ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πολιτικός συνταξιούχος (ιατρός ΕΣΥ). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων περί ΕΑΣ, του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 και Β4 της παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012. Εν μέρει απόσβεση της αξίωσης Β3 βάσει του άρθρου 33 του ν. 4734/2020.  Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 244/2017, 1277/2018, 1388/2018, 1975/2021 Ολ. ΕλΣ).

Πολιτικός συνταξιούχος (πρώην ερευνητής Α΄ Δημόκριτου). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων περί ΕΑΣ, του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012. Εν μέρει απόσβεση της αξίωσης Β3 βάσει του άρθρου 33 του ν. 4734/2020.  Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 244/2017 και 1975/2021 Ολ. ΕλΣ).

Μετ’ αναίρεση έφεση - το Δικαστήριο υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση, άλλως υποπίπτει στον αναιρετικό λόγο της παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (άρθρο 170 ν. 4700/2020). – Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για μείωση του καταλογισμού – κριτήρια -  βαθμός της δημοσιονομικής διακινδύνευσης που προκλήθηκε από τις ενέργειες του καταλογισθέντος.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα  - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης»  Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης».

Μη νόμιμη η καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες, αν από τις αποφάσεις χορήγησης δεν προκύπτει, με επίκληση εγγράφων, η οικονομική τους αδυναμία, ενώ ούτε λειτουργική δαπάνη αποτελεί. Μη νόμιμη δικηγορική αμοιβή υψηλότερη της ελάχιστης νόμιμης, αν δεν καταρτίσθηκε ειδική προς τούτο συμφωνία λόγω της σοβαρότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της νομιμοποιητικής διάταξης του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3801/2009 για τις άνω δαπάνες.  Οι απαλλακτικές λόγω συγγνωστής  πλάνης διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009 είναι εφαρμοστέες για δαπάνες που  έλαβαν χώρα έως 1.7.2005. Δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Αποκαταστατικός χαρακτήρας. Ολική ανάκτηση χρηματοδότησης. Κρίσιμος χρόνος για τη νομιμότητα απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Δεσμευτικότητα οδηγού εφαρμογής. Σοβαρή παρατυπία (μειοψ.). Ουσιώδης τροποποίηση αντικειμένου δημόσιας σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. Αρχή αναλογικότητας

Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.2838/2000 οι ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στρατιωτικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν και την πρόσθετη μισθολογική προαγωγή του αμέσως επόμενου βασικού μισθού του μισθολογικού βαθμού που έλαβαν προηγουμένως κατά μισθολογική προαγωγή με βάση την παρ. 1 του ίδιου άρθρου ανεξαρτήτως του χρόνου κατοχής ορισμένου οργανικού και μισθολογικού βαθμού πριν από την αποστρατεία τους. Χρονικό σημείο έναρξης τριετούς αναδρομής του άρθρου 60 παρ. 1 του Συντ. Κώδικα σε πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 H διαζευγμένη θυγατέρα συνταξιούχου σιδηροδρομικού υπαλλήλου, ο πατέρας της οποίας απεβίωσε από 21.7.2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3865/2010) και εφεξής, δεν θεμελιώνει δικαίωμα εκ μεταβιβάσεως σύνταξης από το Δημόσιο. Οι εν λόγω διατάξεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

Καταλογισμός δημάρχου – υπόλογος –έλλειμμα –νομιμοποίηση δαπανών - εξωταμειακή διαχείριση: έλλειμμα μη δυνάμενο να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των νομιμοποιητικών διατάξεων των άρθρων 26 του ν.3274/04  και 34 του ν.3801/09. Με τον καταλογισμό δεν παραβιάζεται το διατακτικό αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ούτε η αρχή ne bis in idem

Δημοσιονομική διόρθωση. Γνήσια αντικειμενική ευθύνη αχρεωστήτως λαβόντος. Ανωτέρα βία. Υλοποίηση μέρους τουριστικής επένδυσης. Αρχή αναλογικότητας κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

: Πολιτικός συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός) – Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. - μειώσεις άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, 1 του ν. 4051/2012, της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 – παθητική νομιμοποίηση Ελληνικού Δημοσίου (και) μετά την υπαγωγή των πολιτικών συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α. – 164/2015 και 1/2018 αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 Συντάγματος.

