Λοιπές γνωμοδοτήσεις

Προϋποθέσεις επεξεργασίας και εκφορά γνώμης επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων που με βάση το περιεχόμενό τους δεν υπάγονται στην υποχρεωτική γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΕλΣυν των άρθρων 73 παρ. 2 και 97 παρ. 1 περ. δ' του Συντάγματος.

Παραγραφή  υφιστάμενων αξιώσεων του Δημοσίου προς καταλογισμό μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 39 του ν. 4509/2017.

Γνωμοδότηση επί σχεδίου κανονιστικής απόφασης με αντικείμενο τη διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, λειτουργίας και αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.

Γνωμοδότηση επί άρθρου σχεδίου νόμου σχετικά με τη σύσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων.

​​Διενέργεια τηλεδιασκέψεων λόγω COVID 19.

Γνωμοδότηση επί σχεδίου διατάξεων με τις οποίες προτείνονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον ισχύοντα Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Γνωμοδότηση επί της συνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 44 ν. 4569/2018, με την προστέθηκε παρ. 13 στο άρθρο 25 ν. 4354/2015, περί μισθολογικής κατάταξης υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδεσης.

Δημοσιονομικές ευθύνες και κυρώσεις.

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης του Εγχειριδίου Ελέγχου Επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δημοσιονομικοί υπεύθυνοι που έχουν προβλεφθεί από τη νεότερη νομοθεσία, το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που τους διέπει, καθώς και σχετικά ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Γνωμοδότηση επί του θέματος: "Προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφου δικαστικής απόφασης σε τρίτο (μη διάδικο), καθώς και της πρόσβασης αυτού σε στοιχεία φακέλου υπόθεσης".

Γνωμοδότηση επί σχεδίου νόμου με τίτλο: "Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων".

Γνωμοδότηση επί σχεδίου νόμου με τίτλο: "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: "Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Γνωμοδότηση επί σχεδίου νόμου περί τροποποίησης διατάξεων του ν. 4412/2016 για τις δημοσιες συμβάσεις

Γνωμοδότηση επί σχεδίου νόμου για τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή  του κανονισμού 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γνωμοδότηση περί αντίθεσης σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες επήλθαν μειώσεις στις συντάξεις του Δημοσίου άνω των 1.000 ευρώ.

Γνωμοδότηση επί του ζητήματος της αντίθεσης της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011 περί παράτασης ισχύος των νομιμοποιητικών διατάξεων των δαπανών εξόφλησης προμηθειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών υπηρεσιών, με το άρθρο 98 του Συντάγματος και την οδηγία 2014/24.

Γνωμοδότηση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος για το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης.

Γνωμοδότηση επί του ζητήματος της αντίθεσης της διάταξης της παρ. 3 περ. β΄ του άρθρου 96 του ν. 4487/2017 περί νομιμοποίησης δαπανών ήδη παρασχεθεισών υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος αι στις διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Αρμοδιότητα έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων καταστροφής δικαιολογητικών διαχειρίσεων των υπολόγων των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 79 του ν. 4055/2012, δυνάμει της οποίας η αρμοδιότητα άσκησης κατασταλτικού ελέγχου περιήλθε στους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδριου.

Γνωμοδότηση περί της συμφωνίας με το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 4429/2016 και 25 του ν. 4456/2017 περί παράτασης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των ΟΤΑ.

Γνωμοδότηση περί της νομιμότητας πράξης παρακράτησης σύνταξης που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ1 περ. 13-14 του ν. 4093/2012.

Γνωμοδότηση περί της συμφωνίας με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 4051/2012, με το οποίο αναπροσαρμόστηκαν μειωτικά οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ.

Υπαγωγή της Περιφέρειας Αττικής στον προληπτικό έλεγχο δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γνωμοδότηση περί της υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Γνωμοδότηση περί της υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Γνωμοδότηση περί της αντίθεσης στο Σύνταγμα των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4386/2016, με το οποίο παρατάθηκαν αυτοδικαίως ατομικές συμβάσεις και συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα δημόσιων φορέων και ΟΤΑ.

Γνωμοδότηση περί της υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο των συναπτόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προγραμματικών συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3329/2005.

Προσδιορισμός του ύψους του ποσού κάτω του οποίου θα επιτρέπεται η διαγραφή των διαφορών του προκύπτουν σε χρέωση ή πίστωση των υπολόγων.

Γνωμοδότηση περί αναθεώρησης της πράξης θεώρησης χρηματικών ενταλμάτων.

Γνωμοδότηση επί της συμβατότητας με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 4024/2011, με την οποία προβλέπεται ότι για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εξέρχονται μετά την 1.11.2011 δεν συνυπολογίζεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του ν. 3205/2003 οικογενειακή παροχή συζύγου, αλλά μόνο τέκνων.

