ΑΠΟΦΑΣΗ 1882/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2020-02-18 00:00:00

Η συνταχθείσα, μετά την έκδοση καταλογιστικής πράξης, πορισματική έκθεση με ταυτόσημο περιεχόμενο της προηγηθείσας πρόσκλησης για αναπλήρωση ελλείμματος, δεν ασκεί επιρροή στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Έννοια σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταλογιστικής πράξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1882/2019

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!