Απόφαση 0333/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-01-05 00:00:00

Δημοσιονομική διόρθωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση μιας πράξης στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος αποτελεί και η τήρηση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τη σύναψη των απαραίτητων για την εκτέλεση της πράξης δημοσίων συμβάσεων. Η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης προϋποθέτει ότι η αρχική σύμβαση έχει ήδη εκτελεστεί (βλ. α. 25 π.δ. 60/2007 και α. 2 ν. 2286/1995). Μειοψηφία. Αβασίμως προβάλλεται ισχυρισμός περί συνδρομής συγγνωστής πλάνης στο πλαίσιο δημοσιονομικής διόρθωσης, η οποία  ερείδεται σε αντικειμενικά μόνο δεδομένα. Απορρίπτει. Απόφαση 333/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!