ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση τoυ έργου «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (CPV 50710000-5) του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) με ΦΠΑ».

30/12/2019

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!