Απόφαση 505/2021 της Ολομέλειας ΕλΣυν

2021-04-13 00:00:00

Το Τμήμα, επιλαμβανόμενο προσφυγής ανάκλησης, περιορίζεται στην εξέταση των προβαλλόμενων λόγων, ελέγχει δε αυτεπαγγέλτως μόνο λόγους που άπτονται ζητημάτων δημοσίας τάξεως. Όρος διακήρυξης, με τον οποίο απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος να εκτελεί μια τουλάχιστον αντίστοιχου μεγέθους σύμβαση με τη σύμβαση που προκηρύσσεται, σε συνδυασμό με όρο περί προτίμησης  υποψηφίων με εμπειρία, επί του αντικειμένου της προκηρυσσόμενης σύμβασης, μέχρι 20ετίας, χωρίς το τελευταίο προσόν να αιτιολογείται επαρκώς από τις συνθήκες της αγοράς ή τις ιδιάζουσες ανάγκες της αναθέτουσας, παραβιάζουν την αντικειμενική ακεραιότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνιστούν ουσιώδη πλημμέλεια αυτής. Αντίθετη μειοψηφία. Η μη ανάδειξη πλημμελειών στο πλαίσιο έτερης διαγωνιστικής διαδικασίας από τους σχηματισμούς του Δικαστηρίου που διενεργούν προσυμβατικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του ότι δεν συνιστά κρίση δεσμευτική για μελλοντικές υποθέσεις, δεν μπορεί να θεραπεύσει ουσιώδεις πλημμέλειες της κρινόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, κατ’ επίκληση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Η ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών σίτισης δεν αναιρεί την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να τηρεί τους κανόνες ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων. 0505/2021.pdf

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!