Γνωμοδότηση επί της συμβατότητας με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010, δυνάμει των οποίων επήλθε κατάργηση, από 1.6.2010, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους που δεν έχουν υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους και έχουν αποστρατευθεί κατόπιν αίτησής τους.

Γνωμοδότηση περί της συμβατότητας με το άρθρο 98 του Συντάγματος του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 4332/2015, εμ το οποίο θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.ΠΕ. που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Γνωμοδότηση επί της συμβατότητας με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3833/2010 και του άρθρου τρίτου παρ. 1 του ν. 3845/2010, κατ’ εφαρμογή των οποίων αναπροσαρμόστηκαν (μειώθηκαν) οι συντάξεις του Δημοσίου.

Γνωμοδότηση επί της συμβατότητας με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξειςδιάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 α΄ του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, σύμφωνα με την οποία το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης όσων συνταξιούχων του Δημοσίου δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους μειώνεται κατά 40%, καθ’ ο μέρος υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Γνωμοδότηση επί της συμβατότητας με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

Γνωμοδότηση περί της συμβατότητας με το άρθρο 98 του Συντάγματος του άρθρου 45 του ν. 4301/2014 που αφορά στη νομιμοποίηση των δαπανών και την άρση καταλογισμών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Οργανωτική και Εκτελεστική Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού «ΑΘΗΝΑ 1997». 

Υπαγωγή ή μη στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Συμμόρφωσης της εξετάσεως, της ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 60 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (χρόνος έναρξης της τριετούς αναδρομής) από τη συνταξιοδοτική διοίκηση, όταν αυτή επιλαμβάνεται ύστερα από ακυρωτική απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος επί υποθέσεων εκ των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 με την οποία κρίθηκε μόνο το ζήτημα της κατ’ αρχήν υπαγωγής εκκαλούντος στρατιωτικού συνταξιούχου στις διατάξεις των ως άνω νόμων και αναπέμφθηκε η υπόθεση για κατ’ ουσία κρίση στη συνταξιοδοτική διοίκηση.

Γνωμοδότηση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος, με το οποίο αυξάνεται το χρηματικό όριο άνω του οποίου διενεργείται ο προληπτικός έλεγχος δαπανών του ΕλΣ".

Γνωμοδότηση περι της αντίθεσης ή μη του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 4258/2014 (αποκατάσταση, συγκεκριμένων υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., τα εντάλματα πληρωμής για την καταβολή των αποδοχών των οποίων κρίθηκαν μη θεωρητέα κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, διότι ερείδοντο σε παράνομη απόσπαση σε φορέα Ο.Τ.Α) στις διατάξεις των άρθρων 98 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Γνωμοδότηση περί της συνταγματικότητας της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου.

Απόψεις και παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της πρότασης σχεδίου νόμου «Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Καταλογιστική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρο.

Γνωμοδότηση περί του ζητήματος αν ο λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός για την Αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των Κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» θεωρείται ειδικός λογαριασμός εκτός προϋπολογισμού και η διαχείρισή του υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή λόγω του ιδιότυπου νομικού πλαισίου που τον διέπει η διαχείρισή του ελέγχεται μόνο από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωμοδότηση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος περί αύξησης στο τριπλάσιο του ορίου δαπανών για πληρωμές που διενεργούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. 2 του ν. 4152/2013), που θα υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γνωμοδότηση περί της διαδικασίας, του τρόπου ελέγχου και των επισυναπτέων δικαιολογητικών στις επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις του άρθρου 82 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄-51), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013.

Προσδιορισμός  της  στατιστικής  μεθόδου  και  του  ποσοστού δείγματος ελέγχου των οικονομικών διαχειρίσεων (απολογισμών) των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Γνωμοδότηση περί της συνταγματικότητας της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 και την παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 4089/2012, κατά το μέρος που απαιτείται πλέον για τις πράξεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. που υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ ετησίως προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γνωμοδότηση επί σχεδίου διάταξης νόμου, που αφορά την τροποποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 82 του ν. 356/1974 (ΚΕΔΕ) για τη διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης.

Γνωμοδότηση περί του ζητήματος των προσώπων που νομιμοποιούνται να ασκήσουν αίτηση ανάκλησης κατά των Πράξεων των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών, μετά την νέα ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4055/2012. 

Δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον διενεργούμενο υπ’ αυτού προσυμβατικό έλεγχο κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Συντάγματος, από το προσωρινό δεδικασμένο που απορρέει από τις αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων ή της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. ή του αρμοδίου καθ’ ύλην Πολιτικού Δικαστηρίου επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων 

Δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον διενεργούμενο υπό αυτού προσυμβατικό έλεγχο, από το προσωρινό δεδικασμένο που απορρέει από τις αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων ή της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ ή του αρμοδίου καθ’ ύλην πολιτικού δικαστηρίου επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, ενόψει και της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις ως άνω αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

Συμβατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο των διατάξεων των άρθρων 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011, 44 παρ. 3 του  ν. 4025/2011 και 14 παρ. 9 του ν. 4052/2012, με τις οποίες νομιμοποιούνται οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών με τις προμήθειες υπηρεσιών για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και προστασίας  της Δημόσιας  Υγείας. 

Συμβατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο των διατάξεων των άρθρων 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011, 44 παρ. 3 του ν. 4025/2011 και 14 παρ. 9 του ν. 4052/2012, με τις οποίες νομιμοποιούνται οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών με τις προμήθειες υπηρεσιών για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και προστασίας  της Δημόσιας  Υγείας.

Γνωμοδότησή σχετικά με το εάν η από την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 τιθέμενη εξαίρεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των απασχολούμενων στα Κ.Ε.Π. από την απαγόρευση ανανέωσης ή παράτασής τους αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγματος. 

Γνωμοδότηση επί σχεδίου νόμου και ειδικότερα επί του Μέρους Δ΄ με τον τίτλο «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Γνωμοδότηση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού κατώτατων ορίων δαπανών που θα υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γνωμοδότηση για το ζήτημα εάν η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2685/1999 εφαρμόζεται για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό των λιμενικών υπαλλήλων, οι οποίοι διέπονται από το π.δ. 200/1993 και εάν οι επίμαχες δαπάνες είναι δυνατό να νομιμοποιηθούν με την κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ.4 εδ.β΄ του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού εκδοθείσα 2/22543/0020/13-4-2010 κ.υ.α..

Γνωμοδότηση για το ζήτημα εάν αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 8  του Συντάγματος η ρύθμιση του άρθρου 20 παρ. 6  του ν. 3801/2009, κατά το μέρος που με αυτήν ορίζεται ότι δεν ισχύει ειδικά για τις συμβάσεις έργου των απασχολούμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) η απαγόρευση ανανέωσης ή παράτασής τους, που επιβάλλεται, από το άρθρο 6 πρώην παρ. 3 και ήδη παρ. 6  του ν. 2527/1997, για κάθε σύμβαση μίσθωσης έργου που συνάπτουν τα φυσικά πρόσωπα με φορείς του δημόσιου τομέα. 

Γνωμοδότηση για τη δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής.

Γνωμοδότηση για την υποχρέωση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον ασκούμενο απ’ αυτόν προληπτικό έλεγχο να προβαίνει σε θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που εκδίδεται από τη Διοίκηση σε συμμόρφωση προς προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε κατά το άρθρο 691 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ..

Γνωμοδότηση ως προς τη συμφωνία με τα άρθρα 98 και 103 του Συντάγματος του άρθρου 34 του ν. 3801/2009, με το οποίο νομιμοποιήθηκαν δαπάνες που διενεργήθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και αφορούν αμοιβές απασχολούμενων σ’ αυτές με συμβάσεις μίσθωσης έργου καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εν λόγω νομικών προσώπων (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού).

Γνωμοδότηση επί του ζητήματος εάν στην έννοια του υπολόγου του άρθρου 98 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος εντάσσεται και ο αχρεωστήτως λαβών, έτσι ώστε, δεδομένης της ειδικής δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να θεμελιώνεται δικαιοδοσία του Δικαστηρίου επί του καταλογισμού αυτών.

Γνωμοδότηση επί του ζητήματος αν το άρθρο 141 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006), το οποίο αφορά στη διαδικασία καταλογισμού των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Α’ βαθμού για θετική ζημία που προκάλεσαν σε βάρος της περιουσίας του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, κατά της οποίας προβλέπεται προσφυγή στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και έφεση στο Διοικητικό Εφετείο, αντίκειται στο άρθρο 98 του ισχύοντος Συντάγματος.

Γνωμοδότηση για το ζήτημα αν ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον ασκούμενο από αυτόν προληπτικό έλεγχο των δαπανών υποχρεούται σε θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που εκδίδεται από τη Διοίκηση συμμορφούμενος : α) σε προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά το άρθρο 691 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., μετά από άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και β) σε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου (άρθρ. 682 επόμ. Κ.Πολ.Δ.).

Γνωμοδότηση επί της δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών από τις αποφάσεις των Τριμελών Συμβουλίων του ν. 3068/2002, που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος της Διοίκησης λόγω μη συμμόρφωσής της σε τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων.

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!