ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έννοια συνυπεύθυνου – βαριάς – ελαφράς αμέλειας. Προϋποθέσεις εφαρμογής απαλλακτικών διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 93 του ν. 4745/2020. Η απαλλαγή αφορά σε διαδικασίες καταλογισμού που δεν έχουν περατωθεί, αναφέρεται δε όχι μόνον στην πληρωμή του εντάλματος αλλά στις προηγηθείσες αυτής διαχειριστικές πράξεις. Εξαιρούνται της ευεργετικής διάταξης όσοι δολίως προκάλεσαν τη θεώρηση των οικείων ενταλμάτων καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε έλλειμμα από τα αρμόδια όργανα κατασταλτικού ελέγχου. Προϋποθέσεις δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από απαλλακτικό ποινικό βούλευμα. Τεκμήριο αθωότητας και αρχή ne bis in idem.

Απάντηση στα παραπεμφθέντα με την 1218/2021 απόφαση του Τετάρτου Τμήματος προδικαστικά ερωτήματα. Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 επέρχεται απόσβεση των αξιώσεων των πολιτικών συνταξιούχων που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016 και, κατά συνέπεια, οι σχετικές αγωγές στερούνται, κατά το μέρος αυτό, νομικής βάσης ανεξαρτήτως του χρόνου ασκήσεώς τους. Β) Εκφεύγει της εξουσίας της Ολομέλειας να αποφανθεί, με τη διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος, για νομικό ζήτημα που δεν αφορά την εκδικασθείσα από το Τμήμα υπόθεση.

Πολιτικός συνταξιούχος (ιατρός ΕΣΥ). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων περί ΕΑΣ, του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 και Β4 της παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012. Εν μέρει απόσβεση της αξίωσης Β3 βάσει του άρθρου 33 του ν. 4734/2020.  Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 244/2017, 1277/2018, 1388/2018, 1975/2021 Ολ. ΕλΣ).

Πολιτικός συνταξιούχος (πρώην ερευνητής Α΄ Δημόκριτου). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων περί ΕΑΣ, του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012. Εν μέρει απόσβεση της αξίωσης Β3 βάσει του άρθρου 33 του ν. 4734/2020.  Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 244/2017 και 1975/2021 Ολ. ΕλΣ).

Στέρηση σύνταξης δυνάμει των άρθρων 62 και 64 του ΚΠΣΣ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 62 περ. β΄ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα εφ’ όρου ζωής ολική στέρηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που επιβάλλεται αυτοδίκαια λόγω της αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα, συνιστά κύρωση η οποία δεν τελεί σε σχέση δίκαιης ισορροπίας προς τον επιδιωκόμενο με τη διάταξη αυτή σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ούτε τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με αυτόν. Το Δικαστήριο ακυρώνει την πράξη κανονισμού σύνταξης στη σύζυγο του εκκαλούντος χωρίς να υποχρεούται να ορίσει τον κανονισμό στον εκκαλούντα μειωμένης σύνταξης κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας (αντίθετη μειοψηφία).

Ανακοπή του Δημοσίου κατά επιταγής προς πληρωμή εκτελεστού απογράφου απόφασης του πρώην ΙΙ Τμήματος. Ο ισχυρισμός του Δημοσίου ότι για το διάστημα από 11-6-2015 έως 12-5-2016 επήλθε, δυνάμει του άρθρου 33 ν. 4734/2020, απόσβεση της επιδικασθείσας αξίωσης ερειδόμενης στην υποπ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4073/2012, πρέπει να είναι συγκεκριμένος σε εξατομικευμένο επίπεδο και να αποδεικνύεται η σχετική καταβολή αμέσως, άλλως είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. Έννοια κατάχρησης δικαιώματος.

