ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Δικαιοδοσία ΕλΣυν – καταλογιστική πράξη ερειδόμενη σε έννομη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μερών ως αντιδίκων σε δίκη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και εκδίδεται σε εκτέλεση απόφασης αυτών, δημιουργεί ιδιωτική διαφορά για την επίλυση της οποίας δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια.

 Δικαιοδοσία ΕλΣυν - Οι πράξεις παρακράτησης κατ΄ εφαρμογή του νέου μισθολογικού νόμου 4354/2015, με τις οποίες αναζητείται από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό η επιστροφή αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών, δεν αποτελούν πράξεις ελέγχου λογαριασμών, αλλά πράξεις που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποδοχών του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου και συνιστούν ως εκ τούτου διοικητικές διαφορές ουσίας  - παραπομπή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Υπόλογοι Δήμων - παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου -οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υποχρεούμενοι εκ του νόμου σε είσπραξη δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας από τους συνδρομητές τους και σε περαιτέρω απόδοσή τους στους οικείους δήμους, διαχειρίζονται δημοτικό χρήμα και αποκτούν την ιδιότητα του υπολόγου, η δε παράλειψη απόδοσης των ποσών δημιουργεί έλλειμμα καταλογιστέο σε αυτούς – δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για εκδίκαση των σχετικών διαφορών - προηγούμενη ακρόαση..

Οικονομικές ενισχύσεις ΕΛΓΑ. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι λαβόντες την ενίσχυση αναλαμβάνουν συμβατικώς, έναντι του ΕΛΓΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, συγκεκριμένες υποχρεώσεις αξιοποίησης της ενίσχυσης αυτής, υποκείμενοι σε έλεγχο και λογοδοσία και υποχρεούμενοι να επιστρέψουν το ποσό της ενίσχυσης σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, ως εκ τούτου, είναι δημόσιοι υπόλογοι.

Δημόσια Σύμβαση κυρωθείσα με νόμο. Δημιουργία ελλείμματος από μη νόμιμες πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών από την έκδοση απόφασης καταλογισμού, που συνιστά πράξη τακτοποίησης δημόσιου λογαριασμού, δεν περιορίζεται ούτε σε περίπτωση ρήτρας αποκλειστικής διαιτησίας. Ένδικα μέσα κατά διαιτητικής απόφασης. Δέσμευση Ελεγκτικού Συνεδρίου από το δεδικασμένο που απορρέει από διαιτητική απόφαση.

Απόφαση επιβολής προστίμου λόγω παραβίασης μακροχρόνιων υποχρεώσεων από υπαγωγή σε επενδυτικό νόμο (ν. 3299/2004). Έλλειψη δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παραπέμπει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

: Καταλογισμός ΜΚΟ με χρηματική συνδρομή για την υλοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ιδιότητα δημοσίου υπολόγου. Διαχείριση δημόσιου χρήματος βάσει σύμβασης. Παραβίαση αρχής αναλογικότητας. Μη δυνατότητα υπολογισμού τόκων υπερημερίας.

Χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανάλωση χρηματοδότησης σε διαφορετικούς από τους συμφωνηθέντες σκοπούς. Δημιουργία ελλείμματος. Καταλογισμός της ΜΚΟ, ως δημόσιου υπολόγου, από τον διατάκτη. Γεννάται δημοσιονομική διαφορά, που υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πολιτικός συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός) – Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. - µειώσεις άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, 1 του ν. 4051/2012, της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 – παθητική νοµιµοποίηση Ελληνικού

∆ηµοσίου (και) µετά την υπαγωγή των πολιτικών συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α. – 164/2015 και 1/2018 αποφάσεις Ειδικού ∆ικαστηρίου άρθρου 88 Συντάγµατος

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!