ΑΡΘΡΟ 20 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Πολιτικός συνταξιούχος (ιατρός ΕΣΥ). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων περί ΕΑΣ, του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 και Β4 της παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012. Εν μέρει απόσβεση της αξίωσης Β3 βάσει του άρθρου 33 του ν. 4734/2020.  Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 244/2017, 1277/2018, 1388/2018, 1975/2021 Ολ. ΕλΣ).

Πολιτικός συνταξιούχος (πρώην ερευνητής Α΄ Δημόκριτου). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων περί ΕΑΣ, του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012. Εν μέρει απόσβεση της αξίωσης Β3 βάσει του άρθρου 33 του ν. 4734/2020.  Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 244/2017 και 1975/2021 Ολ. ΕλΣ).

Μη νόμιμη η άρνηση της συνταξιοδοτικής διοίκησης να κανονίσει σύνταξη κατά μεταβίβαση στην εκκαλούσα ως διαζευγμένη άγαμη θυγατέρα του θανόντος πολιτικού συνταξιούχου πατρός της (πρώην εφημέριος). Όμως παρίσταται αλυσιτελής η αναπομπή της υπόθεσης στη διοίκηση καθότι η εκκαλούσα δεν πληρούσε κατά το χρόνο της επαγωγής το προβλεπόμενο από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, στην υπό κρίση περίπτωση, ηλικιακό όριο, προϋπόθεση που είναι αντικειμενική, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Τμήμα υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 ΕΣΔΑ.

Απόρριψη αιτήματος κανονισμού σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άγαμη θυγατέρα αποβιώσαντος πολιτικού υπαλλήλου. Ενόψει της σοβαρότητας του διακυβεύματος, και υπό το φως των άρθρων 3 και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 ΠΠΠ της Σύμβασης, η αιτούσα δύναται να αμφισβητήσει το ύψος του εισοδήματός της που προσδιορίστηκε από την συνταξιοδοτική διοίκηση τεκμαρτώς. Δεκτή η έφεση λόγω αοριστίας της αιτιολογίας ότι η εκκαλούσα διέθετε κατά το χρόνο της επαγωγής εισόδημα ανώτερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου

Υπόλογοι Δήμων - παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου -οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υποχρεούμενοι εκ του νόμου σε είσπραξη δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας από τους συνδρομητές τους και σε περαιτέρω απόδοσή τους στους οικείους δήμους, διαχειρίζονται δημοτικό χρήμα και αποκτούν την ιδιότητα του υπολόγου, η δε παράλειψη απόδοσης των ποσών δημιουργεί έλλειμμα καταλογιστέο σε αυτούς – δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για εκδίκαση των σχετικών διαφορών - προηγούμενη ακρόαση.

Αξιωματικοί της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, εφόσον μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών βάσει του άρθρου 10 του ν.589/1977, εξομοιώνονται με Αξιωματικούς πτυχιούχους ΑΕΙ κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.1 του ν.2838/2000.

Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.2838/2000 οι ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στρατιωτικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν και την πρόσθετη μισθολογική προαγωγή του αμέσως επόμενου βασικού μισθού του μισθολογικού βαθμού που έλαβαν προηγουμένως κατά μισθολογική προαγωγή με βάση την παρ. 1 του ίδιου άρθρου ανεξαρτήτως του χρόνου κατοχής ορισμένου οργανικού και μισθολογικού βαθμού πριν από την αποστρατεία τους. Χρονικό σημείο έναρξης τριετούς αναδρομής του άρθρου 60 παρ. 1 του Συντ. Κώδικα σε πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αποζημίωση στρατιωτικού συνταξιούχου ως παθόντος εν υπηρεσία - νομίμως αιτείται την αποκατάσταση της ζημίας που δεν θα είχε επέλθει εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη άρνηση των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου να κανονίσουν τη σύνταξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 περ. ε΄ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα - παθητική νομιμοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου - αλλεπάλληλες νομικώς πλημμελείς γνωματεύσεις της Ανώτατης της Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής  και κρίση του Δικαστηρίου επί ιατρικώς φύσης ζητημάτων σε συμφωνία με το άρθρο 20 του Συντάγματος - αντικείμενο της αγωγής οι ήδη γεγενημένες και εκκαθαρισμένες αξιώσεις.