Παραπομπή προδικαστικών ερωτημάτων στην Ολομέλεια : α) αν η κατ’ εξαίρεση θεσπισθείσα με τη διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 2 του ν. 4151/2013 ετήσια προθεσμία προσβολής της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης ενστάσεων, που κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού (29.4.2013) εκκρεμούσαν για εκδίκαση ενώπιον της καταργούμενης Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταλαμβάνει τις σιωπηρές απορρίψεις ενστάσεων που συντελέστηκαν - μετά πάροδο τριμήνου από την υποβολή τους - από 12.4.2012 και μετά, οπότε και ίσχυε η συντομότερη προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4002/2011, β) αν πραγματικά περιστατικά, όπως της κρινόμενης υπόθεσης, δικαιολογούν, κατ’ εφαρμογή των αρχών της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της αναλογικότητας, την κάμψη του πάγιου κανόνα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 169/2007), σύμφωνα με τον οποίο η συντάξιμη υπηρεσία του τακτικού υπαλλήλου υπολογίζεται από την ανάληψη της υπηρεσίας, εφόσον αυτή έλαβε χώρα μετά πάροδο τριάντα ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου αυτή να υπολογιστεί από την ως άνω δημοσίευση.

Καταλογισμός αποδοχών συνεπεία αναδρομικής ανάκλησης απόφασης διορισμού, λόγω πλαστότητας του απολυτηρίου τίτλου σπουδών. Προϋποθέσεις δέσμευσης Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Τεκμήριο αθωότητας. Δεν παραβιάζεται το εν λόγω τεκμήριο, αφού η άγνοια του εκκαλούντος περί της πλαστότητας του απολυτηρίου του δεν επιδρά στην υποχρέωση, που πηγάζει από τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, να καταλογιστεί ως αχρεωστήτως λαβών. Δεν επιβάλλεται, εν προκειμένω, η παρεμπίπτουσα εξέταση της ανακλητικής πράξης του διορισμού του καταλογισθέντος διαδίκου. Ακύρωση του καταλογισμού κατ’ εφαρμογή της κατ’ άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας.

Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση. Εν όψει της προέλευσης της περιουσίας της από τον ιδρύσαντα αυτήν Δήμο, του δημόσιου σκοπού που κατά νόμο επιτελεί αλλά και του πλήρους διοικητικού ελέγχου που ασκεί επί αυτής το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου, συνιστά υπηρεσία του Δήμου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και, συνεπώς, τα χρήματα που διαχειρίζεται προς εκπλήρωση δημόσιου σκοπού δεν κατέστησαν ιδιωτική περιουσία αυτής, αλλά διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως δημόσιο χρήμα και περιουσία δημόσιου φορέα. Επομένως, οι διαχειριστές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν την ιδιότητα του διαχειριστή υπολόγου και υπόκεινται σε καταλογισμό για τυχόν διαπιστούμενο έλλειμμα στη διαχείριση της Επιχείρησης οφειλόμενο σε ενέργειές τους. Απαλλαγή υπολόγου με ευθεία εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Πολιτικός συνταξιούχος (πρώην δικαστικός λειτουργός). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 και των άρθρων 13 και 14 του ιδίου, καθώς και του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 (κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας). Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 164/2015 και 1/2018 του Μισθοδικείου, 1388/2018 ΕλΣυνΟλ.). Αναφορικά με την παραγραφή των ένδικων αξιώσεων σημειώνεται ότι η απόφαση εξεδόθη πριν από την 1975/2021 Ολ. ΕλΣ.​

Στερείται αυτοτέλειας και είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη αγωγή αποζημίωσης που ασκήθηκε, κατά παράκαμψη της καθοριζόμενης διαδικασίας στο άρθρο 66 του (τότε ισχύοντος) Συνταξιοδοτικού Κώδικα, σε χρόνο προγενέστερο της 4ης.7.2006, ήτοι πριν προβλεφθεί η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μη νόμιμη η άρνηση της συνταξιοδοτικής διοίκησης να κανονίσει σύνταξη κατά μεταβίβαση στην εκκαλούσα ως διαζευγμένη άγαμη θυγατέρα του θανόντος πολιτικού συνταξιούχου πατρός της (πρώην εφημέριος). Όμως παρίσταται αλυσιτελής η αναπομπή της υπόθεσης στη διοίκηση καθότι η εκκαλούσα δεν πληρούσε κατά το χρόνο της επαγωγής το προβλεπόμενο από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, στην υπό κρίση περίπτωση, ηλικιακό όριο, προϋπόθεση που είναι αντικειμενική, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Τμήμα υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 ΕΣΔΑ.

