ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Οι πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων πάσχουν ακυρότητα, εφόσον δεν στηρίζονται σε νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του εσόδου. Ακύρωση προσβαλλόμενων πράξεων λόγω μη έκδοσης εκτελεστής πράξης με την οποία να προσδιορίζεται κατά ποσό και αιτία η απαίτηση του Δήμου για την επιστροφή των αχρεωτήτως ληφθεισών αποδοχών.

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Η μη περιέλευση ή τυχόν καθυστερημένη περιέλευση της ατομικής ειδοποιήσεως στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απωλέσει στάδιο δικαστικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτελέσεως, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του, οδηγεί σε ακύρωση της πράξης αυτής εκτελέσεως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός της μη περιέλευσης ή της μη έγκαιρης περιέλευσης σ’ αυτόν της ατομικής ειδοποίησης.

Πάγια δικονομική αρχή της άπαξ άσκησης των ένδικων βοηθημάτων. Δεύτερη ανακοπή κατά της ίδιας πράξης διοικητικής εκτέλεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός εάν η πρώτη απορρίφθηκε για τυπικό λόγο, οπότε η δεύτερη ασκείται παραδεκτώς, εφόσον δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την άσκησή της.

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου. Η επίδοση πράξεων της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης πριν από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατ’ αυτών, δεν ρυθμίζεται από τον ΚΔιοικΔικ , αλλά από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατά παραπομπή του άρθρου 84 παρ. 1 του ΚΕΔΕ. Άκυρη η έκθεση επίδοσης ή η θυροκόλληση της άνω έκθεσης κατάσχεσης, λόγω μη αναγραφής της πλήρους διεύθυνσης στην οποία διαμένει ο προς ον η επίδοση. Η παράλειψη αυτή δεν δύναται να καλυφθεί από διαθέσιμα στοιχεία ή αναφορές εκτός της έκθεσης επίδοσης ή πασίδηλα γεγονότα. Η τριακονθήμερη προθεσμία για άσκηση ανακοπής δεν εκκίνησε από τη θυροκόλληση της άκυρης κατά τα ως άνω έκθεσης επίδοσης, αλλά από την πλήρη γνώση της έκθεσης κατάσχεσης. Μειοψηφία.

Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης οφειλής. Δυνατότητα προβολής ισχυρισμού περί απόσβεσης απαίτησης λόγω καταβολής χρέους, εφόσον αποδεικνύεται άμεσα. Τέτοια άμεση απόδειξη αποτελεί και η ομολογία εξόφλησης εκ μέρους του επισπεύδοντος Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, ο σχετικός λόγος απόσβεσης της οφειλής συνιστά καταχρηστική ένσταση, λαμβανομένης υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, εφόσον τα πραγματικά περιστατικά που τον θεμελιώνουν προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου.

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου. Παραδεκτώς προβαλλόμενοι λόγοι ακύρωσης. Περιεχόμενο έκθεσης κατάσχεσης.

Aνακοπή - πράξη ταμειακής βεβαίωσης οφειλής – παραχρήμα απόδειξη απόσβεσης αυτής συνεπάγεται αυτεπάγγελτη ακύρωση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης από το Δικαστήριο. Απορρίπτεται σωρευόμενη έφεση λόγω καταβολής ελλιπούς παραβόλου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!