ΑΠΟΦΑΣΗ 0743/2020 Ολομέλειας του Ε.Σ

2021-01-08 00:00:00

Θεσμικό καθεστώς διαρθρωτικών ταμείων- Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999. Έννοια παρατυπίας. Μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης (εργασίες που εκτελούνται καθ’ υπέρβαση του φυσικού αντικειμένου του έργου). Σοβαρή παρατυπία. Απευθείας ανάθεση πρόσθετων εργασιών σε ανάδοχο αρχικού έργου κατά παράβαση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Παρατυπία. Αιτιολογημένη η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Μη παραβίαση αρχής αναλογικότητας και ορθή χρήση διακριτικής ευχέρειας. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, όταν η ερμηνεία των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου είναι πρόδηλη. 0743-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!