής ζημίας που επιφέρουν, καθιδρύοντας δημοσιολογιστική ευθύνη του.

Υπόλογοι ΕΛΚΕ ΑΕΙ - η εντολή πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων συνιστά προεχόντως άσκηση οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού, που τον καθιστά υπόλογο. Προηγούμενη ακρόαση. Αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης. Περιορισμός του καταλογισθέντος ποσού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν.3848/2010.  

Ακυρωτέα η καταλογιστική πράξη που εκδόθηκε κατά παράβαση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του εκκαλούντος, δύναται δε να επανεκδοθεί μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

Καταλογισμός δημάρχου – υπόλογος –έλλειμμα –νομιμοποίηση δαπανών - εξωταμειακή διαχείριση: έλλειμμα μη δυνάμενο να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των νομιμοποιητικών διατάξεων των άρθρων 26 του ν.3274/04  και 34 του ν.3801/09. Με τον καταλογισμό δεν παραβιάζεται το διατακτικό αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ούτε η αρχή ne bis in idem.

Υπόλογοι ΕΛΚΕ - οι υπεύθυνοι Τμήματος συμβάσεων Γ.Ε.Λ. φέρουν την ιδιότητα του υπολόγου όταν υπογράφουν επιταγές και χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων αυτού – Αρχή αμεροληψίας - πλήττεται όταν τα απαιτούμενα προσόντα και οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη από πρόσωπο που ακολούθως υποβάλλει υποψηφιότητα στη σχετική διαδικασία ως διαγωνιζόμενος. 

Υπόλογοι ΕΛΚΕ – η εντολή πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων συνιστά προεχόντως άσκηση οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού, που τον καθιστά υπόλογο -  Αρχή αμεροληψίας - πλήττεται όταν τα απαιτούμενα προσόντα και οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη από πρόσωπο που ακολούθως υποβάλλει υποψηφιότητα στη σχετική διαδικασία ως διαγωνιζόμενος. Περιορισμός καταλογισθέντος ποσού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3484/2010. 

Υπόλογοι ΕΛΚΕ - οι υπάλληλοι της Γραμματείας ΕΛΚΕ φέρουν την ιδιότητα του υπολόγου όταν υπογράφουν επιταγές και χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων αυτού – Αρχή αμεροληψίας - πλήττεται όταν τα απαιτούμενα προσόντα και οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη από πρόσωπο που ακολούθως υποβάλλει υποψηφιότητα στη σχετική διαδικασία ως διαγωνιζόμενος. Περιορισμός καταλογισθέντος ποσού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3484/2010. 

Υπόλογοι – Καταλογισμός από Ε.Σ. και από άλλα διοικητικά όργανα – σε περίπτωση καταλογισμού ελλείμματος από το Ε.Σ. και κήρυξης κατά τα λοιπά ως ορθώς εχόντων των λογαριασμών της οικείας διαχείρισης, τα λοιπά διοικητικά όργανα ελέγχου διαχειρίσεων δεν δύνανται να προβούν ευθέως στον καταλογισμό τυχόν επιπλέον ελλείμματος.

Tυπικό έλλειμμα – συνευθυνόμενος - διενέργεια πληρωμών δήμων βάσει ειδικών εντολών χωρίς έκδοση ΧΕ-  τυπικό έλλειμμα, για το οποίο ευθύνεται ο Δήμαρχος ως συνευθυνόμενος, αφού, αν και μεταβίβασε τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλο όργανο, παραμένει γενικώς εποπτεύων των υπηρεσιών του δήμου - προϋποθέσεις δεσμευτικής ισχύος αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου - υποχρέωση συνεκτίμησης αυτής - μείωση του καταλογισμού πέραν του 1/10 που ορίζεται στο νόμο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Υπόλογοι – Καταλογισμός από Ε.Σ. και από άλλα διοικητικά όργανα – σε περίπτωση καταλογισμού ελλείμματος από το Ε.Σ. σε βάρος ορισμένων προσώπων, τα λοιπά διοικητικά όργανα νομίμως προβαίνουν σε καταλογισμό και άλλων προσώπων – μη ανατροπή του ελέγχου του Ε.Σ. σχετικά με την ορθότητα των ελεγχθέντων από αυτό λογαριασμών και το ύψος του μετενεκτέου χρηματικού υπολοίπου τους. Έννοια de facto υπολόγου – αιτιολογία  καταλογιστικής πράξης – παραγραφή-  συγγνωστή πλάνη- προϋποθέσεις εφαρμογής νομιμοποιητικών διατάξεων άρθρων 26 του ν. 3274/2004 και 34 του ν. 3801/2009. Περιορισμός στο 1/10 του καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Yπόλογοι ν.π.δ.δ. O.T.A. – καταλογισμός – στενή ερμηνεία νομιμοποιητικών διατάξεων –μη εφαρμοστέες επί νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. που δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτές – αιτιολογία καταλογιστικής πράξης.

Καταλογισμός Δημάρχου-παράλειψη άσκησης εποπτείας στα όργανα του Δήμου δεν θεμελιώνει ευθύνη του Δημάρχου για τη δημιουργία ελλείμματος, όταν η άσκηση της διαχείρισης έχει μεταβιβασθεί σε άλλο όργανο και δεν προσδιορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο ανάμειξή του στην εν λόγω διαχείριση.

Dejure υπόλογοι - παράλειψη εκπλήρωσης των εκ του νόμου καθηκόντων αυτών αποτελεί ανάμειξη στη διαχειριστική διαδικασία συντελούσα στη δημιουργία του ελλείμματος.Περιορισμός καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 παρ.1 του ν. 3801/2009.

: Δικαιοδοσία Ε.Σ.- διαχείριση ν.π.ι.δ.- καταλογιστικές διαφορές κατόπιν ελέγχου ν.π.ι.δ. που διαχειρίζονται χρήματα, προερχόμενα είτε από επιχορηγήσεις ή κρατικές ενισχύσεις, είτε από αντίτιμο παροχής υπηρεσιών, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ε.Σ.

Ανταποδοτικά δημοτικά τέλη – καταλογισμός αυτών – μη νόμιμη η πληρωμή δαπανών άσχετων με την υπηρεσία χάριν της οποίας τα τέλη αυτά εισπράχθησαν- έννοια τυπικού ελλείμματος - μείωση καταλογισμού με απευθείας εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Αίτηση Αναθεώρησης – λόγοι αναθεώρησης - Έννοια νέων κρίσιμων εγγράφων – Έννοια τυπικού ελλείμματος – Περιορισμός καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Aνακοπή - πράξη ταμειακής βεβαίωσης οφειλής – παραχρήμα απόδειξη απόσβεσης αυτής συνεπάγεται αυτεπάγγελτη ακύρωση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης από το Δικαστήριο. Απορρίπτεται σωρευόμενη έφεση λόγω καταβολής ελλιπούς παραβόλου.

Διαχείριση Δήμου – Έννοια υπολόγου . ΦΠΑ - δημοτικές επιχειρήσεις – ενωσιακή αρχή ουδετερότητας ΦΠΑ. Μέγιστα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης καυσίμων Δήμου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!