Απόρριψη αιτήματος κανονισμού σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άγαμη θυγατέρα αποβιώσαντος πολιτικού υπαλλήλου. Ενόψει της σοβαρότητας του διακυβεύματος, και υπό το φως των άρθρων 3 και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 ΠΠΠ της Σύμβασης, η αιτούσα δύναται να αμφισβητήσει το ύψος του εισοδήματός της που προσδιορίστηκε από την συνταξιοδοτική διοίκηση τεκμαρτώς. Δεκτή η έφεση λόγω αοριστίας της αιτιολογίας ότι η εκκαλούσα διέθετε κατά το χρόνο της επαγωγής εισόδημα ανώτερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου.

Παύση καταλογισμού  - εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 67 ν. 4735/2020 – η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή οριστική παύση κάθε διαδικασίας καταλογισμού εις βάρος αιρετών και υπαλλήλων ο.τ.α., αφορά σε καταλογιστικές διαδικασίες που κατά το χρόνο ισχύος της παραμένουν εκκρεμείς και εν εξελίξει και όχι σε διαδικασίες ήδη περατωθείσες με την έκδοση και κοινοποίηση στους υπόχρεους της οικείας καταλογιστικής πράξης. Tεκμήριο αθωότητας. Δέσμευση από απαλλακτικό βούλευμα.

Μετ’ αναίρεση έφεση - το Δικαστήριο υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση, άλλως υποπίπτει στον αναιρετικό λόγο της παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (άρθρο 170 ν. 4700/2020). – Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για μείωση του καταλογισμού – κριτήρια -  βαθμός της δημοσιονομικής διακινδύνευσης που προκλήθηκε από τις ενέργειες του καταλογισθέντος.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα  - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης»  Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από δήμο λόγω ανάκλησης διορισμού – αρχή αναλογικότητας – δίκαιη ισορροπία - περιστάσεις που οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή του αχρεωστήτως λαβόντα - αποκλειστική αρμοδιότητα δημάρχου για καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών - προηγούμενη ακρόαση/λυσιτέλεια προβολής του λόγου σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από τη δημοσιονομική διοίκηση – αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας/μη εφαρμοστέα καθόσον ο καταλογισμός αποδοχών κατόπιν ανάκλησης διορισμού δεν αποτελεί  «κατηγορία ποινικής φύσης».

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Η μη περιέλευση ή τυχόν καθυστερημένη περιέλευση της ατομικής ειδοποιήσεως στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απωλέσει στάδιο δικαστικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτελέσεως, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του, οδηγεί σε ακύρωση της πράξης αυτής εκτελέσεως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός της μη περιέλευσης ή της μη έγκαιρης περιέλευσης σ’ αυτόν της ατομικής ειδοποίησης.

Αίτηση αναστολής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης ποσού που αντιστοιχεί σε οφειλόμενο παράβολο, που καταλογίστηκε σε βάρος του αιτούντος με απόφαση του Ι Τμήματος του Δικαστηρίου. Αδρανοποίηση του νόμιμου τίτλου με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, που δέχεται την ασκηθείσα αίτηση αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Ι Τμήματος. Υποχρέωση της Διοίκησης να απέχει από τη λήψη κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναστολής κατά της ταμειακής βεβαίωσης ως άνευ αντικειμένου.

Προϋποθέσεις υπαγωγής της αποζημιωτικής αγωγής στην εν Συμβουλίω διαδικασία - παθητική νομιμοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου - υπολογισμός αποζημίωσης λόγω μη υπαγωγής στις διατάξεις των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 στρατιωτικού συνταξιούχου, ο οποίος αποφοίτησε από Σχολή Υπαξιωματικών και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Ανθυπασπιστή - προδήλως αβάσιμο το αίτημα περί χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Αξιωματικοί της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, εφόσον μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών βάσει του άρθρου 10 του ν.589/1977, εξομοιώνονται με Αξιωματικούς πτυχιούχους ΑΕΙ κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.1 του ν.2838/2000.

