ΑΠΟΦΑΣΗ 2136/2020 Ολομέλειας του Ε.Σ

2020-12-08 00:00:00

Προσυμβατικός έλεγχος. Προσφυγή αναθεώρησης. Αναβίωση εννόμου συμφέροντος προσφεύγοντος κατά αρνητικής πράξης προσυμβατικού ελέγχου μετά την ακύρωση ματαίωσης διαγωνισμού με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η έστω εκ των υστέρων έγκριση τροποποίησης της υποκείμενης προγραμματικής σύμβασης, η οποία είχε υποβληθεί και κριθεί νόμιμη από το Ε.Σ., από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, προ όμως της σύναψης της υπό κρίση εκτελεστικής δεν κωλύει την υπογραφή της δεύτερης. 2136-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!