ΑΓΩΓΗ

Στερείται αυτοτέλειας και είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη αγωγή αποζημίωσης που ασκήθηκε, κατά παράκαμψη της καθοριζόμενης διαδικασίας στο άρθρο 66 του (τότε ισχύοντος) Συνταξιοδοτικού Κώδικα, σε χρόνο προγενέστερο της 4ης.7.2006, ήτοι πριν προβλεφθεί η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αγωγή κατά του Δημοσίου. Αξίωση κληρονόμου από συντάξεις θανόντος πατέρα που αναλήφθηκαν παρανόμως από το Δημόσιο από κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Έννοια αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς το Δημόσιο. Ποσά που κατέστησαν αχρεωστήτως καταβληθέντα επιγενομένως. Παραγραφή. Αφετηρία χρόνου παραγραφής.

Πολιτικός συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός) – Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. - µειώσεις άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, 1 του ν. 4051/2012, της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 – παθητική νοµιµοποίηση Ελληνικού ∆ηµοσίου (και) µετά την υπαγωγή των πολιτικών συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α. – 164/2015 και 1/2018 αποφάσεις Ειδικού ∆ικαστηρίου άρθρου 88 Συντάγµατος

Απαράδεκτη λόγω αοριστίας η αγωγή εάν δεν προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής απαίτησης ως αντικείμενο της διαφοράς στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο. Η έλλειψη δεν θεραπεύεται με το υπόμνημα. Ο χαρακτηρισμός της ένδικης αγωγής ως αόριστης δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ

Δικονομική αντιμετώπιση της αγωγής αποζημίωσης, κατ’ άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., για τη ζημία που υπέστη συνταξιούχος στρατιωτικός από τη μη αναπροσαρμογή της σύνταξής του, με βάση τις μισθολογικές προαγωγές των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 (όπως αντικαταστάθηκαν εν μέρει από το άρθρο 37 του ν. 3016/2002), για το χρονικό διάστημα για το οποίο η σωρευόμενη στο αυτό δικόγραφο έφεση γίνεται δεκτή και αναπροσαρμόζεται η σύνταξή του, με βάση τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!