ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Προέχον κριτήριο για τον καθορισμό του διοικητικού χαρακτήρα μιας διαφοράς είναι να προέρχεται από τη δραστηριότητα δημοσίου φορέα ευρισκόμενου σε υπερέχουσα θέση έναντι των διοικουμένων για την εκπλήρωση δημόσιου σκοπού. Το δε κριτήριο της υποκείμενης σχέσης προκειμένου να καθορισθεί ο ιδιωτικός ή διοικητικός χαρακτήρας μιας διαφοράς στο πλαίσιο του Συντάγματος, το οποίο δίνει προτεραιότητα στη φύση της εξουσίας που ασκείται και όχι του δικαιώματος που προσβάλλεται, εφαρμόζεται επικουρικά, μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διοικητική πράξη ή παράλειψη προς θεραπεία δημόσιου σκοπού, αλλά ειδική έννομη σχέση. Η έκδοση από όργανο της εκτελεστικής λειτουργίας καταλογιστικής πράξης που κατατείνει στο δημόσιο σκοπό της τακτοποίησης λογαριασμού δημόσιας διαχείρισης, κατ΄ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, συγκεντρώνει όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις της διοικητικής διαφοράς, μη εφαρμοζομένου συνεπώς του κριτηρίου της υποκείμενης σχέσης. Καταλογισμός μέλους διοικητικού συμβουλίου δημοτικής επιχείρησης – αναιρεί την αναιρεσιβαλλόμενη και αναπέμπει στο Δεύτερο Τμήμα προκειμένου να εξετασθεί λόγος έφεσης περί μη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας

Ανακοπή του Δημοσίου κατά επιταγής προς πληρωμή εκτελεστού απογράφου απόφασης του πρώην ΙΙ Τμήματος. Ο ισχυρισμός του Δημοσίου ότι για το διάστημα από 11-6-2015 έως 12-5-2016 επήλθε, δυνάμει του άρθρου 33 ν. 4734/2020, απόσβεση της επιδικασθείσας αξίωσης ερειδόμενης στην υποπ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4073/2012, πρέπει να είναι συγκεκριμένος σε εξατομικευμένο επίπεδο και να αποδεικνύεται η σχετική καταβολή αμέσως, άλλως είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. Έννοια κατάχρησης δικαιώματος.

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Οι πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων πάσχουν ακυρότητα, εφόσον δεν στηρίζονται σε νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του εσόδου. Ακύρωση προσβαλλόμενων πράξεων λόγω μη έκδοσης εκτελεστής πράξης με την οποία να προσδιορίζεται κατά ποσό και αιτία η απαίτηση του Δήμου για την επιστροφή των αχρεωτήτως ληφθεισών αποδοχών.

Δικαιοδοσία ΕλΣυν – καταλογιστική πράξη ερειδόμενη σε έννομη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μερών ως αντιδίκων σε δίκη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και εκδίδεται σε εκτέλεση απόφασης αυτών, δημιουργεί ιδιωτική διαφορά για την επίλυση της οποίας δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια.

 Δικαιοδοσία ΕλΣυν - Οι πράξεις παρακράτησης κατ΄ εφαρμογή του νέου μισθολογικού νόμου 4354/2015, με τις οποίες αναζητείται από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό η επιστροφή αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών, δεν αποτελούν πράξεις ελέγχου λογαριασμών, αλλά πράξεις που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποδοχών του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου και συνιστούν ως εκ τούτου διοικητικές διαφορές ουσίας  - παραπομπή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Πολιτικός συνταξιούχος (πρώην δικαστικός λειτουργός). Δεν κωλύεται, εκ του άρθρου 60 παρ. 1 εδ. α΄ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 3075/2002, η διεκδίκηση αποζημίωσης, κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., λόγω παράνομης στέρησης συνταξιοδοτικής φύσης παροχής αναδρομικά για το πέραν της τριετίας από την έκδοση της οικείας συνταξιοδοτικής πράξης χρονικό διάστημα. Αρχή σταθερής αναλογίας. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί υποθέσεων δικαστών όταν τα σχετικά ζητήματα έχουν ήδη κριθεί από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος.

Υπόλογοι Δήμων - παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου -οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υποχρεούμενοι εκ του νόμου σε είσπραξη δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας από τους συνδρομητές τους και σε περαιτέρω απόδοσή τους στους οικείους δήμους, διαχειρίζονται δημοτικό χρήμα και αποκτούν την ιδιότητα του υπολόγου, η δε παράλειψη απόδοσης των ποσών δημιουργεί έλλειμμα καταλογιστέο σε αυτούς – δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για εκδίκαση των σχετικών διαφορών - προηγούμενη ακρόαση.

Στερείται αυτοτέλειας και είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη αγωγή αποζημίωσης που ασκήθηκε, κατά παράκαμψη της καθοριζόμενης διαδικασίας στο άρθρο 66 του (τότε ισχύοντος) Συνταξιοδοτικού Κώδικα, σε χρόνο προγενέστερο της 4ης.7.2006, ήτοι πριν προβλεφθεί η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οικονομικές ενισχύσεις ΕΛΓΑ. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι λαβόντες την ενίσχυση αναλαμβάνουν συμβατικώς, έναντι του ΕΛΓΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, συγκεκριμένες υποχρεώσεις αξιοποίησης της ενίσχυσης αυτής, υποκείμενοι σε έλεγχο και λογοδοσία και υποχρεούμενοι να επιστρέψουν το ποσό της ενίσχυσης σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, ως εκ τούτου, είναι δημόσιοι υπόλογοι.

Δημόσια Σύμβαση κυρωθείσα με νόμο. Δημιουργία ελλείμματος από μη νόμιμες πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών από την έκδοση απόφασης καταλογισμού, που συνιστά πράξη τακτοποίησης δημόσιου λογαριασμού, δεν περιορίζεται ούτε σε περίπτωση ρήτρας αποκλειστικής διαιτησίας. Ένδικα μέσα κατά διαιτητικής απόφασης. Δέσμευση Ελεγκτικού Συνεδρίου από το δεδικασμένο που απορρέει από διαιτητική απόφαση.

Απόφαση επιβολής προστίμου λόγω παραβίασης μακροχρόνιων υποχρεώσεων από υπαγωγή σε επενδυτικό νόμο (ν. 3299/2004). Έλλειψη δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παραπέμπει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

: Καταλογισμός ΜΚΟ με χρηματική συνδρομή για την υλοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ιδιότητα δημοσίου υπολόγου. Διαχείριση δημόσιου χρήματος βάσει σύμβασης. Παραβίαση αρχής αναλογικότητας. Μη δυνατότητα υπολογισμού τόκων υπερημερίας.

Χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανάλωση χρηματοδότησης σε διαφορετικούς από τους συμφωνηθέντες σκοπούς. Δημιουργία ελλείμματος. Καταλογισμός της ΜΚΟ, ως δημόσιου υπολόγου, από τον διατάκτη. Γεννάται δημοσιονομική διαφορά, που υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πολιτικός συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός) – Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. - µειώσεις άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, 1 του ν. 4051/2012, της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 – παθητική νοµιµοποίηση Ελληνικού

∆ηµοσίου (και) µετά την υπαγωγή των πολιτικών συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α. – 164/2015 και 1/2018 αποφάσεις Ειδικού ∆ικαστηρίου άρθρου 88 Συντάγµατος

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!