ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Η προϋπόθεση της διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών του εξ ανασυστάσεως γάμου, προκειμένου να μεταβιβασθεί η σύνταξη του θανόντος στον επιζώντα σύζυγο, δεν είναι εφαρμοστέα διότι εισάγει αδικαιολόγητη – αντίθετη στην αρχή της ισότητας -  δυσμενή διάκριση των εξ ανασυστάσεως γάμων που  δεν έχουν συμπληρώσει διάρκεια έξι μηνών σε σχέση με εκείνους που έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες

Έννοια συνυπεύθυνου – βαριάς – ελαφράς αμέλειας. Προϋποθέσεις εφαρμογής απαλλακτικών διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 93 του ν. 4745/2020. Η απαλλαγή αφορά σε διαδικασίες καταλογισμού που δεν έχουν περατωθεί, αναφέρεται δε όχι μόνον στην πληρωμή του εντάλματος αλλά στις προηγηθείσες αυτής διαχειριστικές πράξεις. Εξαιρούνται της ευεργετικής διάταξης όσοι δολίως προκάλεσαν τη θεώρηση των οικείων ενταλμάτων καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε έλλειμμα από τα αρμόδια όργανα κατασταλτικού ελέγχου. Προϋποθέσεις δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από απαλλακτικό ποινικό βούλευμα. Τεκμήριο αθωότητας και αρχή ne bis in idem.

Μετ’ αναίρεση έφεση - το Δικαστήριο υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση, άλλως υποπίπτει στον αναιρετικό λόγο της παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (άρθρο 170 ν. 4700/2020). – Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για μείωση του καταλογισμού – κριτήρια -  βαθμός της δημοσιονομικής διακινδύνευσης που προκλήθηκε από τις ενέργειες του καταλογισθέντος.

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ειδικός λογαριασμός αξιοποίησης κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ. Επαρκής διαδρομή ελέγχου. Απευθείας ανάθεση σύμβασης. Πλημμέλειες της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης που δεν ασκούν επιρροή στο διατακτικό της. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!