Απόφαση 1362/2022 Mείζονος Ολομέλειας, Προσυμβατικός έλεγχος

2022-09-15 00:00:00

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσκομιζόμενες ένορκες βεβαιώσεις αντί των μη προσκομισθέντων κατά την υποβολή της προσφοράς πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των οικονομικών φορέων. Και τούτο διότι οι ως άνω ένορκες βεβαιώσεις έχουν παρόμοια αποδεικτική ισχύ με την ενσωματούμενη στο ΕΕΕΣ υπεύθυνη δήλωση η οποία λειτουργεί ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις λόγω των οποίων μπορούν να αποκλεισθούν από τον διαγωνισμό, αλλά δεν καταργεί την προβλεπόμενη από τον νόμο και τη διακήρυξη υποχρέωση του οικονομικού φορέα που αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος να αποδείξει με την προσκόμιση των οικείων πιστοποιητικών τη μη συνδρομή του λόγου, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, μεταθέτοντας απλά το χρονικό σημείο προσκόμισης των σχετικών, αναγόμενων στον χρόνο υποβολής της προσφοράς, αποδεικτικών στοιχείων  Απόφαση 1362/2022

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!