Αποζημίωση στρατιωτικού συνταξιούχου ως παθόντος εν υπηρεσία - νομίμως αιτείται την αποκατάσταση της ζημίας που δεν θα είχε επέλθει εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη άρνηση των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου να κανονίσουν τη σύνταξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 περ. ε΄ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα - παθητική νομιμοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου - αλλεπάλληλες νομικώς πλημμελείς γνωματεύσεις της Ανώτατης της Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής  και κρίση του Δικαστηρίου επί ιατρικώς φύσης ζητημάτων σε συμφωνία με το άρθρο 20 του Συντάγματος - αντικείμενο της αγωγής οι ήδη γεγενημένες και εκκαθαρισμένες αξιώσεις.

Καταλογισμός δημάρχου – υπόλογος –έλλειμμα –νομιμοποίηση δαπανών - εξωταμειακή διαχείριση: έλλειμμα μη δυνάμενο να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των νομιμοποιητικών διατάξεων των άρθρων 26 του ν.3274/04  και 34 του ν.3801/09. Με τον καταλογισμό δεν παραβιάζεται το διατακτικό αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ούτε η αρχή ne bis in idem.

Ανάκληση π.δ/τος αποστρατείας στρατιωτικού συνταξιούχου, σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ. Ο εκτός της υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ανακαθορισμός της σύνταξής του με βάση τα νέα δεδομένα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Χρόνος έναρξης πληρωμής της επανακαθοριζόμενης σύνταξης. Άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 Συντάγματος, 6 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α. και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α.. 

Πολιτικός συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός) – Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. - µειώσεις άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, 1 του ν. 4051/2012, της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 – παθητική νοµιµοποίηση Ελληνικού ∆ηµοσίου (και) µετά την υπαγωγή των πολιτικών συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α. – 164/2015 και 1/2018 αποφάσεις Ειδικού ∆ικαστηρίου άρθρου 88 Συντάγµατος.

Υπόλογοι ΟΤΑ - Τεκμήριο αθωότητας – ο δημοσιονομικός δικαστής δεσμεύεται από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου όταν υπάρχει σύμπτωση των πραγματικών περιστατικών και της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης του ποινικού αδικήματος με εκείνα της αντίστοιχης δημοσιονομικής παράβασης – Δεν επεκτείνεται η ρυθμιστική ισχύς των νομιμοποιητικών διατάξεων των δαπανών ΟΤΑ πέραν του χρονικού πεδίου εφαρμογής τους κατ΄ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, λόγω του εξαιρετικού τους χαρακτήρα – μείωση καταλογισμού με απευθείας εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας – υποχρέωση συνεκτίμησης του χαρακτήρα του ελλείμματος και αθωωτικής ποινικής απόφασης για ορθό περιορισμό του καταλογισμού βάσει της άνω αρχής.

Αποστολή δικογράφου έφεσης μέσω ταχυδρομείου σε δημόσια αρχή. Απαράδεκτη η έφεση που δεν ασκείται με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ/τος 1225/1981, οι οποίες δεν αντίκεινται στο άρθρα 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. (μειοψηφία).

Μη νόμιμη η καταβολή δικηγορικής αμοιβής άνω του καθορισθέντος, με δικαστική απόφαση, ποσού. Μόνον οι υπόλογοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 105 του ν. 4129/2013 και όχι οι αχρεωστήτως λαβόντες - δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, καθόσον οι περιπτώσεις δεν είναι όμοιες.

Tυπικό έλλειμμα – συνευθυνόμενος - διενέργεια πληρωμών δήμων βάσει ειδικών εντολών χωρίς έκδοση ΧΕ-  τυπικό έλλειμμα, για το οποίο ευθύνεται ο Δήμαρχος ως συνευθυνόμενος, αφού, αν και μεταβίβασε τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλο όργανο, παραμένει γενικώς εποπτεύων των υπηρεσιών του δήμου - προϋποθέσεις δεσμευτικής ισχύος αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου - υποχρέωση συνεκτίμησης αυτής - μείωση του καταλογισμού πέραν του 1/10 που ορίζεται στο νόμο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Απαράδεκτη λόγω αοριστίας η αγωγή εάν δεν προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής απαίτησης ως αντικείμενο της διαφοράς στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο. Η έλλειψη δεν θεραπεύεται με το υπόμνημα. Ο χαρακτηρισμός της ένδικης αγωγής ως αόριστης δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.  

