ΑΠΟΦΑΣΗ 17041/2021 Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
28/03/2022

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο τη μεταβίβαση αρμοδιότητας. Υπηρεσίες μεταφοράς αποβλήτων. Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, κατ’ επίκληση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4412/2016. Σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!