Απόφαση 545/2022

2022-04-20 00:00:00

Δημοσιονομικές Διορθώσεις. Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ

Δημοσιονομική διόρθωση σε βάρος επιχείρησης λόγω μη τήρησης της υποχρέωση περί μη μεταβίβασης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Ερμηνεία του παράγωγου ενωσιακού δικαίου υπό το πρίσμα διατάξεων του ΧΘΔΕΕ σε συνδυασμό με την ΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό παραπέμπονται τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ : α) Αποτελεί άνευ ετέρου η πώληση της ενισχυθείσας επιχείρησης τόσο ουσιώδη τροποποίηση των όρων πραγματοποίησης της επένδυσης, ώστε να δικαιολογείται εθνική ρύθμιση με την οποία θεσπίζεται απόλυτη και για μακρό χρονικό διάστημα απαγόρευση μεταβίβασης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επί ποινή ολικής ή μερικής ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής στην ενίσχυση, και επιστροφής του συνόλου ή μέρους της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης; β) Έχουν οι εφαρμοζόμενες εν προκειμένω διατάξεις των Κανονισμών την έννοια ότι δεν αποτελεί παρατυπία η πώληση των πάγιων στοιχείων και της ίδιας της ενισχυόμενης επιχείρησης, που συντελείται στο πλαίσιο συμφωνίας των μετόχων της για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, εφόσον δεν μεταβάλλονται οι όροι υλοποίησης της επένδυσης και η μεταβίβαση χωρεί υπό νομικό καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου μεταβιβάζων και αποκτών ευθύνονται εις ολόκληρον για τα χρέη και τις υφιστάμενες κατά τον χρόνο της μεταβίβασης ενοχές; γ) Ο ΧΘΔΔ/ΕΕ και η ΕΣΔΑ επιβάλλουν όπως τα μέτρα της δημοσιονομικής διόρθωσης και της ανάκτησης της ενίσχυσης τελούν σε δίκαιη ισορροπία με το δικαίωμα προστασίας της «περιουσίας» του λήπτη της ενίσχυσης, άγοντας σε μερική ή και πλήρη απαλλαγή αυτού, ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι επήλθε σημαντική τροποποίηση στην ενισχυθείσα δράση ή αδικαιολόγητο πλεονέκτημα κατά τη μεταβίβαση αυτής;  Απόφαση 545/2022

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!