Απόφαση 1350/2020 του IV Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
02/02/2021

 Μετ’ αναίρεση δίκη εφέσεως κατά καταλογιστικής πράξης. Παραδεκτό άσκησης προσθέτων λόγων στη μετ’ αναίρεση δίκη. Αναιρετική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναπομπή της υπόθεσης στο Τμήμα προκειμένου να ερευνηθεί η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009. Δέσμευση από αναιρετική απόφαση. Το Τμήμα, κατ’ εφαρμογή της άνω διάταξης, συνεκτιμώντας, βάσει των νομικών και πραγματικών παραδοχών προγενέστερης απόφασης του, η οποία ως προς αυτές κατέστη αμετάκλητη, την έκταση και τη βαρύτητα των παραβάσεων στις οποίες υπέπεσε ο εκκαλών, με την ιδιότητά του ως Αντιδήμαρχος, τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέσθηκαν αυτές, το επελθόν από αυτές αποτέλεσμα, τον βαθμό υπαιτιότητας του εκκαλούντος αναφορικά με την παράκαμψη των νόμιμων διαχειριστικών διαδικασιών εκταμίευσης δημοτικών χρημάτων σε συνδυασμό με τη μη πρόθεση ιδιοποίησης των σχετικών ποσών, το ύψος του καταλογισθέντος σε βάρος του ποσού, την οικογενειακή του κατάσταση και τα προσκομιζόμενα από αυτόν οικονομικά στοιχεία, κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση απαλλαγής από το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και μείωσης του κεφαλαίου του καταλογισμού. Αντίθετη μειοψηφία ως προς τη μείωση του ποσού του κεφαλαίου του καταλογισμού. Δέχεται εν μέρει την έφεση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!