Καταλογισμός δημοσίου υπολόγου. Εκκρεμής ποινική διαδικασία. Προϋποθέσεις δέσμευσης από απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Αναστολή προόδου δίκης έως την έκδοση απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

Κρίση ουσίας του Δικαστηρίου επί αιτήματος συνταξιοδότησης στρατιωτικού ως παθόντος προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας της υπηρεσίας, ένεκα αλλεπάλληλων πλημμελώς αιτιολογημένων γνωματεύσεων της ΑΣΥΕ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής της αποζημιωτικής αγωγής στην εν Συμβουλίω διαδικασία - παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ - υπολογισμός αποζημίωσης λόγω μη υπαγωγής στις διατάξεις των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 στρατιωτικού συνταξιούχου, ο οποίος αποστρατεύθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ανακλήθηκε στην ενέργεια και απολύθηκε εν τέλει μετά την εξάλειψη των λόγων ανάκλησής του στην ενεργό υπηρεσία - προδήλως αβάσιμο το αίτημα περί χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής της αποζημιωτικής αγωγής στην εν Συμβουλίω διαδικασία - παθητική νομιμοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου - υπολογισμός αποζημίωσης λόγω μη υπαγωγής στις διατάξεις των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 στρατιωτικού συνταξιούχου, ο οποίος αποφοίτησε από Σχολή Υπαξιωματικών και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Ανθυπασπιστή - προδήλως αβάσιμο το αίτημα περί χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Αποστολή δικογράφου έφεσης μέσω ταχυδρομείου σε δημόσια αρχή. Απαράδεκτη η έφεση που δεν ασκείται με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ/τος 1225/1981, οι οποίες δεν αντίκεινται στο άρθρα 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. (μειοψηφία).  

Απαράδεκτη λόγω αοριστίας η αγωγή εάν δεν προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής απαίτησης ως αντικείμενο της διαφοράς στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο. Η έλλειψη δεν θεραπεύεται με το υπόμνημα. Ο χαρακτηρισμός της ένδικης αγωγής ως αόριστης δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. 

Μη νόμιμη άσκηση έφεσης με αποστολή δικογράφου στη γραμματεία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών δεν αποτελεί παραδεκτό τρόπο κατάθεσης αυτού (μειοψηφία) Η θέσπιση διαδικαστικών προϋποθέσεων δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. 

Υπόλογοι ΕΛΚΕ ΑΕΙ - η εντολή πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων συνιστά προεχόντως άσκηση οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού, που τον καθιστά υπόλογο. Προηγούμενη ακρόαση. Αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης. Περιορισμός του καταλογισθέντος ποσού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν.3848/2010.  

Ανάκληση π.δ/τος αποστρατείας στρατιωτικού συνταξιούχου, σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ. Ο εκτός της υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ανακαθορισμός της σύνταξής του με βάση τα νέα δεδομένα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Χρόνος έναρξης πληρωμής της επανακαθοριζόμενης σύνταξης. Άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 Συντάγματος, 6 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α. και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α.

Ακυρωτέα η καταλογιστική πράξη που εκδόθηκε κατά παράβαση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του εκκαλούντος, δύναται δε να επανεκδοθεί μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

Tυπικό έλλειμμα – συνευθυνόμενος - διενέργεια πληρωμών δήμων βάσει ειδικών εντολών χωρίς έκδοση ΧΕ-  τυπικό έλλειμμα, για το οποίο ευθύνεται ο Δήμαρχος ως συνευθυνόμενος, αφού, αν και μεταβίβασε τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλο όργανο, παραμένει γενικώς εποπτεύων των υπηρεσιών του δήμου - προϋποθέσεις δεσμευτικής ισχύος αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου - υποχρέωση συνεκτίμησης αυτής - μείωση του καταλογισμού πέραν του 1/10 που ορίζεται στο νόμο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Yπόλογοι ν.π.δ.δ. O.T.A. – καταλογισμός – στενή ερμηνεία νομιμοποιητικών διατάξεων –μη εφαρμοστέες επί νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. που δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτές – αιτιολογία καταλογιστικής πράξης.

Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης - η διαπίστωση της παραβίασης του δικαιώµατος του αιτούντος σε ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης αποτελεί εν προκειµένω επαρκή επανόρθωση της ηθικής βλάβης αυτού.

Δεδικασμένο – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις - Η Διοίκηση, σε περίπτωση καταβολής χρηματικών απαιτήσεων δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, δεν δύναται να εκτιμήσει εκ νέου ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της εν λόγω απόφασης και, βάσει αυτής της εκτίμησης, να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη.

 Δημοσιονομική διόρθωση. Εικονικά παραστατικά. Παραγραφή δικαιώματος για την έκδοση πράξης ανάκτησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και επιρροή σε αυτό φορολογικού ελέγχου. Αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.  

Τεκµήριο κοινοποίησης των συνταξιοδοτικών πράξεων - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία. Απαράδεκτο το αίτηµα που υποβάλλεται το πρώτον µε την έφεση. Η απόρριψη συνταξιοδοτικού αιτήµατος λόγω µη συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων δεν συνιστά επιβολή ποινής κατά την έννοια των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α και 4 του Έβδοµου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α και δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. 

Παράβολο εφέσεως - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία - καταλογισµός µε τη δικαστική απόφαση του µη καταβληθέντος παραβόλου. ∆εν είναι συντάξιµος ο χρόνος της διαθεσιµότητας, συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης λόγω τέλεσης των αδικηµάτων της παθητικής δωροδοκίας και της παράβασης καθήκοντος - µη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του δικαιώµατος στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α). 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!