Απόφαση 1975/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-01-13 00:00:00

Επίλυση των προδικαστικών ερωτημάτων της 957/2021 απόφασης του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νομικό ζήτημα που έχει επιλυθεί από τη διοικητική ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 91 ν. 4129/2013 πρότυπη διαδικασία επί ενστάσεων, δεν χρήζει εκ νέου επίλυσής, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος, από τη δικαιοδοτική ολομέλεια του Δικαστηρίου. - Το θέμα της συμβατότητας των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 4051/2012  με το Σύνταγμα και το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της  ΕΣΔΑ έχει ήδη απαντηθεί με τα πρακτικά της 10ης Γενικής Συνεδριάσεως της 3.6.2015 και της 5ης Γενικής Συνεδριάσεως της 29.3.2017 της διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντίστοιχα, με τα οποία κρίθηκε ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εγείρουν θέματα συμβατότητας με το Σύνταγμα και το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της  ΕΣΔΑ.- Κριτήρια με τα οποία εξετάζεται η τήρηση της δέουσας εύλογης αναλογίας μεταξύ αποδοχών ενεργείας και σύνταξης. - Η εξέταση προδικαστικού ερωτήματος που υποβάλλεται στην Ολομέλεια προϋποθέτει αυτό να παρίσταται λυσιτελές για την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς.- Αξιώσεις από παράνομο κανονισμό σύνταξης υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Όταν η σύνταξη έχει νομίμως κανονισθεί και εντούτοις, λόγω της νομικώς πλημμελούς εκκαθάρισής της, ακόμη και αναγομένης στην εφαρμογή αντισυνταγματικού νόμου, η συνταξιοδοτική παροχή δεν καταβάλλεται, η απαίτηση του συνταξιούχου υπόκειται σε διετή παραγραφή. - Οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου από την περικοπή που υπέστησαν οι πληρωτέες σε αυτούς συντάξεις, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, υπόκεινται στη διετή παραγραφή της παραγράφου 5 του άρθρου 140 του ν. 4270/2020. - Οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου από την ίδια αιτία που ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016 αποσβένονται με την αναγνώριση, με το άρθρο 33 του ν. 4734/2020, της υποχρεώσεως επιστροφής σε αυτούς των αντίστοιχων ποσών, ακόμη και αν αξιώσεις αυτές εκκρεμούσαν σε δίκη, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.- Η πρόβλεψη με τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 της άτοκης επιστροφής των οφειλομένων στους συνταξιούχους ποσών, δεν διαταράσσει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και της απαιτήσεως σεβασμού της περιουσίας των συνταξιούχων. - Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, ως βάση υπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων κατά την 31.12.2014 νοούνται οι συντάξεις στο ύψος που ανέρχονταν κατά την ως άνω ημερομηνία, ανεξάρτητα από τη συνταγματικότητα των περικοπών που είχαν υποστεί οι συντάξεις, υπό την ισχύ δε του ν. 4387/2016, το ύψος των συντάξεων, με τον συνυπολογισμό των εν λόγω περικοπών, είναι συμβατό με υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, ανταποκρινόμενο και στις απαιτήσεις της εύλογης αναλογίας. Απόφαση 1975/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!