Απόφαση 380/2022 Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-04-07 00:00:00

Προσυμβατικός έλεγχος, άρση αμφιβολίας.

Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας - μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης - και της Διεθνούς Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης για τη βελτιστοποίηση του δικαστικού χάρτη και την εισαγωγή ενός πλαισίου ανταμοιβής βάσει απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων . Άρση αμφιβολίας ως προς α) την έννοια της συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης κατά τις διατάξεις  των άρθρων 324 παρ. 3 του ν. 4700/2020, β) την έννοια του οικονομικού φορέα και κατ’ επέκταση της δημόσιας σύμβασης των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 περ. 5 και περ. 11 του  ν. 4412/2016 και γ) την έννοια των συμβάσεων που εμπίπτουν στην εξαίρεση 9 παρ. 1 περ. β΄ του (ίδιου) ν. 4412/2016.

Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμβάσεις δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 324 ν. 4700/2020 (αυξημένο χρηματικό όριο των 5.000.000 ευρώ των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων για την υπαγωγή τους στον έλεγχο) αλλά υπάγονται στον γενικό κανόνα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 διότι η εξαίρεση που εισάγεται από τα όρια των παραγράφων 1 και 2 είναι στενά ερμηνευτέα. Κάθε συμβατικής φύσης συναλλαγή μεγάλης οικονομικής αξίας του Κράτους και των λοιπών δημόσιων φορέων, που δεν εξαιρείται δυνάμει του άρθρου 325 του ν. 4700/2020, υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου ανεξαρτήτως του όρου που χρησιμοποίησαν οι συναλλασσόμενοι για να την χαρακτηρίσουν, εφόσον συνεπάγεται εκταμίευση δημοσίου χρήματος, έστω και προερχόμενου από ενωσιακούς πόρους, και εφόσον η εκταμίευση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσης. Η κρινόμενη συμφωνία αποτελεί «σύμβαση», κατά την έννοια του άρθρου 324 παρ. 1 του ν. 4700/2020 - ανεξάρτητα αν συνάπτεται με διεθνή οργανισμό που δεν ενεργεί ως εμπορικός φορέας- και υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Διεθνής Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης είναι διεθνής οργανισμός με νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, η υπό σύναψη σύμβαση διέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει ο συγκεκριμένος διεθνής οργανισμός για τη σύναψη και υλοποίησή της και  βρίσκεται εκτός του ενωσιακού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπως προδιαγράφεται, πλην άλλων,  με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ  και τον ν. 4412/2016. Απόφαση 380/2022 Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!