Απόφαση 1094/2023 Ελάσσονος Ολομέλειας, Προσυμβατικός έλεγχος

2023-08-31 00:00:00

Προσφυγή αναθεώρησης.Προμήθεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστημάτων επιτήρησης (καμερών σώματος και οχημάτων) για τη λήψη και την καταγραφή εικόνας και ήχου σε δημόσιους χώρους. Μη νομίμως προσέφυγε η αναθέτουσα αρχή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον δεν συνέτρεχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο κατεπείγουσες ανάγκες συνδεόμενες αιτιωδώς με απρόβλεπτα γεγονότα, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016. Περαιτέρω, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς ο προϋπολογισμός της ελεγχόμενης σύμβασης, όπως απαιτείται όχι μόνον χάριν του ανταγωνισμού και της υποβολής εκ μέρους των διαγωνιζομένων ρεαλιστικών προσφορών, αλλά και χάριν της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Απορρίπτει προσφυγή αναθεώρησης. Απόφαση 1094/2023

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!