Απόφαση 2140/2020 OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελ. Συν.

2021-03-17 00:00:00

H  απόφαση περί αποκλεισμού χρήζει αιτιολογίας, ενώ η έστω και σιωπηρή κρίση της αναθέτουσας περί μη αποκλεισμού δύναται να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Στους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού και η σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της. Η συνοπτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης στα επί μέρους κριτήρια απαιτείται τόσο στην υποβολή μίας και μόνο τεχνικής προσφοράς, όσο και στην περίπτωση που η τεχνική προσφορά βαθμολογείται ως προς κάθε επιμέρους κριτήριο με βαθμό 100 (μειοψ.). Η απλή αριθμητική παράθεση βαθμών άνευ λεκτικής διατύπωσης δεν συνιστά ειδική κρίση και δεν αρκεί.  2140/2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!