ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Έννοµο συµφέρον: δεν υφίσταται σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας ανάθεσης της σύµβασης εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου κρίνεται µε βάση τον νόµο που ισχύει κατά τον χρόνο άσκησης του οικείου κατά περίπτωση ένδικου βοηθήµατος ή µέσου, και όχι εκείνον που ισχύει κατά τον χρόνο συζήτησής του (µειοψηφία). 

Παράβολο εφέσεως - σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ερµηνεία - καταλογισµός µε τη δικαστική απόφαση του µη καταβληθέντος παραβόλου. ∆εν είναι συντάξιµος ο χρόνος της διαθεσιµότητας, συνεπεία επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης λόγω τέλεσης των αδικηµάτων της παθητικής δωροδοκίας και της παράβασης καθήκοντος - µη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του δικαιώµατος στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α). 

Aνακοπή - πράξη ταμειακής βεβαίωσης οφειλής – παραχρήμα απόδειξη απόσβεσης αυτής συνεπάγεται αυτεπάγγελτη ακύρωση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης από το Δικαστήριο. Απορρίπτεται σωρευόμενη έφεση λόγω καταβολής ελλιπούς παραβόλου.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!