Άρθρα 62 περ. β και 63 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (όπως ίσχυαν πριν τροποποιηθούν με τα άρθρα 3 του ν.4151/2013, καθώς και 2 και 5 του ν.4488/2017). Οριστική απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος - πλήρης αναστολή του έως τη λήξη επιβληθείσας ποινής κάθειρξης. Οι διατάξεις αυτές αντίκεινται στα άρθρα 25 παρ 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Υπόλογοι ΟΤΑ - Τεκμήριο αθωότητας – ο δημοσιονομικός δικαστής δεσμεύεται από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου όταν υπάρχει σύμπτωση των πραγματικών περιστατικών και της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης του ποινικού αδικήματος με εκείνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής παράβασης – Δεν επεκτείνεται η ρυθμιστική ισχύς των νομιμοποιητικών διατάξεων των δαπανών ΟΤΑ πέραν του χρονικού πεδίου εφαρμογής τους κατ΄ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, λόγω του εξαιρετικού τους χαρακτήρα – μείωση καταλογισμού με απευθείας εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας – υποχρέωση συνεκτίμησης του χαρακτήρα του ελλείμματος και αθωωτικής ποινικής απόφασης για ορθό περιορισμό του καταλογισμού βάσει της άνω αρχής.

Δημοσιονομική διόρθωση. Νέος γεωργός. Ανωτέρα βία. Αρχή αναλογικότητας. Καλοπιστία, οικονομική αδυναμία, λόγοι προσωπικής επιείκειας του λήπτη της ενίσχυσης.

Αποστολή δικογράφου έφεσης μέσω ταχυδρομείου σε δημόσια αρχή.Απαράδεκτη η έφεση που δεν ασκείται με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ/τος 1225/1981, οι οποίες δεν αντίκεινται στο άρθρα 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. (μειοψηφία).

Υπόλογος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ Β΄ Βαθμού - καθήκον  αυτού για έλεγχο των δικαιολογητικών με τα οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών του νομικού προσώπου και για συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων ή ατελειών των δικαιολογητικών αυτών – έννοια αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των αποδιδομένων στον υπόλογο πράξεων ή παραλείψεων και του δημιουργηθέντος ελλείμματος

Υπόλογοι – Καταλογισμός από Ε.Σ. και από άλλα διοικητικά όργανα – σε περίπτωση καταλογισμού ελλείμματος από το Ε.Σ. σε βάρος ορισμένων προσώπων, τα λοιπά διοικητικά όργανα νομίμως προβαίνουν σε καταλογισμό και άλλων προσώπων – μη ανατροπή του ελέγχου του Ε.Σ. σχετικά με την ορθότητα των ελεγχθέντων από αυτό λογαριασμών και το ύψος του μετενεκτέου χρηματικού υπολοίπου τους. Έννοια de facto υπολόγου – αιτιολογία  καταλογιστικής πράξης – παραγραφή-  συγγνωστή πλάνη- προϋποθέσεις εφαρμογής νομιμοποιητικών διατάξεων άρθρων 26 του ν. 3274/2004 και 34 του ν. 3801/2009. Περιορισμός στο 1/10 του καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Ανάκληση πράξης κανονισμού κατά μεταβίβαση σύνταξης Εθνικής Αντίστασης λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, μετά την πάροδο περίπου δεκαπέντε ετών από την έκδοσή της – επιτρεπτή με έννομες συνέπειες ex nunc. Μειοψηφία.

Ανάκληση, εντός πενταετίας, παράνομου διορισμού δημοτικού αστυνομικού λόγω προσκόμισης πλαστού πτυχίου - καταλογισμός των αποδοχών του - μείωση του ποσού του καταλογισμού βάσει της αρχής της αναλογικότητας – κριτήρια.

Tυπικό έλλειμμα – συνευθυνόμενος - διενέργεια πληρωμών δήμων βάσει ειδικών εντολών χωρίς έκδοση ΧΕ-  τυπικό έλλειμμα, για το οποίο ευθύνεται ο Δήμαρχος ως συνευθυνόμενος, αφού, αν και μεταβίβασε τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλο όργανο, παραμένει γενικώς εποπτεύων των υπηρεσιών του δήμου - προϋποθέσεις δεσμευτικής ισχύος αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου - υποχρέωση συνεκτίμησης αυτής - μείωση του καταλογισμού πέραν του 1/10 που ορίζεται στο νόμο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Yπόλογοι ν.π.δ.δ. O.T.A. – καταλογισμός – στενή ερμηνεία νομιμοποιητικών διατάξεων –μη εφαρμοστέες επί νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. που δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτές – αιτιολογία καταλογιστικής πράξης.

Δημοσιονομική διόρθωση. Μη ολοκλήρωση διδακτορικών διατριβών (ΠΕΝΕΔ). Αρχή προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20 παρ. 2 Συντάγματος). Αρχή αναλογικότητας. Αρχή ισότητας. Προστασία επιστημονικής έρευνας (άρθρο 16 Συντάγματος).

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ενδοστρεφής δίκη (Δημόσιο). Έννοια παρατυπίας. Αρχές αναλογικότητας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης και επίκλησή τους από το Δημόσιο (μειοψ.). 

