1421/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία, συντήρηση, παρακολούθηση και φύλαξη των δομών της επαναδημιουργίας λίμνης. Ερμηνεία άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Η ανάθεση της σύμβασης πραγματοποιείται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται, είτε αποκλειστικώς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ή του κόστους (προσέγγιση αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος), είτε βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής, κατά τρόπο περιοριστικό, χωρίς οι αναθέτουσες αρχές να έχουν ευχέρεια απόκλισης από τις σχετικές ρυθμίσεις και επιλογής διαφορετικού συστήματος. Η θέσπιση  συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με τη σπουδαιότητα του κάθε τμήματος της σύμβασης δεν συνιστά κριτήριο ανάθεσης προβλεπόμενο στο ως άνω άρθρο. Απορρίπτει την προσφυγή

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!