ΑΡΘΡΟ 95 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Η μη περιέλευση ή τυχόν καθυστερημένη περιέλευση της ατομικής ειδοποιήσεως στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απωλέσει στάδιο δικαστικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτελέσεως, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του, οδηγεί σε ακύρωση της πράξης αυτής εκτελέσεως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός της μη περιέλευσης ή της μη έγκαιρης περιέλευσης σ’ αυτόν της ατομικής ειδοποίησης.

Αίτηση αναστολής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης ποσού που αντιστοιχεί σε οφειλόμενο παράβολο, που καταλογίστηκε σε βάρος του αιτούντος με απόφαση του Ι Τμήματος του Δικαστηρίου. Αδρανοποίηση του νόμιμου τίτλου με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, που δέχεται την ασκηθείσα αίτηση αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Ι Τμήματος. Υποχρέωση της Διοίκησης να απέχει από τη λήψη κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναστολής κατά της ταμειακής βεβαίωσης ως άνευ αντικειμένου.

Το άρθρο 60 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 1 του Συντάγματος δεν κωλύει χρονικά την πλήρη συνταξιοδοτική αποκατάσταση των στρατιωτικών που έχουν ήδη αποκατασταθεί διοικητικώς σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση.

Προϋποθέσεις υπαγωγής της αποζημιωτικής αγωγής στην εν Συμβουλίω διαδικασία - παθητική νομιμοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου - υπολογισμός αποζημίωσης λόγω μη υπαγωγής στις διατάξεις των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 στρατιωτικού συνταξιούχου, ο οποίος αποφοίτησε από Σχολή Υπαξιωματικών και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Ανθυπασπιστή - προδήλως αβάσιμο το αίτημα περί χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Ανάκληση π.δ/τος αποστρατείας στρατιωτικού συνταξιούχου, σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ. Ο εκτός της υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ανακαθορισμός της σύνταξής του με βάση τα νέα δεδομένα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Χρόνος έναρξης πληρωμής της επανακαθοριζόμενης σύνταξης. Άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 Συντάγματος, 6 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α. και 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α

Δεδικασμένο – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις - Η Διοίκηση, σε περίπτωση καταβολής χρηματικών απαιτήσεων δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, δεν δύναται να εκτιμήσει εκ νέου ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της εν λόγω απόφασης και, βάσει αυτής της εκτίμησης, να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!