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ενδοστρεφής δίκη (Δημόσιο). Έννοια παρατυπίας. Αρχές αναλογικότητας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης και επίκλησή τους από το Δημόσιο (μειοψ.).   

Συνταγματική και μη αντικείμενη στην ΕΣΔΑ η κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας, που επιβλήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του ν.3847/2010 για τις συντάξεις του Δημοσίου άνω των 2.500 ευρώ.

 Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 9 του ν.3833/2010, τρίτου παρ. 1 και έβδομου παρ. 1 του ν.3845/2010, κατ’ εφαρμογή των οποίων αναπροσαρμόστηκε (μειώθηκε) η σύνταξη του εκκαλούντος στρατιωτικού συνταξιούχου με την περικοπή του ενσωματωμένου σε αυτή επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης, δεν αντίκενιται στην αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όσον αφορά δε την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων στις συντάξεις των στρατιωτικών χωρίς την έκδοση ειδικού συνταξιοδοτικού νόμου, τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες των παρ. 3 και 5 του άρθρου 34 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, το δε επίδικο επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης κατέστη συντάξιμη παροχή από 1.1.2003 με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.3075/2002 – Πότε ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη.

Μέλη Δ.Σ. δημοτικής επιχείρησης φέρουν ευθύνη υπολόγου για αποδοχές παρανόμως προσληφθέντος προσωπικού – αρχή  ne bis in idem – κριτήρια engel – ο καταλογισμός των ως άνω αποδοχών δεν έχει ποινικό χαρακτήρα – αρχή προηγούμενης ακρόασης.

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ειδικός λογαριασμός αξιοποίησης κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ. Επαρκής διαδρομή ελέγχου. Απευθείας ανάθεση σύμβασης. Πλημμέλειες της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης που δεν ασκούν επιρροή στο διατακτικό της. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης

Δημοσιονομική διόρθωση. Τεκμηρίωση επιλέξιμων δαπανών με νόμιμα δικαιολογητικά. Εικονικά παραστατικά.Δέσμευση από δεδικασμένο απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. Αρχές αναλογικότητας, καλής πίστης και χρηστής διοίκησης. Λόγοι προσωπικής επιείκειας.

 Άγαμη αδελφή - όταν ο αποβιώσας υπάλληλος δεν καταλείπει σύζυγο και τέκνα η άγαμη αδελφή του δεν δικαιούται να της μεταβιβαστεί η σύνταξη του αδελφού της κατ’ άρθρο 6 Συντ. Κώδικα, εφόσον ο πατέρας της είναι εν ζωή και οι γονείς της δεν έχουν πάρει διαζύγιο – έννοια απορίας – εφόσον ο θάνατος υπαλλήλου Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. επέρχεται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4387/2016 (από 12.5.2016), η άγαμη αδελφή θανόντος υπαλλήλου δεν περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των προσώπων υπέρ των οποίων θεσπίζεται κατά μεταβίβαση συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς η ρύθμιση αυτή να αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (σεβασμός της αξίας του ανθρώπου), 21 (προστασία υγείας, προσώπων με ειδικές ανάγκες και οικογένειας) και 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου-καθήκον κοινωνικής αλληλεγγύης) - τα συνταξιοδοτικά όργανα δεν έχουν τη νόμιμη ευχέρεια, όταν κρίνουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του υπαλλήλου, κατ' άσκηση παρεμπίπτοντος ελέγχου, να μεταβάλλουν το ουσιαστικό περιεχόμενο της υπηρεσιακής του κατάστασης.

Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το εθνικό σύστημα συνταξιοδότησης στο συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων του ΝΑΤΟ.

Αίτηση Αναθεώρησης – λόγοι αναθεώρησης - Έννοια νέων κρίσιμων εγγράφων – Έννοια τυπικού ελλείμματος – Περιορισμός καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Ανταποδοτικά δημοτικά τέλη – καταλογισμός αυτών – μη νόμιμη η πληρωμή δαπανών άσχετων με την υπηρεσία χάριν της οποίας τα τέλη αυτά εισπράχθησαν- έννοια τυπικού ελλείμματος - μείωση καταλογισμού με απευθείας εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Παράβολο εφέσεως - σύμφωνη με τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ερμηνεία - καταλογισμός με τη δικαστική απόφαση του μη καταβληθέντος παραβόλου. Δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος της διαθεσιμότητας, συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης λόγω τέλεσης των αδικημάτων της παθητικής δωροδοκίας και της παράβασης καθήκοντος - μη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και του δικαιώματος στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ).

Υπηρεσία στρατιωτικού που επανήλθε ως έφεδρος στην ενεργό υπηρεσία ύστερα από παραίτησή του προς ανακήρυξη αυτού ως υποψηφίου σε βουλευτικές εκλογές – η μη αναγνώρισή της ως συντάξιμης αντίκειται στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!