Απόφαση 2121/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-02-11 00:00:00

Καταλογισμός ελεγκτή λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ. Οι υπάλληλοι της ΔΟΥ που υπηρετούν στο Τμήμα ΦΠΑ διαπιστώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής του ΦΠΑ μέσω της διενέργειας ελέγχου που διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις, στην έκδοση της εντολής ελέγχου, στην εκτέλεση του ελέγχου αυτού και τέλος στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων του εν όψει της δοθείσας εντολής, τα εμπλεκόμενα δε πρόσωπα φέρουν και ευθύνη προσήκουσα του είδους της συμμετοχής τους στην εν λόγω διαδικασία. Περαιτέρω, η αρχή της αναλογικότητας λαμβάνεται υπόψη για την ερμηνεία και εφαρμογή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου και εφαρμόζεται στους κάθε είδους περιορισμούς που μπορεί να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου, ο δε καταλογισμός δεν συνδέεται αναγκαίως και αρρήκτως με το ύψος του διαπιστωθέντος ελλείμματος και τον διαδραμόντα μέχρι τον καταλογισμό του χρόνο, αλλά απαιτείται να τηρείται μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αφενός του σκοπού δημοσίου συμφέροντος της αποκατάστασης της δημόσιας διαχείρισης και αφετέρου της προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του καταλογιζομένου, ώστε να μην υφίσταται δυσανάλογη και υπερβολική επιβάρυνση.  Το δικάσαν Τμήμα όφειλε, στο πλαίσιο της έρευνας των προβαλλομένων λόγων έφεσης, να προβεί ειδικώς και σε έλεγχο, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, αν ο επιβληθείς καταλογισμός, τόσο κατά το ποσό του ελλείμματος όσο και κατά το ποσό των επιβληθεισών προσαυξήσεων,  τελεί σε εύλογη σχέση αναλογίας με τις κρίσιμες για τον προσδιορισμό του ύψους του παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη πρόσφορα προς τούτο κριτήρια. Μειοψηφία. Αναιρεί την απόφαση του Τμήματος, κρατεί και δικάζει κατ’ ουσίαν την έφεση, μεταρρυθμίζει εν μέρει την καταλογιστική απόφαση. Απόφαση 2121/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!