1498/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Συνεκδίκαση προσφυγών ανάκλησης. Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Αντικείμενο σχεδίου σύμβασης: Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με παράλληλη συντήρηση και επισκευή. Πλημμέλεια ότι δεν συντρέχουν  οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 1 περιπτ. β΄του ν. 4412/2016 για την επιτρεπτή τροποποίηση της αρχικής σύμβασης. Κρίση του Τμήματος ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου διότι: α) θεμελιώνεται πλήρως και επαρκώς η αναγκαιότητα της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου της αρχικής, β) λόγοι εναλλαξιμότητας και διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού επιτάσσουν την ανάθεσή της στον αρχικό ανάδοχο, ενώ η ανάθεσή της σε άλλον ανάδοχο καθίσταται οικονομικά ασύμφορη και γ ) ο προϋπολογισμός της δεν υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της αρχικής, δεδομένου ότι , η Αναθέτουσα Αρχή επέλεξε, κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, να συμπεριλάβει τα προς προμήθεια είδη σε ενιαίο, με άλλα είδη της αυτής διακήρυξης και του ίδιου οικονομικού φορέα, σχέδιο σύμβασης και κατά συνέπεια το ποσοστό της τροποποιητικής υπολογίζεται επί της ενιαίας σύμβασης και όχι επί μέρους μόνο αυτής. Δέχεται τις συνεκδικαζόμενες προσφυγές.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!