1399/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων και Υποέργων Διαχείρισης των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Όροι της διακήρυξης για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων. Η απαίτηση εκτέλεσης πέντε (5) τουλάχιστον συναφών συμβάσεων κατά την τελευταία τριετία, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, οι τρεις (3) εκ των οποίων απαιτείται να έχουν παρασχεθεί σε φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενόψει του μεγέθους και του βαθμού δυσκολίας εκτέλεσης της ελεγχόμενης σύμβασης, δεν υπερβαίνει το όριο της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Η ασάφεια του όρου περί συγκρότησης ομάδας υλοποίησης της σύμβασης από τον ανάδοχο, αποτελούμενης από πέντε (5) άτομα, ενώ οι ζητούμενες ειδικότητες των ατόμων αυτών είναι τρεις (3), αίρεται, διότι, το συμβατικό αντικείμενο διακρίνεται σε τρεις (3) κατηγορίες υπηρεσιών, όσες και οι ζητούμενες ειδικότητες. Σε κάθε περίπτωση, δεν επηρεάστηκε από την πρόβλεψη του τελευταίου όρου η αντικειμενική ακεραιότητα του διαγωνισμού και η σχετική πλημμέλεια κρίνεται μη ουσιώδης . Δέχεται την προσφυγή (μειοψ).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!