Απόφαση 0520/2022

2022-03-28 00:00:00

Αίτηση άρσης αμφιβολίας Κλιμακίου - Κατά τον έλεγχο κυρωθέντος με νόμο σχεδίου σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι που οδήγησαν εξαιρετικώς στη νομοθετική κύρωση  - Ουσιώδης πλημμέλεια διακωλυτική της υπογραφής σύμβασης. Στοιχειοθετείται αυτή επί παραβάσεων της προσβάσιμης και προβλέψιμης κείμενης νομοθεσίας την οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα ελεγχόμενα όργανα, όχι όμως επί αυτοτελούς παράβασης αρχών του δικαίου, ερήμην της κείμενης νομοθεσίας – Εφαρμογή Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση δεν αναλαμβάνει ευθύνες για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών μελών της. Το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο δεν μπορεί να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να εμποδίζει ένα κράτος μέλος, ευρισκόμενο προ της αδήριτης εθνικής ανάγκης να προστατεύσει τα σύνορά του, να υπογράψει σύμβαση επείγουσας προμήθειας αμυντικού υλικού, αναλαμβάνοντας την κυβερνητικής φύσης ευθύνη, στην οποία συμμετέσχε και ο εθνικός νομοθέτης κυρώνοντας τους όρους της σύμβασης, να παρεκκλίνει από ενωσιακό κανόνα γενικής εφαρμογής ως προς την έγκαιρη προσκόμιση δικαιολογητικών, περί την τήρηση του οποίου και το ίδιο το ενωσιακό δίκαιο επιτρέπει εξαιρέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας – Αρχή της ταχείας διεξαγωγής του ελέγχου. Βάσει αυτής και δεδομένου του ότι ο έλεγχος από το παραπέμψαν Κλιμάκιο έχει ολοκληρωθεί και ότι η αμφιβολία στερείται αντικειμένου, η Ολομέλεια διακρατεί την υπόθεση και εκδίδει απόφαση

Απόφαση  0520/2022

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!