Μέλη Δ.Σ. δημοτικής επιχείρησης φέρουν ευθύνη υπολόγου για αποδοχές παρανόμως προσληφθέντος προσωπικού – αρχή  ne bis in idem – κριτήρια engel – ο καταλογισμός των ως άνω αποδοχών δεν έχει ποινικό χαρακτήρα – αρχή προηγούμενης ακρόασης.

Μη νόμιμη άσκηση έφεσης με αποστολή δικογράφου στη γραμματεία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών δεν αποτελεί παραδεκτό τρόπο κατάθεσης αυτού (μειοψηφία) Η θέσπιση διαδικαστικών προϋποθέσεων δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α.

Άρθρο 58 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα. Περιορισμός της πολυθεσίας και της πολυαπασχόλησης στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα. Ως τέτοιος νοείται ο δημόσιος τομέας που προσδιορίζεται με τα κριτήρια του άρθρου 1 παρ. 6 του  ν. 1256/1982 (όπως αυτό ίσχυε προ της επαναοριοθέτησης του δημόσιου τομέα με τον ν. 1892/1990), η συνδρομή των οποίων πρέπει να επαληθεύεται όχι μόνο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 1256/1982 αλλά και κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Άρθρο 60 Συνταξιοδοτικού Κώδικα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσέβαλε με έφεση την τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη ένστασης ενώπιον της ΕΕΠΚΣ αλλά επέλεξε να αναμείνει την έκδοση ρητής απόφασης, τα οικονομικά αποτελέσματα της κανονιζόμενης ή αναπροσαρμοζόμενης με την απόφαση του Δικαστηρίου σύνταξης εκτείνονται μέχρι τρία έτη αναδρομικώς από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε η ακυρούμενη ρητή απόφαση της Επιτροπής.

Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης - η διαπίστωση της παραβίασης του δικαιώµατος του αιτούντος σε ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης αποτελεί εν προκειµένω επαρκή επανόρθωση της ηθικής βλάβης αυτού.

Μη υπολογισµός ως συντάξιµου του χρόνου κατά τον οποίο ο εκκαλών είχε τεθεί σε διαθεσιµότητα, οφειλόµενη σε πειθαρχικό παράπτωµα που οδήγησε στην απόταξή του. Τεκµήριο αθωότητας (άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣ∆Α).  

Δεδικασμένο – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις - Η Διοίκηση, σε περίπτωση καταβολής χρηματικών απαιτήσεων δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, δεν δύναται να εκτιμήσει εκ νέου ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της εν λόγω απόφασης και, βάσει αυτής της εκτίμησης, να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη.

Παράβολο εφέσεως - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία - καταλογισµός µε τη δικαστική απόφαση του µη καταβληθέντος παραβόλου. ∆εν είναι συντάξιµος ο χρόνος της διαθεσιµότητας, συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης λόγω τέλεσης των αδικηµάτων της παθητικής δωροδοκίας και της παράβασης καθήκοντος - µη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του δικαιώµατος στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α).

Τεκµήριο κοινοποίησης των συνταξιοδοτικών πράξεων - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία. Απαράδεκτο το αίτηµα που υποβάλλεται το πρώτον µε την έφεση. Η απόρριψη συνταξιοδοτικού αιτήµατος λόγω µη συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων δεν συνιστά επιβολή ποινής κατά την έννοια των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α και 4 του Έβδοµου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α και δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής.  

Άρθρο 60 Συνταξιοδοτικού Κώδικα. Ως αφετηρία της τριετούς αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων της συνταξιοδοτικής πράξης λογίζεται η ημέρα έκδοσης της πράξης με την οποία απορρίφθηκε η σχετικώς υποβληθείσα αίτηση του συνταξιούχου.

Κατά µεταβίβαση σύνταξη άγαµης θυγατέρας αποβιώσαντος στρατιωτικού συνταξιούχου - τεκµαρτό εισόδηµα (περίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3865/2010). Εφαρµογή των άρθρων 6 παρ.1 της ΕΣ∆Α, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 αυτής και το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. Μειοψηφία.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!