Απόφαση 1981/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-02-08 00:00:00

Δημοσιονομική διόρθωση. Η καταβολή της ενίσχυσης από τους τελικούς δικαιούχους στους τελικούς αποδέκτες διενεργείται μετά την απόδειξη ότι οι λήπτες αυτής διενήργησαν πράγματι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες προσκομίζονται τιμολόγια ή ισοδύναμης αξίας λογιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση λήψης μη νόμιμης ενίσχυσης από τον τελικό αποδέκτη που διέπραξε παρατυπία, αυτός καταλογίζεται πάντοτε προκειμένου να επιτευχθεί η αφαίρεση του αδικαιολογήτως κτηθέντος οφέλους και η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη υπαιτιότητάς του. Αν ο τελικός δικαιούχος, που ασκεί τις αρμοδιότητες εθνικής αρχής σε τοπικό επίπεδο και έχει την ευθύνη, βάσει της οικείας σύμβασης, για την παρακολούθηση του τοπικού προγράμματος ενήργησε υπαιτίως κατά τρόπο αντίθετο στα ανατεθέντα σε αυτήν καθήκοντα, συμπράττοντας ή μη αποτρέποντας την παρατυπία, συγκαταλογίζεται με τον τελικό αποδέκτη, ώστε η ανάκτηση του οικείου ποσού να λαμβάνει χώρα σε βάρος αμφοτέρων. Δεν επιτρέπεται όμως ο αυτοτελής καταλογισμός του, διότι δεν διατηρεί στην περιουσιακή του σφαίρα το αδικαιολογήτως κτηθέν όφελος. Απόφαση 1981/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!