Απόφαση 1491/2019 του IV Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
02/02/2021

Μετ’ αναίρεση δίκη επί εφέσεως κατά πράξης, με την οποία ο εκκαλών καταλογίστηκε ως συνευθυνόμενος, υπό την ιδιότητα του μέλους των επιτροπών παραλαβής υλικών και υπηρεσιών του υπέρ ου ο καταλογισμός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, στο μέτρο που αυτός ως μέλος των επιτροπών παραλαβής δεν προέβαινε σε κανέναν απολύτως έλεγχο των δήθεν παραληφθέντων ειδών ή εργασιών, τα δε υπογεγραμμένα από αυτόν πρωτόκολλα παραλαβής αποτέλεσαν δικαιολογητικά για τη θεώρηση από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των οικείων πέντε (5) χρηματικών ενταλμάτων. Ισχυρισμοί του εκκαλούντος περί πλαστότητας/μη γνησιότητας των φερόμενων ως τεθεισών από τον ίδιο υπογραφών στα πρωτόκολλα παραλαβής που συνόδευαν τα άνω χρηματικά εντάλματα. Προδικαστική απόφαση με την οποία διετάχθη η διενέργεια δικαστικής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης για το αμφισβητούμενο θέμα της πλαστότητας των υπογραφών. Εκτέλεση της προδικαστικής απόφασης. Με βάση τα συμπεράσματα της οικείας έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, οι επίδικες υπογραφές δεν έχουν χαραχθεί από τον εκκαλούντα και ως εκ τούτου είναι πλαστές. Με τα δεδομένα αυτά δεν αποδεικνύεται ότι ο εκκαλών αναμείχθηκε ως συνευθυνόμενος στην πρόκληση του διαπιστωθέντος ελλείμματος. Απαράδεκτη η το πρώτον προβολή με υπόμνημα ισχυρισμού του εκκαλούντος περί πλαστότητας υπογραφής που έχει τεθεί επί πρωτοκόλλου παραλαβής, που αποτέλεσε δικαιολογητικό και έτερου έκτου χρηματικού εντάλματος. Δέχεται εν μέρει έφεση. Καταλογισμός αμοιβής και εξόδων δικαστικού πραγματογνώμονα σε βάρος του υπέρ ου ο καταλογισμός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!